Co do zasady przedsiębiorcy mają swobodę w ustalaniu poziomu cen w zależności od przyjętej strategii cenowej. Jednak w przypadku podmiotów powiązanych wartość cen powinna odpowiadać warunkom rynkowym, czyli być na poziomie cen stosowanych na danym rynku i w danym czasie przez niezależne od siebie podmioty. Każde odstępstwo od tej zasady powinno być uzasadnione nadzwyczajnymi okolicznościami lub wskazaniem innych przyczyn, dla których uzasadnione jest przyjęcie ceny odbiegającej od rynkowej.

W polskich przepisach wskazówki dotyczące zasad ustalania poziomu cen rynkowych zawiera przede wszystkim rozporządzenie ministra finansów z 10 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (analogiczne rozporządzenie obowiązuje dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych). Wynika z nich, że mamy do dyspozycji pięć metod ustalania ceny transakcyjnej. Metody te dzielą się dodatkowo na metody tradycyjne oraz metody zysku transakcyjnego (więcej informacji w rozdziale 2.2.3.).

TPAPoland Przewodnikpodokumentacji Str

Warto przy tym pamiętać, że na mocy rozporządzenia ministra finansów z 17 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych wykreślono § 12 ust. 3, zgodnie z którym metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej powinna być stosowana w pierwszej kolejności przed innymi metodami określonymi w przepisach rozporządzenia. Dlatego w obecnym stanie prawnym nie ma obowiązku preferowania tej metody. Najlepszą metodą szacowania jest ta, która da wynik najbardziej zbliżony do wyniku rynkowego bez wskazywania sztywnej hierarchii metod. Bez zmian pozostała natomiast zasada stosowania w pierwszej kolejności tradycyjnych metod transakcyjnych przed metodami zysku transakcyjnego. O metodach tych piszemy szerzej w rozdziale 2.2.3.

Warto jednak pamiętać, że wskazanymi metodami mają obowiązek posługiwać się organy podatkowe i skarbowe. Podatnicy, przygotowując dokumentację, mogą posłużyć się także niepodatkowymi metodami wyznaczania cen transakcyjnych na poziomie rynkowym, takich jak np. metoda marży na pokrycie, metoda oparta na marży netto, metoda kosztowa, metoda popytowa, metoda oparta na marży brutto, czy też metoda koszt plus zysk od kapitału. W praktyce jednak najczęściej rekomenduje się posługiwanie się metodami wynikającymi z rozporządzenia, gdyż w razie ewentualnego doszacowania dochodu organy podatkowe i tak posłużą się metodami „rozporządzeniowymi”.

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl