1.3.2. Regulacje, które weszły w życie z początkiem 2017 r.

ŹRÓDŁO ZMIAN W DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH

  • We wrześniu 2014 OECD  opublikowało  nowe  wytyczne  ,w  zakresie  dokumentacji.  Rekomendacje  te są wynikiem prac prowadzonych przez OECD i państwa tworzące G20 w ramach projektu dotyczącego przeciwdziałaniu negatywnym skutkom powodującym erozję podstawy opodatkowania i zjawisku przerzucania dochodów przez podmioty powiązane (z ang. BEPS base erosion and profit shifting) Opublikowane zostały jako tzw. rezultat działania 13 (Action 13)
  • Zmiany w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi realizuje również uwagi końcowe i wnioski wskazane w informacji Prezesa NIK z dnia 20 kwietnia 2015 r. o wynikach kontroli nadzoru organów podatkowych i organów kontroli skarbowej nad prawidłowością rozliczeń z budżetem państwa podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego.

Polska jest jednym z pierwszych państw, które zaimplementowały wytyczne BEPS do lokalnego systemu podatkowego (od 2016 r. także: Australia, Dania, Holandia, Hiszpania)

Znacznie więcej zmian w zakresie cen transferowych zaczęło obowiązywać z początkiem 2017 roku. Przede wszystkim nowe regulacje o 180 stopni zmieniły zakres dokumentacji potrzebnej w przypadku stosowania cen transferowych, dzieląc tę dokumentację zgodnie z wytycznymi unijnymi (o czym pisaliśmy w pierwszej części publikacji).

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowy, trójstopniowy podział tej dokumentacji na dokumentację lokalną (local file) przygotowywaną na poziomie poszczególnych podmiotów, dokumentację grupową (master file) przygotowywaną na poziomie grupy oraz dokumentację krajową (country-by-country reporting) dotyczącą raportowania aktywności między poszczególnymi krajowymi jurysdykcjami podatkowymi.

Przepisy dotyczące dokumentacji lokalnej (local file) i dokumentacji grupowej (master file) obowiązują od 1 stycznia 2017 r. i precyzyjnie określają terminy sporządzenia tej dokumentacji.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji mają teraz podatnicy, których przychody lub koszty wynikające z ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość w polskich złotych 2 mln euro. Dotyczy to jednak jedynie podstawowego zakresu tej dokumentacji, czyli dokumentacji lokalnej (local file), oraz oświadczenia o sporządzeniu tej dokumentacji (oświadczenie jest dokumentem składanym razem z zeznaniem podatkowym; więcej szczegółów na ten temat w dalszej części opracowania). Obowiązek sporządzania analizy porównawczej (analiz rynkowych i analiz wyników finansowych podmiotów konkurencyjnych) oraz uproszczonego sprawozdania (formularze CIT-TP/PIT-TP) dotyczy tych podatników, u których takie przychody (koszty) przekroczą równowartość 10 mln euro.

Obowiązek sporządzania dokumentacji grupowej (master file) obejmuje podatników uzyskujących przychody (koszty) w wysokości przekraczającej 20 mln euro.

Natomiast obowiązek sporządzania dokumentacji związanej z raportowaniem według krajów (country-by-country reporting) dotyczy tych grup kapitałowych, w których przychody (koszty) przekroczyły równowartość co najmniej 750 mln euro (CIT- CBC obowiązujący od 1 stycznia 2016 r.).

S

 

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl