Dla większości przedsiębiorców nowym obowiązkiem związanym z przygotowaniem podstawowej dokumentacji na poziomie lokalnym (local file) jest konieczność sporządzania analiz porównawczych, tzw. analiz benchmarkingowych. W tym przypadku mówi się o tzw. analizie danych podmiotów niezależnych. Obowiązek ten obejmie podatników osiągających przychody lub koszty powyżej 10 mln euro w roku poprzednim (dotyczy też przychodów lub kosztów osiąganych przez podatników z udziału w spółce niebędącej osobą prawną powyżej 10 mln euro w roku poprzednim).

Kiedy możemy mówić o porównywalności w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi? Otóż ustawodawcy chodzi o przypadki, gdy za porównywalne można uznać takie transakcje, w których żadna z ewentualnych różnic pomiędzy porównywanymi transakcjami lub pomiędzy podmiotami zawierającymi te transakcje nie mogłaby w sposób istotny wpłynąć na cenę przedmiotu takiej transakcji na wolnym rynku lub nie można dokonać racjonalnie dokładnych poprawek eliminujących istotne efekty takich różnic.

Analiza porównawcza powinna m.in.:

 • wskazywać, która ze stron transakcji poddana jest analizie, cechy charakterystyczne porównywanych dóbr i usług, wielkość dostawy, formę i rodzaj transakcji, a w odniesieniu do wartości niematerialnych – opis przewidywanych korzyści z ich wykorzystywania
 • odnosić się do sytuacji gospodarczej w branży, w której działa spółka
 • przedstawiać uzasadnienia dla stosowania wieloletnich danych porównawczych (jeśli podatnik w celu kalkulacji ceny posłuży się danymi na temat operacji gospodarczych zawieranych z podmiotem niezależnym, to takie dane powinny znaleźć się w analizie)
 • zawierać wskaźniki finansowe, które wykorzystano w metodzie kalkulacji dochodu (straty) w transakcji z podmiotem powiązanym oraz z podmiotami niezależnymi
 • wskazywać na korekty eliminujące ewentualne różnice pomiędzy badanymi transakcjami i doprowadzające analizowane transakcje do porównywalności.

Jak zatem przygotować taką analizę? Powinna się ona składać z następujących etapów:

 • ogólnej analizy informacji dotyczących podatnika i jego otoczenia gospodarczego
 • analizy warunków ustalonych lub narzuconych pomiędzy podmiotami powiązanymi, w szczególności na podstawie wykonywanych przez nie funkcji, angażowanych aktywów i ponoszonych ryzyk, w wyniku której należy zidentyfikować czynniki ekonomicznie istotne w badanych okolicznościach sprawy
 • sprawdzenia, czy istnieje możliwość porównania warunków ustalonych lub narzuconych pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami stosowanymi przez dany podmiot z podmiotami niezależnymi
 • identyfikacji i weryfikacji porównywalnych warunków ustalanych przez podmioty niezależne
 • wyboru metody najbardziej właściwej w danych okolicznościach sprawy, a następnie określenia konieczności stosowania wskaźnika zyskowności i wybór jego rodzaju odpowiedniego dla wybranej metody
 • identyfikacji danych porównawczych dla wybranej metody na podstawie czynników ekonomicznie istotnych oraz określenia konieczności dokonania poprawek
 • analizy uzyskanych danych porównawczych.

WAŻNE

Analiza porównawcza musi być przygotowana w terminie do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego. Musi być też nie rzadziej niż raz na trzy lata aktualizowana, chyba że zmiana warunków ekonomicznych w stopniu znacznie wpływającym na analizę danych porównawczych uzasadnia dokonanie aktualizacji już w roku zaistnienia tej zmiany.


Przy przeprowadzaniu analizy porównawczej przedmiotów transakcji należy uwzględnić różnice cech charakterystycznych dóbr, usług lub innych świadczeń, które są przedmiotem porównywanych transakcji, w zakresie, w jakim te cechy mogą mieć wpływ na wartość rynkową przedmiotów transakcji oraz stosowaną metodę.

Cechami charakterystycznymi przedmiotów transakcji mającymi wpływ na wartość rynkową, podlegającymi uwzględnieniu przy określaniu porównywalności wartości rynkowej tych przedmiotów na danym rynku, są w przypadku:

 • dóbr materialnych – fizyczne cechy tych dóbr, ich jakość, trwałość, dostępność, ewentualne obciążenia ich prawami osób trzecich, dostępność dóbr oraz usług z nimi związanych, a także wielkość dostawy;
 • dóbr niematerialnych – forma lub rodzaj transakcji, czas trwania i stopień ochrony tych dóbr oraz przewidywane korzyści związane z wykorzystywaniem tych dóbr;
 • usług oraz innych świadczeń – rodzaj, zakres i jakość takich usług i świadczeń.

Z kolei przy analizie porównywalności podmiotów przeprowadzających transakcje na danym rynku należy uwzględnić w szczególności:

 • rodzaje funkcji pełnionych przez strony transakcji;
 • rodzaj i wartość zaangażowanych aktywów i dóbr materialnych, w szczególności gruntów, budynków, budowli, lokali, maszyn, urządzeń, środków transportu;
 • rodzaj i wartość zaangażowanych aktywów i dóbr niematerialnych;
 • stopień zaangażowania kapitału ludzkiego;
 • rodzaje i podział ryzyka gospodarczego i odpowiedzialności stron transakcji.

Analiza porównywalności transakcji przeprowadzana na różnych rynkach powinna uwzględniać warunki istniejące na porównywanych rynkach w takim stopniu, w jakim warunki te mają wpływ na wartość rynkową transakcji zawieranych na tych rynkach. Należy do nich zaliczyć w szczególności:

 • wielkość i położenie danego rynku oraz charakter tego rynku (detaliczny lub hurtowy)
 • stosunek podaży do popytu na dane dobra lub usługi, siłę nabywczą konsumentów, siłę przetargową dostawców oraz stopień konkurencji
 • dostępność dóbr i usług substytucyjnych oraz ryzyko z tym związane
 • istotę i zakres rządowej regulacji rynku oraz stopień ryzyka prowadzenia działalności na danym rynku
 • poziom i strukturę kosztów związanych z transakcją na danym rynku
 • czas trwania transakcji, w szczególności istnienie cyklu ekonomicznego, biznesowego lub cyklu życia produktu.

Analiza porównywalności transakcji powinna uwzględniać stosowaną strategię gospodarczą, w przypadku gdy miała ona wpływ na wartość transakcji.

Strategia gospodarcza obejmuje w szczególności:

 • stosowanie cen promocyjnych przy wchodzeniu na dany rynek
 • czasową obniżkę zysków w zamian za wyższe zyski długoterminowe
 • ponoszenie przez pewien okres wyższych kosztów w celu utrzymania się na rynku lub zdobycia nowego
 • wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów lub usług.

Wpływ czynników związanych z realizacją deklarowanej przez podmiot strategii gospodarczej nie może być brany pod uwagę w przypadkach, gdy późniejsze działania tego podmiotu nie potwierdzają realizacji danej strategii, chyba że brak takiej realizacji wynika z przyczyn niezależnych od podmiotu, których nie mógł on przewidzieć, przyjmując daną strategię.

Roczny okres aktualizacji nie dotyczy analizy porównawczej, gdzie aktualizacja może mieć miejsce nie rzadziej niż raz na 3 lata – chyba że warunki ekonomiczne się zmieniły i mają znaczny wpływ na przeprowadzoną uprzednio analizę benchmarkingową.

 

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl