Kwestią, która ściśle wiąże się z szacowaniem dochodu w opisanym wcześniej zakresie, jest tzw. korekta drugostronna, czyli korekta rozliczeń podatkowych u kontrahenta w przypadku doszacowania podatku u podatnika. Odpowiednie regulacje zawierają zarówno ustawy o podatku dochodowym, jak i wspomniane już wcześniej rozporządzenie ministra finansów w sprawie szacowania dochodów. Co jednak ważne, przepisy te dość precyzyjnie określają procedurę takiej korekty w transakcjach zagranicznych. Nie są jednak precyzyjne, jeżeli chodzi o korekty w przypadku powiązanych podmiotów krajowych.

Samo rozporządzenie przewiduje, że w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania dochodów podmiotów powiązanych podmiot krajowy może wystąpić do ministra finansów o wszczęcie procedury wzajemnego porozumiewania. Taki wniosek powinien być złożony nie później niż przed upływem trzech lat od doręczenia podatnikowi lub powiązanemu z nim podmiotowi protokołu kontroli albo decyzji podatkowej, które prowadzą lub mogą prowadzić do podwójnego opodatkowania, chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, będąca podstawą złożenia wniosku, określa inny termin. Bieg okresu trzyletniego rozpoczyna się od pierwszej z następujących dat:

 • daty doręczenia protokołu kontroli albo
 • daty doręczenia decyzji podatkowej.

W przypadku otrzymania takiego wniosku minister finansów informuje w formie pisemnej podmiot krajowy o otrzymaniu wniosku i równocześnie właściwe organy innych państw o złożeniu takiego wniosku przez podmiot krajowy. Jednocześnie minister przesyła kopię wniosku wspomnianym organom innego państwa. Wszystko to powinno się odbyć w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym wniosek wpłynął do ministra.

Przepisy dość dokładnie opisują, co taki wniosek powinien zawierać. I tak we wniosku powinny się znaleźć co najmniej:

 • dane identyfikacyjne podmiotu krajowego oraz podmiotów powiązanych, których dotyczy procedura, w szczególności: nazwa, adres miejsca zamieszkania lub siedziby, numer identyfikacji podatkowej;
 • opis stanu faktycznego sprawy, z uwzględnieniem istniejących powiązań między podmiotem krajowym a podmiotami powiązanymi,
 • określenie roku podatkowego, którego dotyczy wniosek;
 • kopie decyzji podatkowych, protokołów kontroli lub innych dokumentów świadczących o zaistnieniu podwójnego opodatkowania;
 • informacje dotyczące wszczętych przez podatnika lub podmioty powiązane postępowań podatkowych lub sądowych, łącznie z wyrokami sądowymi wydanymi w sprawie;
 • uzasadnienie wniosku, w szczególności zawierające wyjaśnienie co do stosowania zasad określonych w 4 konwencji z 23 lipca 1990 r. w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych,
 • oświadczenie podmiotu krajowego o gotowości bezzwłocznego udostępnienia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych pełnej dokumentacji oraz udzielenia wszelkich informacji mogących mieć wpływ na wynik

Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, to minister finansów wzywa podmiot krajowy w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku do jego uzupełnienia. Co więcej, na wezwanie ministra finansów wskazane przez niego dokumenty powinny być przetłumaczone na uzgodniony z właściwymi organami innych państw język roboczy. Również brak takich tłumaczeń może być przyczyną wezwania podatnika do uzupełnienia wniosku. W takim przypadku wniosek uznaje się za złożony z upływem dnia, w którym dostarczono ostatni z dokumentów uzupełniających.

Jeżeli w ocenie ministra finansów wniosek jest uzasadniony, a sprawa nie może być przez niego załatwiona w ramach procedur krajowych, w sposób uwzględniający wniosek podmiotu krajowego, to wszczyna on procedurę wzajemnego porozumiewania, informując o tym właściwe organy innych państw, których ten wniosek dotyczy, i załączając kopie informacji. Jednocześnie o wszczęciu procedury wzajemnego porozumiewania minister informuje podmiot krajowy.

Wszczęta wnioskiem procedura wzajemnego porozumiewania powinna zostać zakończona w terminie 2 lat. Przy czym bieg okresu dwuletniego rozpoczyna się od późniejszej z następujących dat:

 • daty doręczenia ostatecznej decyzji podatkowej lub dokumentu równoważnego,
 • daty zgłoszenia

Wynik zakończonej procedury jest podstawą do wszczęcia postępowania w sprawie określenia wysokości dochodu lub straty podatnika.

Do końca 2014 roku przepisy ustaw podatkowych przewidywały procedurę drugostronnej korekty wyłącznie w odniesieniu do podmiotów zagranicznych. Począwszy od 2015 roku, dodano w ustawach ogólne zapisy wskazujące, że korektę drugostronną stosuje również w stosunku do podatników krajowych, jednak nie zmieniono przepisów wykonawczych. Nie wiadomo zatem, czy w tym przypadku należy również występować z wnioskiem do ministra finansów, czy też podmiot powiązany może skorygować swoje rozliczenia podatkowe jedynie na podstawie decyzji oszacowującej dochód u jego powiązanego kontrahenta. Wydaje się jednak, że to drugie podejście powinno być wystarczające.

 

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl