Obowiązek sporządzania sprawozdań  CIT-CBC  dotyczy  największych  podmiotów,  czyli  takich,  których  przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości na terytorium Polski oraz poza jej terytorium przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartość 750 mln euro. Regulacje prawne opisujące ten typ sprawozdania obowiązują od 1 stycznia 2016 r. Wynika z nich, że podatnicy:

 • których skonsolidowane przychody przekraczają 750 mln euro;
 • spełniający kryteria jednostki dominującej i niebędący jednostką zależną w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
 • będący jednostkami konsolidującymi sprawozdanie finansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
 • posiadający poza terytorium Polski zagraniczny zakład lub jedną lub więcej jednostek zależnych

–  są zobowiązani złożyć do urzędu skarbowego sprawozdanie CIT-CBC w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia roku podatkowego. Co istotne, ww. warunki należy spełnić łącznie. W przypadku podatników, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, pierwsze takie sprawozdanie za 2016 r. powinno zostać złożone do skarbówki w terminie do 31 grudnia 2017 r.

Szczegółowy opis danych, które trzeba będzie zawrzeć w sprawozdaniu CIT-CBC, zawarty jest w projekcie rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 24 października 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów (w chwili oddawania tego opracowania do druku rozporządzenie to nie było jeszcze podpisane przez ministra). Z przepisów tych wynika, że w sprawozdaniu przedsiębiorcy będą musieli podać m.in.:

 • cel złożenia informacji o grupie podmiotów (złożenie, uaktualnienie, korekta)
 • dane identyfikacyjne jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów
 • nazwę grupy podmiotów
 • sprawozdawczy rok obrotowy
 • walutę, w jakiej wyrażone są kwoty ujęte w informacji o grupie podmiotów
 • dane dotyczące jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów, w tym:
 1. wartość osiągniętych przychodów, z podziałem na przychody osiągnięte od podmiotów niezależnych oraz przychody osiągnięte od podmiotów powiązanych
 2. zrealizowanego zysku (straty) przed opodatkowaniem
 3. zapłaconego podatku dochodowego
 4. należnego podatku dochodowego
 5. kapitału podstawowego
 6. niepodzielonego zysku z lat ubiegłych
 7. liczby pracowników
 8. aktywów rzeczowych (trwałych i obrotowych), innych niż środki pieniężne i ich odpowiedniki

–  z podziałem na państwa lub terytoria;

 • wskazanie przedmiotu działalności gospodarczej jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów

–  z podziałem na państwa lub terytoria;

 • dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące w szczególności źródeł danych wykorzystanych do wypełnienia informacji o grupie podmiotów.

Jak widać, dane, które będzie musiała otrzymać skarbówka, są bardzo szczegółowe. Aby prawidłowo sporządzać sprawozdanie (ma mieć ono postać tabelaryczną) w ustawowym terminie, warto aby spółka matka sporządzała odpowiednią dokumentację na bieżąco. Ułatwi to rozliczenia.

 

TPAPoland Przewodnikpodokumentacji Str

Warto także zwrócić uwagę na to, że 27 stycznia 2016 r. podpisana została umowa MCCA (ang. Multilateral Competent Authority Agreement) dotycząca automatycznej wymiany informacji zawartych w formularzach country-by-country reporting (CbCR)., co było realizacją wytycznych zawartych w BEPS (opracowana przez OECD „Base erosion and profit shifting”). Przypomnijmy tylko, że erozja podstawy opodatkowania i przerzucanie zysków (BEPS) polega na celowym działaniu podatników ukierunkowanym na pomniejszanie podstawy opodatkowania i przesuwanie dochodów do krajów o niższym opodatkowaniu lub braku opodatkowania, w celu optymalizacji podatkowej.

Głównym celem zawarcia MCAA jest zwiększenie przejrzystości przedsiębiorstw wielonarodowych oraz wdrożenie jednolitego standardu sprawozdawczości cen transferowych oraz wprowadzenie możliwości wymiany informacji zawartych w formularzach CbCR, co pozwala na uzyskanie pełnego obrazu sytuacji podatkowej w grupie o podziale dochodu i zapłaconych podatkach w poszczególnych krajach, a tym samym na ocenę prawidłowości rozliczeń z perspektywy cen transferowych. Pierwsza taka wymiana informacji nastąpi w 2017–2018 r. i będzie dotyczyła 2016 r. W ten sposób organy podatkowe uzyskają narzędzie ułatwiające im typowanie do kontroli spółek działających w różnych krajach w ramach grup kapitałowych. W tym zakresie podstawowym zadaniem polskich spółek uczestniczących w takich grupach kapitałowych będzie upewnienie się, czy i w którym kraju składany będzie CbCR, a także zweryfikowanie danych zawartych w tym sprawozdaniu w celu zminimalizowania ryzyka negatywnych skutków ewentualnych kontroli, które w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości mogą zakończyć się zarówno sankcyjnym podatkiem, jak i zastosowaniem sankcji karnych.

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl