Niezależnie od kar przewidzianych w przepisach podatkowych system sankcji przewidziany jest także w przepisach kodeksu karnego skarbowego. Jak już wyjaśniono wcześniej, z przepisów wynika, że dokumentacja podatkowa może być uznana za informację, o której mowa w definicji deklaracji podatkowych.

Przede wszystkim kodeks karny skarbowy przewiduje w art. 80 § 1, że nieprzedłożenie w terminie 7 dni od dnia żądania dokumentacji podatkowej (informacji podatkowej) grozi karą grzywny do 120 stawek dziennych w przypadku, gdy po przeprowadzonym postępowaniu podatkowym powstanie dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części najniższego miesięcznego wynagrodzenia w czasie orzekania w pierwszej instancji ani też przekraczać jej czterystukrotności.

To oznacza, że w 2017 r. kara ta wynosi od nieco ponad 8 tys. zł do niecałych 3,2 mln zł.

Natomiast za złożenie nieprawdziwej informacji podatkowej, zgodnie z art. 80 § 3 kodeksu grozi również kara w wysokości do 240 stawek dziennych, czyli w 2017 r. od nieco ponad 16 tys. zł do niemal 6,4 mln zł.

Kodeks karny skarbowy przewiduje sankcje nie tylko ze względu na niewykonanie czy nieprzedstawienie wymaganej dokumentacji podatkowej, ale także za nierzetelne jej przygotowanie. Wynika ona z art. 54 § 1 kodeksu, który przewiduje, że podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Jeśli sąd zdecyduje się zastosować najwyższą przewidzianą w przepisie liczbę stawek dziennych (720), to w 2017 r. kara ta może wynieść nawet niemal 19,2 mln zł.

Natomiast gdy kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, tj. nie przekracza 200-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2017 r. jest to 400 000 zł), sprawca czynu określonego w art. 54 § 1 podlega jedynie karze grzywny do 720 stawek dziennych.

 

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl