Wytyczne OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych (ang. the Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations) nie są źródłem prawa, jednak są jednym z najważniejszych źródeł norm dotyczących cen transferowych mających wpływ na uwarunkowania prawne. Stanowią również istotne źródło interpretacji oraz wykładni przepisów z zakresu cen transferowych.

Wytyczne OECD zawierają w szczególności wytyczne dotyczące wyceny transakcji pomiędzy podmiotami z grup międzynarodowych. Celem tych regulacji jest zwalczanie unikania opodatkowania oraz zapobieganie sztucznemu przesuwaniu zysków do jurysdykcji o niższym poziomie opodatkowania.

Regulacje opracowane w raportach BEPS w ramach działań 8–10 oraz działania 13 wpłynęły na konieczność wprowadzenia odpowiednich modyfikacji w sześciu rozdziałach wytycznych OECD. 23 maja 2016 r. Rada OECD zatwierdziła wprowadzenie do wytycznych zmian opracowanych w ramach tych działań. Zatwierdzona aktualizacja zawiera istotne zmiany w stosunku do wersji wytycznych OECD z lipca 2010 r.

Zmiany w poszczególnych rozdziałach wytycznych OECD obejmują:

  • Rozdział I (sekcja D) – wytyczne w zakresie zastosowania zasad ceny rynkowej oraz czynników porównywalności,
  • Rozdział II – stosowanie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej w transakcjach towarowych
  • Rozdział V – nowa treść komentarzy w zakresie dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi zgodnie z Działaniem 13 BEPS, w szczególności w odniesieniu do trójstopniowej dokumentacji – local file, master file, raportowania country-by-country itp.
  • Rozdział VI – nowa definicja własności intelektualnej proponowana w działaniu 8 BEPS, zasady ustalania wynagrodzenia na podstawie faktycznie realizowanych funkcji i ponoszonych ryzyk, a nie tylko własności w sensie prawnym oraz zasady wyceny wartości niematerialnych i prawnych trudnych do wycenienia
  • Rozdział VII – wewnątrzgrupowe usługi o niskiej wartości dodanej
  • Rozdział VIII – porozumienia o podziale kosztów oraz rekomendacje w zakresie prawidłowej alokacji.

Postanowienia raportów dotyczących przeciwdziałania BEPS w zakresie dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi zostały już wprowadzone do polskiego systemu prawnego. Dotyczy to głównie wymogów w zakresie dokumentacji określonych w działaniu 13 BEPS wprowadzonych ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1932).

Wszelkie zmiany wprowadzone do treści wytycznych OECD będą miały istotny wpływ na wykładnię przepisów w zakresie cen transferowych.

 

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl