Przybliżając zmiany chronologicznie, nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw datowana jest na 9 października 2015 r. Została uchwalona 11 września 2015 r. Prezydent podpisał ją 27 października 2015 r. W Dzienniku Ustaw została opublikowana 23 listopada 2015 r. pod poz. 1932. Zmiany objęły zarówno podatników CIT, jak i tych rozliczających PIT.


WAŻNE:

Głównym celem zmian w zakresie dokumentacji cen transferowych było uszczelnienie systemu oraz zablokowanie możliwości przenoszenia spółek do lokalizacji o korzystniejszych stawkach podatkowych.


Obowiązujący do końca 2016 roku art. 9a ustawy o CIT przewidywał, że podatnicy przeprowadzający transakcje, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, z podmiotami powiązanymi, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, jeżeli jedną ze stron takiej umowy jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, byli obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji. Dokumentacja taka obejmowała:

  • określenie  funkcji,  jakie  spełniać  będą  podmioty  uczestniczące  w  transakcji  (uwzględniając  użyte  aktywa i podejmowane ryzyko)
  • określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty
  • metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji
  • określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach – w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot
  • wskazanie innych czynników – w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji zostały uwzględnione te inne czynniki, a w przypadku zawarcia umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze – w szczególności przyjętych w umowie zasad dotyczących praw wspólników (stron umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach
  • określenie  oczekiwanych  przez  podmiot  obowiązany  do  sporządzenia  dokumentacji  korzyści  związanych z uzyskaniem świadczeń – w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

Dokumentacja ta była zatem dużo mniej szczegółowa, niż narzucają to nowe przepisy obowiązujące od stycznia 2017 roku, o czym będzie mowa nieco dalej.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji obejmował do końca 2016 roku transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekraczała równowartość:

  • 100 tys. euro – jeżeli wartość transakcji nie przekraczała 20% kapitału zakładowego, albo
  • 30 tys. euro – w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo
  • 50 tys. euro – w pozostałych przypadkach.

W przypadku umowy  spółki  niebędącej  osobą  prawną  obowiązek  sporządzania  dokumentacji  obejmował  umowy, w których łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekraczała równowartość 50 tys. euro. W przypadku umowy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze limit ten odnosił się do wartości wspólnego przedsięwzięcia określonego w tej umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości – do przewidywanej na dzień zawarcia umowy wartości wspólnie realizowanego przedsięwzięcia. Obowiązek taki obejmował również transakcję, w związku z którą zapłata należności wynikająca z takiej transakcji dokonywana była bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekraczała równowartość 20 tys. euro.

W przypadku umowy spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli jedną ze stron umowy był podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych obejmował umowy, w których łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekraczała równowartość 20 tys. euro. W przypadku umowy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze limit ten odnosił się do wartości wspólnego przedsięwzięcia określonego w tej umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości – do przewidywanej na dzień zawarcia umowy wartości wspólnie realizowanego przedsięwzięcia. Jedną z ważnych nowości, która została wprowadzona od 1 stycznia 2016 r., są sprawozdania CIT-CBC. Są one wymagane od roku podatkowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2016 r., a obowiązek ich sporządzania obejmuje spółki działające we wszystkich branżach, jak również fundusze inwestycyjne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Zwolnione z obowiązku sporządzania tego dokumentu są jedynie grupy kapitałowe osiągające przychody niższe niż 750 mln euro. Pierwsze sprawozdanie CIT-CBC będzie zatem składane za 2016 rok – do 31 grudnia 2017 r. (więcej szczegółów na temat tego sprawozdania w dalszej części opracowania).

 

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl