Przepisy obowiązujące do końca 2016 roku nie precyzowały, kiedy należy sporządzać dokumentację cen transferowych. Wskazywały jedynie, że podatnik ma 7 dni na jej dostarczenie do urzędu skarbowego.

W praktyce zatem przedsiębiorcy czekali, aż zawita do nich kontrola i wówczas przygotowali odpowiednie dokumenty dla fiskusa, chociaż sądy administracyjne wskazywały na obowiązek przygotowywania takiej dokumentacji na bieżąco. Od 2017 roku ta sytuacja się zmieniła. Teraz przedsiębiorcy muszą przedstawiać w urzędzie skarbowym oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej. Ustawodawca dał na to czas: do upływu terminu określonego dla złożenia zeznania rocznego. Jeśli zatem rok podatkowy w przedsiębiorstwie rozpoczął się 1 stycznia 2017 r. i pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a przedsiębiorca CIT przeprowadza transakcje z podmiotami powiązanymi, to oświadczenie o dokumentacji cen transferowych trzeba będzie złożyć do końca marca 2018 r., a dokładnie 2 kwietnia 2018 r., gdyż 31 marca 2018 r. wypada w sobotę (w przypadku podatników PIT termin ten upływa z końcem kwietnia 2018 r., czyli w terminie złożenia zeznania za 2017 rok). Członek zarządu podpisuje i dołącza do zeznania rocznego oświadczenie o przygotowaniu dokumentacji podatkowej.


WAŻNE

W uzasadnieniu do  zmian  w  przepisach  dotyczących  cen  transferowych  wskazano,  że oświadczenie o sporządzaniu dokumentacji cen transferowych musi być potwierdzone przez osoby odpowiedzialne za strategię cen transferowych w firmie. Mowa jest bowiem o tym, że: „wiarygodne potwierdzenie kompletności sporządzonej dokumentacji podatkowej możliwe jest wyłącznie z poziomu zarządu podmiotu krajowego”.


Ustawodawca podatkowy nie przygotował przy tym żadnego wzoru takiego oświadczenia. Oznacza to, że przedsiębiorstwa mają tu dowolność w opracowaniu takiego dokumentu. Powinno zatem wystarczyć zwykłe pismo, zawierające dane podatnika, określenie właściwego organu podatkowego, treść oświadczenia i podpis.

Z transakcji z podmiotami powiązanymi trzeba będzie się tłumaczyć już na poziomie samej deklaracji, o czym więcej w części 3.2.

Kolejny obowiązek to przygotowanie wraz z deklaracją roczną sprawozdania dotyczącego transakcji z podmiotami powiązanymi – CIT-TP lub PIT-TP.

Dokument ten muszą wypełnić podatnicy, którzy są zobowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej pomiędzy podmiotami powiązanym, a także w przypadku płatności należności bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu z tzw. raju podatkowego. Dodatkowym warunkiem zobowiązania podatników do załączania sprawozdania do zeznania podatkowego jest przekroczenie w danym roku podatkowym przychodów lub kosztów w rozumieniu ustawy o rachunkowości o równowartości 10 mln euro (warunki te dotyczą zarówno podatników PIT, jak i CIT).

Sprawozdanie CIT-TP ma formę załącznika do zeznania. Ma układ typowej deklaracji podatkowej (opis poszczególnych części został zaprezentowany w części 3.2.).


WAŻNE

Podatnicy, którzy składają CIT-TP, będą zwolnieni z obowiązku sporządzania i przekazywania informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu prawa dewizowego (druk ORD-U). Zwolnienie to nie obejmie podatników dokonujących zapłaty należności do rajów podatkowych.


 

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl