Konsekwencje nieprzedłożenia w wymaganym terminie dokumentacji mogą mieć dwojaki charakter.

Po pierwsze, władze skarbowe będą miały w takim przypadku możliwość zastosowania sankcyjnej stawki podatku. Po drugie, będzie się to wiązać z ryzykiem nałożenia sankcji karnych przewidzianych przepisami kodeksu karnego skarbowego na osoby odpowiedzialne u podatnika za prowadzenie spraw podatkowych. Przepisy przewidują obecnie, że podatnicy zobligowani do sporządzania dokumentacji cen transferowych mają obowiązek jej przedłożenia na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej w terminie 7 dni od dnia odręczenia takiego żądania. Dotyczy to sytuacji, gdy podatnicy są zobligowani do sporządzania takiej dokumentacji z uwagi na przekroczenie limitów wskazanych w przepisach.

Ale nie jest to jedyny przypadek, gdy organ podatkowy może żądać przedstawienia takiej dokumentacji. Ustawy podatkowe przewidują bowiem również, że organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej może wystąpić do podatnika z żądaniem sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń, których wartość nie przekracza limitów określonych w przepisach, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. Żądanie powinno wskazywać okoliczności świadczące o prawdopodobieństwie zaniżenia wartości transakcji lub innych zdarzeń. Podatnik jest zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej w terminie 30 dni od dnia doręczenia takiego żądania.

Jeżeli podatnik nie przedłoży organom podatkowym dokumentacji cen transferowych, a ustalą one, że faktyczny dochód podatnika powinien być wyższy lub strata podatkowa niższa od wykazanej przez podatnika, to różnicę pomiędzy dochodem (stratą) zadeklarowanym przez podatnika i określonym przez te organy opodatkowuje się według karnej stawki podatku dochodowego wynoszącej 50%.


Przykład

Podatnik wykazał 10 mln zł dochodu, podczas gdy urząd skarbowy ustalił, że zaniżył on dochód o 5 mln w wyniku zastosowania w kontraktach z podmiotem powiązanym cen odbiegających od rynkowych. Zamiast zadeklarowanego dochodu 10 mln zł i podatku 1,9 mln zł, podatnik będzie opodatkowany od dochodu w wysokości 15 mln zł, od którego podatek wyniesie 4,4 mln zł (obliczenie uproszczone: 10 mln opodatkowane stawką 19% i 5 mln opodatkowane według stawki 50%).


Można oczywiście zadać sobie w kontekście tych regulacji pytanie, czy w sytuacji gdy podatnik jest pewien rynkowego poziomu cen, może sobie pozwolić na niesporządzanie dokumentacji, w związku z tym, że nie musi się obawiać negatywnych konsekwencji doszacowania.

Teoretycznie w takim przypadku mogłoby się wydawać możliwe uniknięcie sankcji. Trudno jednak zakładać, że organy podatkowe uznają bez odpowiednich dokumentów stosowane ceny za rynkowe. Nawet jeśli podatnik będzie starał się to później udowodnić. Brak dokumentacji stawia go w sporze z fiskusem od razu na bardzo słabej pozycji.

Nie wolno też zapominać, że pod pojęciem deklaracji podatkowych rozumie się zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej również zeznania, wykazy, zestawienia oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci. Czy tak należy rozumieć również dokumentację cen transferowych? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w art. 82 ordynacji podatkowej.

Przepis ten przewiduje, że osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach, a także przedstawiania bez wezwania przez organ podatkowy informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego. Ten ostatni obowiązek (dotyczący umów z nierezydentami) nie ma zastosowania jedynie do podatników obowiązanych do sporządzania uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Można zatem z tego wywnioskować, że dokumentacja cen transferowych może być uznana za informację w rozumieniu ordynacji podatkowej.

To natomiast oznacza, że w przypadku nieprzedłożenia dokumentacji cen transferowych można stosować sankcje karne przewidziane przepisami kodeksu karnego skarbowego związane z niezłożeniem deklaracji podatkowej.

 

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl