1.3.3. Local file vs. dokumentacja cen transferowych sprzed 2016 r.

Local file to podstawowa forma dokumentacji cen transakcyjnych. Obowiązek jej przygotowania ma najszersza grupa podmiotów. Zawiera ona m.in. takie dane, jak rodzaj i przedmiot transakcji i zdarzeń będących przedmiotem dokumentacji, opis przebiegu tych transakcji/zdarzeń, a także opis metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty).

Przepisy obowiązujące do końca 2016 roku przewidywały, że dokumentacja dotycząca cen transferowych powinna obejmować określenie:

 • funkcji podmiotów uczestniczących w transakcji
 • wszystkich przewidywanych kosztów transakcji
 • formy i terminu zapłaty
 • metody i sposobu kalkulacji zysków
 • ceny przedmiotu transakcji
 • strategii gospodarczej, w przypadku gdy miała wpływ na wartość transakcji
 • innych czynników wpływających na wartość przedmiotu transakcji, uwzględnionych przez strony
 • oczekiwanych korzyści – w przypadku usług i świadczeń niematerialnych.

Od stycznia 2017 roku dokumentacja lokalna ma objąć trzy elementy. Pierwszy to opis podatnika zobowiązanego do sporządzenia dokumentacji. Drugi to opis transakcji, których warunki ustalono lub narzucono w ramach istniejących powiązań. Trzeci element to informacje finansowe podatnika uzupełnione informacjami ze sprawozdania finansowego.

TPAPoland Przewodnikpodokumentacji Str

W części dotyczącej opisu podatnika dokumentacja taka powinna zawierać opis przeprowadzonych przeniesień pomiędzy podmiotami powiązanymi, istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk, mających wpływ na dochód (stratę). Mówi się w tym przypadku o tzw. restrukturyzacji działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Natomiast w części dotyczącej transakcji z podmiotami powiązanymi podatnik będzie musiał m.in. wskazać rodzaj i przedmiot transakcji oraz inne zdarzenia z podmiotami powiązanymi. Przedmiotem dokumentacji są wszelkie zdarzenia, bez konieczności dowodzenia, czy stosunki pomiędzy podmiotami powiązanymi miały charakter transakcji, czy też innego zdarzenia ujętego w księgach rachunkowych. Wśród takich transakcji lub innych zdarzeń ustawodawca kilka wyszczególnił wprost. Są to np. umowy zarządzania płynnością (cash pooling) czy umowy o podziale kosztów (CCA – Cost Contribution Arrangements).

Dokumentacja na poziomie lokalnym musi być sporządzona nie później niż do dnia złożenia zeznania podatkowego. W związku z tym, pierwsza taka dokumentacja dla podatników CIT, dla których rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, będzie musiała zostać sporządzona najpóźniej do końca marca 2018 roku i odnosić się do roku 2017 (jest to termin na złożenie zeznania CIT-8 za rok 2017; a dokładnie będzie to 2 kwietnia 2018 r., gdyż 31 marca w 2018 r. wypada w sobotę). Dla podatników PIT termin ten upłynie co do zasady z ostatnim dniem kwietnia 2018 r. (jest to termin złożenia rocznego zeznania PIT za 2017 r.).

W tym samym terminie konieczne będzie także przygotowanie kilku dodatkowych dokumentów. Pierwszym jest oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji lokalnej (więcej szczegółów na ten temat będzie w dalszej części opracowania).

Kolejny nowy obowiązek dotyczy wszystkich podatników o przychodach powyżej 10 mln euro. Będą oni zobligowani do dołączenia do zeznania (deklaracji) sprawozdania wskazującego transakcje zrealizowane z podmiotami powiązanymi. Niezależnie od tego członek zarządu będzie zobowiązany do złożenia wraz z deklaracją pisemnego oświadczenia, że została przygotowana kompletna dokumentacja podatkowa cen transferowych.

Nowym elementem jest również formularz CIT-TP/PIT-TP, który będzie składany razem z zeznaniem i w którym trzeba będzie wskazać transakcje z podmiotami powiązanymi zawarte w danym roku oraz przeprowadzone procesy restrukturyzacyjne (więcej szczegółów na ten temat w dalszej części opracowania).


WAŻNE

Nowymi elementami dokumentacji lokalnej, obowiązującymi od 2017 roku, są:

 • uzasadnienie wyboru metody sposobu kalkulacji ceny w danej transakcji wraz z algorytmem jej kalkulacji;
 • szczegółowy  opis  podatnika  obejmujący  m.in.  opis  struktury  organizacyjnej  i  zarządczej,  otoczenia konkurencyjnego oraz przeprowadzonej restrukturyzacji;
 • dokumenty dotyczące transakcji.

Jeśli chodzi o dokumentację Master File, to w jej skład będą wchodziły w szczególności:

 • informacje dotyczące polityki cen transakcyjnych prowadzonej przez grupę
 • opis wykorzystywanych przez grupę wartości niematerialnych
 • opis sytuacji finansowej grupy, w tym sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej.

Obowiązek informacyjny dotyczy wartości niematerialnych w szerokim tego słowa znaczeniu (w tym w szczególności tzw. umów o podziale kosztów, które znajdą się w centrum uwagi fiskusa). W dokumentacji będzie trzeba wskazać podmiot powiązany, który sporządza tę część dokumentacji, wraz z podaniem daty składania zeznania podatkowego przez podmiot sporządzający.
Dokumentacja na poziomie grupy powinna być sporządzona nie później niż do dnia złożenia zeznania przez podmiot sporządzający dokumentację na poziomie grupy. Obowiązek sporządzania takiej dokumentacji istnieje nie tylko w roku, w którym istniały powiązania powodujące objęcie grupy przepisami o cenach transferowych, ale także w roku, który nastąpił po tym, w którym powiązania te ustały.


Przykład:

Jeżeli powiązania ustaną w 2018 roku, to obowiązek sporządzenia dokumentacji na poziomie grupy będzie dotyczył także roku 2019 i zeznania składanego za ten rok w roku 2020.

TPAPoland Przewodnikpodokumentacji Str

WAŻNE

Dokumentacja dotycząca cen transferowych przedstawiana jest na żądanie organów podatkowych lub skarbowych. W przypadku pojawienia się takiego żądania, jego adresat ma na dostarczenie potrzebnych dokumentów 7 dni, licząc od dnia doręczenia wezwania do przedłożenia dokumentacji cen transferowych. Termin ten nie zmienił się w stosunku do tego, który obowiązywał przed wejściem w życie nowych przepisów.


Podatnicy, którzy osiągają przychody lub koszty powyżej 10 mln euro w poprzednim roku podatkowym, koniecznie uzupełniają dokumentację o tzw. analizę danych porównawczych (tj. analizę danych podmiotów niezależnych).

Z kolei w odniesieniu do transakcji realizowanych dłużej niż rok nowe regulacje wprowadziły obowiązek corocznej aktualizacji/przeglądu dokumentacji. Roczny okres aktualizacji nie dotyczy analizy porównawczej, gdzie aktualizacja może mieć miejsce nie rzadziej niż raz na 3 lata – chyba że warunki ekonomiczne zmieniły się i mają znaczny wpływ na przeprowadzoną wcześniej analizę.

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl