1.3.5. Master file, czyli sprawozdawczość grup podmiotów powiązanych

Nowym elementem dokumentacji cen transferowych, który obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku, jest dokumentacja grupowa (master file). Ten rodzaj dokumentacji muszą przygotowywać podatnicy, których przychody lub koszty przekroczą równowartość 20 mln euro.

Dokumentacja master file jest dość szczegółowa. Dotychczas przedsiębiorstwa nie musiały ujawniać fiskusowi aż tak dokładnych danych o przeprowadzanych transakcjach. Z dostępnych projektowanych regulacji wynika, że dokumentacja grupowa powinna zawierać takie dane jak:

  • wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządził informację o grupie podmiotów powiązanych wraz z podaniem daty składania przez niego zeznania podatkowego
  • struktura organizacyjna (prawna, właścicielska, zarządcza oraz geograficzna) grupy podmiotów powiązanych
  • opis zasad wyznaczania  cen  transakcyjnych  stosowanych  przez  grupę  (tzw.  polityka  cen  transferowych), w szczególności w odniesieniu do następujących typów transakcji: transakcje usługowe, prace badawczo-rozwojowe, korzystanie, przeniesienie własności lub udostępnianie wartości niematerialnych, sposób finansowania działalności podmiotów w grupie
  • opis przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez grupę (m.in. wskazanie istotnych czynników wpływających na osiągane zyski, informacje na temat największych dostawców i odbiorców, lista istotnych transakcji usługowych, wskazanie głównych rynków geograficznych)
  • opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w działalności przez grupę istotnych wartości niematerialnych (m.in. uwzględniający ogólny zarys strategii grupy w zakresie opracowania, posiadania oraz wykorzystania wartości niematerialnych, listę wartości niematerialnych należących do grupy podmiotów powiązanych, listę istotnych umów dotyczących wartości niematerialnych i prawnych)
  • opis sytuacji finansowej podmiotów tworzących grupę wraz ze sprawozdaniem skonsolidowanym podmiotów powiązanych tworzących grupę (m.in. opis sposobu finansowania poszczególnych podmiotów z grupy wraz z listą istotnych kredytów i pożyczek oraz opisem ich warunków)
  • opis porozumień zawartych przez podmioty tworzące grupę z administracjami podatkowymi innych państw, w tym jednostronnych uprzednich porozumień cenowych.
Dokumentacja grupowa tabela

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl