Podmioty powiązane zostały zdefiniowane w art. 11 ust. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Identyczny przepis znalazł się także w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 25 ust. 5a. Od 1 stycznia 2017 r. z podmiotem powiązanym kapitałowo będziemy mieli do czynienia, gdy jeden podmiot posiada w kapitale innego podmiotu bezpośrednio lub pośrednio udział w wysokości co najmniej 25%. Dotychczas (do 31 grudnia 2016 r.) udział ten określony był na poziomie 5%. Zmiana ta dostosowała polskie regulacje do obowiązujących w innych krajach Unii Europejskiej.

POSIADANIE UDZIAŁU W KAPITALE – DEFINICJA USTAWOWA

Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 25%.

Jeśli mówimy o powiązaniach kapitałowych, to mowa o posiadanych przez podmioty udziałach bądź akcjach. Zatem uwzględniając definicję ustawową: aby powstały obowiązki w zakresie cen transferowych, niezbędne jest posiadanie 25% udziałów. Ustawa o CIT przewiduje dwa rodzaje powiązań kapitałowych między podmiotami. Mogą to być powiązania pośrednie lub bezpośrednie. Tożsame przepisy zawiera ustawa o PIT.

  1. Powiązanie bezpośrednie – istotne dla cen transferowych – ma miejsce wtedy, gdy spółka A posiada przynajmniej 25% udziałów w spółce B (przykład powiązań kapitałowych bezpośrednich to spółka matka i spółka córka).
  2. Jeśli natomiast chodzi o powiązania pośrednie, to regulacje podatkowe definiują je w następujący sposób: określając wielkość udziału pośredniego, jaki podmiot posiada w kapitale innego podmiotu, przyjmuje się zasadę, że jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej wysokości. Gdy wartości te są różne, za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się wartość niższą.
TPAPoland Przewodnikpodokumentacji Str

PRZYKŁAD

Spółka A posiada przynajmniej 25% udziałów w spółce B. Spółka B ma z kolei przynajmniej 25% udziałów w spółce C. W konsekwencji istnieje pośrednie powiązanie między spółkami A i C (przykład powiązań kapitałowych pośrednich to spółka babka i spółka wnuczka).


Powiązania kapitałowe to niejedyny warunek, od którego może zależeć obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych. Przepisy podatkowe wskazują bowiem również na powiązania osobowe.

Zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy o CIT regulacje dotyczące cen transferowych stosuje się także do powiązań o charakterze rodzinnym lub wynikających ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach. Co jest kluczowe w tej definicji? Powiązania mogą dotyczyć pełnionej funkcji (przykładem może być sprawowanie funkcji członka zarządu w dwóch spółkach) lub pokrewieństwa (przykładem może być sprawowanie funkcji członka zarządu przez męża i żonę w dwóch spółkach). Ponadto, o powiązaniach osobowych istotnych dla dokumentacji cen transferowych mówimy tylko w przypadku podmiotów krajowych.

Ustawodawca precyzuje także, że przez pojęcie powiązań rodzinnych trzeba rozumieć małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.

Uwaga! Ustanowienie rozdzielności majątkowej między mężem i żoną nie likwiduje powiązań w rozumieniu przepisów o cenach transferowych.

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl