Przy analizie cen transferowych trzeba wskazać krąg przedsiębiorców, którzy powinni się zainteresować regulacjami z tego zakresu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ceny transferowe trzeba stosować przy transakcjach między podmiotami powiązanymi.


Przykład

Jeśli przedsiębiorca posiada kilka spółek – czy to w Polsce, czy w Polsce i za granicą – i spółki te mają powiązania, m.in. kapitałowe, to regulacje dotyczące cen transferowych będą zapewne miały tu zastosowanie.

Dokumentacja dotycząca cen transferowych będzie również niezbędna wtedy, gdy podmioty mają powiązania osobowe.


Kluczowym warunkiem dla  przygotowania  dokumentacji  będzie  także  przeprowadzenie  transakcji  na  wskazanych w przepisach poziomach (zarówno ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określają progi transakcji, po przekroczeniu których sporządzanie dokumentacji cen transferowych jest obowiązkowe; szczegóły w dalszej części opracowania). Co do zasady przepisy dotyczące specjalnego dokumentowania cen transferowych muszą być stosowane przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, którzy prowadzą księgi rachunkowe i przeprowadzają transakcje z podmiotami powiązanymi. Chodzi przy tym o transakcje (a także inne zdarzenia – o czym będzie mowa dalej) mające istotny wpływ na dochód lub stratę podatnika.

Przepisy te obejmują także dwie dodatkowe grupy podatników. Są to podatnicy:

  • dokonujący, bezpośrednio lub pośrednio zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, wynikających z transakcji lub innego zdarzenia ujętego w księgach rachunkowych, lub
  • zawierający z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową umowę spółki niebędącej osobą prawną albo umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze.

 

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl