Przepisy dotyczące dokumentacji cen transferowych (dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi) przewidują, że kluczowe w tym przypadku są dwa pojęcia: ceny i transakcji. Szczególnie istotne jest właściwe rozumienie tego drugiego pojęcia, ma ono bowiem bezpośredni wpływ na to, czy podatnik w ogóle podlega obowiązkom związanym z dokumentacją cen transferowych. Odpowiednie limity kwotowe odnoszą się bezpośrednio do pojęcia transakcji. Przepisy przewidują przy tym, że udokumentowaniu podlegają przeprowadzone przez podatnika w danym roku podatkowym:

  • transakcje z podmiotami powiązanymi i inne zdarzenia ujęte w danym roku podatkowym w księgach rachunkowych, mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, przy czym za takie transakcje lub inne zdarzenia są uznawane transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekroczy w roku podatkowym równowartość 50 tys. euro.

Prawidłowe rozumienie pojęcia transakcji jest więc ważne z uwagi na to, że ceny transferowe zawsze rozpatrywane są właśnie w kontekście konkretnej transakcji (lub ich sumy – jeśli przedmiot transakcji i ich warunki są tożsame). Nieprawidłowe rozumienie tego pojęcia może natomiast prowadzić do błędnego założenia, że podatnik nie przekroczył przewidzianych tymi przepisami limitów i nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji, mimo że w rzeczywistości obowiązek taki istniał. A to może narazić go na odpowiedzialność karną i wspomnianą już wcześniej sankcyjną stawkę podatku.

Kłopot polega jednak na tym, że przepisy, które posługują się pojęciem transakcji, nie definiują tego pojęcia. Zgodnie zatem z regułami wykładni prawa (jego interpretacji), w pierwszej kolejności konieczne byłoby w tym przypadku sięgnięcie do wykładni gramatycznej, często nazywanej też dziś wykładnią gramatyczno-słownikową, z uwagi na to, że nie tyle stara się ona ustalić sens określonych terminów w znaczeniu powszechnie akceptowanym z uwagi na sposób użycia w języku powszechnym (codziennie stosowanym), ile odwołuje się do słownikowych definicji określonych pojęć (najczęściej słownika języka polskiego).

W ogólnym sensie transakcja to czynność zachodząca między sprzedającym i kupującym, która ma na celu wymianę towaru lub usługi. Idąc tym tokiem postępowania, możemy stwierdzić, że transakcja może być rozumiana jako: operacja handlowa, transfer dóbr, umowa lub umowy. W konsekwencji, pod pojęciem transakcji należy rozumieć:

  • operację handlową dotyczącą kupna lub sprzedaży dóbr materialnych, niematerialnych lub usług lub jako umowę handlową na kupno lub sprzedaż dóbr materialnych, niematerialnych lub usług;
  • transfer dóbr materialnych, usług lub dóbr niematerialnych pomiędzy podmiotami gospodarczymi realizowany na warunkach wynikających z ich stosunków handlowych i finansowych oraz z działania sił rynkowych;
  • umowę lub umowy zawarte z tym samym partnerem lub tymi samymi partnerami, przedmiotem której lub których jest dobro lub dobra, a także usługi, jeżeli objęte są jedną ceną, co oznacza, że transakcją

w rozumieniu tych przepisów może być np. umowa nabycia lub sprzedaży jednego dobra, umowa sprzedaży wielu dóbr lub wykonania wielu usług, dla których określono łączną cenę, wieloletnia umowa dostawy za określoną cenę danego dobra lub wielu dóbr bądź usług.

Kolejnym elementem, na który należy zwrócić uwagę, jest posługiwanie się przez ustawodawcę pojęciem „transakcje lub zdarzenia, mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty)”. W tym przypadku zadanie jest jednak o tyle łatwiejsze, że ustawodawca opiera się tu na określeniu wartości transakcji lub zdarzeń na podstawie wysokości przychodów osiągniętych przez podatnika w poprzednim roku podatkowym. Za inne zdarzenia uznaje się zdarzenia jednego rodzaju przekraczające próg 50 tys. euro, przy czym w zależności od osiągniętego przez podatnika przychodu próg ten może być dużo wyższy. Obowiązkiem podatnika jest w takiej sytuacji ustalenie przychodów i określenie na tej podstawie progu kwotowego, od którego istnieje dla niego obowiązek dokumentacyjny w zakresie danej transakcji czy zdarzenia.

Wartość transakcji lub zdarzeń podlegających obowiązkowi sporządzania dokumentacji cen transakcyjnych zależy zatem od całości przychodów podatnika. Nie wolno także zapominać, że mogą się one różnić w kolejnych latach podatkowych.

 

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl