3.2. Sprawozdawczość na poziomie deklaracji rocznych

Przepisy obowiązujące do końca 2016 r. nie precyzowały, kiedy należy sporządzać dokumentację cen transferowych. Wskazywały jedynie, że podatnik ma 7 dni na jej dostarczenie do urzędu skarbowego, chociaż sądy administracyjne wskazywały na powinność przygotowywania takiej dokumentacji na bieżąco. W praktyce zatem przedsiębiorcy czekali, aż zawita do nich kontrola i wówczas przygotowali odpowiednie dokumenty dla fiskusa. Od 2017 r. przedsiębiorcy muszą przedstawiać w urzędzie skarbowym oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej do upływu terminu określonego dla złożenia zeznania rocznego.

W braku wzoru takiego oświadczenia powinno wystarczyć zwykłe pismo, zawierające dane podatnika, określenie właściwego organu podatkowego, treść oświadczenia i podpis.

Z transakcji z podmiotami powiązanymi trzeba będzie się tłumaczyć już na poziomie samej deklaracji.

W zeznaniu rocznym (CIT-8) w części B.3. pod poz. 24 (formularz aktualny do rozliczeń za 2016 rok) podatnik zaznacza, czy był zobowiązany w roku podatkowym, za który sporządza deklarację, do sporządzania dokumentacji dla transakcji prowadzonych z podmiotami powiązanymi. Do wyboru są dwie odpowiedzi: tak, nie.

W deklaracji PIT-36 to samo pytanie zawarte jest w części C pod poz.: 38 i 38a 24 (formularz aktualny do rozliczeń za 2016 rok). W PIT-36L jest to część C poz. 10 24 (formularz aktualny do rozliczeń za 2016 rok).

Kolejny obowiązek to przygotowanie wraz z deklaracją roczną sprawozdania dotyczącego transakcji z podmiotami powiązanymi – CIT-TP lub PIT-TP.

Dokument ten muszą wypełnić zarówno podatnicy, którzy są zobowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej pomiędzy podmiotami powiązanym, jak i w przypadku dokonywania płatności należności bezpośrednio lub pośrednio na 

rzecz podmiotu z tzw. raju podatkowego. Dodatkowym warunkiem zobowiązania podatników do załączania sprawozdania do zeznania podatkowego jest przekroczenie w danym roku podatkowym przychodów lub kosztów w rozumieniu ustawy o rachunkowości o równowartości 10 mln euro (warunki te dotyczą zarówno podatników PIT, jak i CIT).

Sprawozdanie CIT-TP ma formę załącznika do zeznania. Ma układ typowej deklaracji podatkowej (opis poszczególnych części prezentujemy poniżej).

Poniżej przedstawiamy wzór CIT-TP wraz z objaśnieniami – na podstawie projektu rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Części formularza CIT-TP

Część A. Dane identyfikacyjne podatnika

Należy tu wpisać dane podatnika, w tym identyfikator podatkowy, imię, nazwisko i datę urodzenia oraz wskazać okres, którego dotyczy sprawozdanie.

Część B. Powiązania

W tej części podatnik zobowiązany jest wskazać istnienie powiązań kapitałowych oraz zarządczych z innymi podmiotami oraz wskazać, czy posiada zagraniczny zakład lub sam jest zakładem zagranicznego przedsiębiorstwa. Należy zaznaczyć odpowiednią pozycję dotyczącą posiadanych bezpośrednio lub pośrednio udziałów w kapitale innego podmiotu, udziału w kontroli podmiotów krajowych lub zagranicznych. Należy również zaznaczyć właściwą pozycję, aby wskazać, czy podatnik posiada zagraniczny zakład albo czy sam jest zakładem podmiotu posiadającego siedzibę lub zarząd poza terytorium RP.

Część C. Ustalenie siedziby

W tej części zawarte są informacje na temat liczby podmiotów powiązanych mających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w liczby podmiotów powiązanych mających siedzibę poza terytorium RP. Należy wskazać liczbę podmiotów powiązanych (w rozumieniu przepisów prawa podatkowego) odpowiednio z siedzibą w Polsce i poza nią, z którymi podatnik dokonywał transakcji/zdarzeń w roku podatkowym, którego dotyczy sprawozdanie.

Część D. Zakres biznesu

Poprzez wybór odpowiedniej pozycji podatnik wskazuje główny przedmiot działalności. W pozycjach tych należy wskazać kod działalności wg najbardziej aktualnej klasyfikacji PKD, który odnosi się do głównego przedmiotu działalności podatnika w największym stopniu. W przypadku prowadzenia działalności w obszarach opisanych więcej niż jednym kodem, należy wskazać dwa najważniejsze (tj. te, które opisują działalność generującą największe przychody lub koszty u podatnika).

W tej części należy wskazać również profil funkcjonalny najbardziej adekwatny do prowadzonej działalności poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji. Jeśli podatnik nie prowadzi jednorodnej działalności, to należy zaznaczyć więcej niż jedną pozycję. W każdym z głównych obszarów (producent, dystrybutor, badania i rozwój, finanse i usługi) działalność została podzielona w oparciu o liczbę funkcji i ryzyk ponoszonych przez podatnika w prowadzonej działalności.

Część E. Zmiany w strukturze

Ta część zawiera informacje na temat zaistnienia bądź zainicjowania w danym roku podatkowym ewentualnej zmiany struktury, zmiany w pełnionych funkcjach, ponoszonych ryzykach i posiadanych aktywach oraz informacje na temat ewentualnej wypłaty bądź otrzymania rekompensaty za przeniesienie funkcji, aktywów lub ryzyk. Podatnik powinien wskazać, czy on lub podmiot, w którym posiada udziały, zmienił strukturę bądź formę prawną, w szczególności dokonując połączenia z innym podmiotem, podziału czy przejęcia innego podmiotu lub będąc przedmiotem przejęcia. Dotyczy to również sytuacji przejęcia bądź zbycia częściowego (np. w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa).

W części tej należy wskazać czy zaszły istotne zmiany w pełnionych przez podatnika funkcjach, ponoszonych ryzykach oraz posiadanych aktywach. W szczególności czy nastąpiło ich przeniesienie do podmiotów powiązanych lub otrzymanie ich od takich podmiotów.

Podatnik musi też wskazać, czy wypłacił lub otrzymał rekompensatę z tytułu zmian w pełnionych funkcjach, ponoszonych ryzykach lub posiadanych aktywach. Dotyczy to rekompensaty w jakiejkolwiek formie (pieniężnej, niepieniężnej, etc.).

Część F. Raje podatkowe

W tej części formularza podatnik umieszcza informacje na temat transakcji lub innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi lub z podmiotami mającymi siedzibę w tzw. rajach podatkowych. Lista terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (raje podatkowe) znajduje się w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu ministra finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego.

Należy zaznaczać tylko te pozycje, które dotyczą podatnika. W części tej należy również wskazać wartość transakcji w polskich złotych, wybierając jeden z przedziałów:

 • od pół miliona do 10 milionów złotych
 • powyżej 10 do 50 milionów złotych oraz
 • powyżej 50 milionów złotych.

Wpisując informacje na temat poszczególnych transakcji/zdarzeń, podatnik określa proporcję, w jakiej dana transakcja/ zdarzenie z podmiotem powiązanym pozostaje w stosunku do wszystkich transakcji/zdarzeń w danej kategorii.

Pozycję tę należy wypełnić w przypadku transakcji/zdarzeń mających miejsce z podmiotami z tzw. rajów podatkowych, również w przypadku kiedy nie są to podmioty powiązane.

W sekcji tej podatnik udziela też informacji na temat państw, w których mają siedzibę strony transakcji/ zdarzeń, wpisując odpowiedni kod wg klasyfikacji ISO 3166 alpha 2 Country Code. Jeżeli dana pozycja dotyczy więcej niż jednego kontrahenta, to należy podać kody państw siedziby tych kontrahentów.

W poszczególnych sekcjach, poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji, podatnik wskazuje:

 • transakcje dotyczące towarów i usług, w szczególności usługi produkcyjne, dystrybucyjne, badawczo-rozwojowe, najmu i leasingu oraz usługi wewnątrzgrupowe (w tym: opłaty za zarządzanie, usługi centrów wspólnych – księgowe, prawne, IT, HR)
 • transakcje finansowe, w szczególności wypłacane/otrzymywane odsetki, włącznie z odsetkami z tytułu umów typu cashpool, przychody/koszty z tytułu gwarancji, poręczeń, ubezpieczeń
 • wszelkie transakcje/zdarzenia dotyczące przenoszenia aktywów, w szczególności aktywów trwałych, aktywów niematerialnych, finansowych aktywów trwałych oraz wszelkich udziałów/akcji, w tym niestanowiących finansowych aktywów trwałych
 • informacje na temat udziału w umowach o podziale kosztów (cost contribution arrangements), w szczególności wartość takiej umowy, wysokość wkładu podatnika, przychody z tytułu uczestnictwa w CCA
 • inne transakcje/zdarzenia, w tym otrzymane/wypłacone wynagrodzenie z tytułów innych niż wskazane w poprzednich częściach oraz informację na temat usług i towarów otrzymywanych/przekazywanych bez wynagrodzenia.

Podatnicy PIT do zeznania rocznego (PIT-36 lub PIT-36L) będą musieli dołączać załącznik PIT-TP.

To również uproszczone sprawozdanie o transakcjach z podmiotami powiązanymi. Także on zawiera części od A do F (poniżej ich opis).

Na następnych stronach przedstawiamy wzór PIT-TP wraz z objaśnieniami – na podstawie projektu rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Części formularza PIT-TP

Część A. Dane identyfikacyjne podatnika

Należy tu wpisać dane podatnika, w tym identyfikator podatkowy, imię, nazwisko i datę urodzenia oraz wskazać okres, którego dotyczy sprawozdanie.

Część B. Powiązania

W tej części podatnik zobowiązany jest wskazać istnienie powiązań kapitałowych oraz zarządczych z innymi podmiotami oraz wskazać, czy posiada zagraniczny zakład lub sam jest zakładem zagranicznego przedsiębiorstwa. Należy zaznaczyć odpowiednią pozycję dotyczącą posiadanych bezpośrednio lub pośrednio udziałów w kapitale innego podmiotu, udziału w kontroli podmiotów krajowych lub zagranicznych. Należy również zaznaczyć właściwą pozycję, aby wskazać, czy podatnik posiada zagraniczny zakład albo czy sam jest zakładem podmiotu posiadającego siedzibę lub zarząd poza terytorium RP.

Część C. Ustalenie siedziby

W tej części zawarte są informacje na temat liczby podmiotów powiązanych mających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w liczby podmiotów powiązanych mających siedzibę poza terytorium RP. Należy wskazać liczbę podmiotów powiązanych (w rozumieniu przepisów prawa podatkowego) odpowiednio z siedzibą w Polsce i poza nią, z którymi podatnik dokonywał transakcji/zdarzeń w roku podatkowym, którego dotyczy sprawozdanie.

Część D. Zakres biznesu

Poprzez wybór odpowiedniej pozycji podatnik wskazuje główny przedmiot działalności. W pozycjach tych należy wskazać kod działalności wg najbardziej aktualnej klasyfikacji PKD, który odnosi się do głównego przedmiotu działalności podatnika w największym stopniu. W przypadku prowadzenia działalności w obszarach opisanych więcej niż jednym kodem, należy wskazać dwa najważniejsze (tj. te, które opisują działalność generującą największe przychody lub koszty u podatnika).

W tej części należy wskazać również profil funkcjonalny najbardziej adekwatny do prowadzonej działalności poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji. Jeśli podatnik nie prowadzi jednorodnej działalności, to należy zaznaczyć więcej niż jedną pozycję. W każdym z głównych obszarów (producent, dystrybutor, badania i rozwój, finanse i usługi) działalność została podzielona w oparciu o liczbę funkcji i ryzyk ponoszonych przez podatnika w prowadzonej działalności.

Część E. Zmiany w strukturze

Ta część zawiera informacje na temat zaistnienia bądź zainicjowania w danym roku podatkowym ewentualnej zmiany struktury, zmiany w pełnionych funkcjach, ponoszonych ryzykach i posiadanych aktywach oraz informacje na temat ewentualnej wypłaty bądź otrzymania rekompensaty za przeniesienie funkcji, aktywów lub ryzyk. Podatnik powinien wskazać, czy on lub podmiot, w którym posiada udziały, zmienił strukturę bądź formę prawną, w szczególności dokonując połączenia z innym podmiotem, podziału czy przejęcia innego podmiotu lub będąc przedmiotem przejęcia. Dotyczy to również sytuacji przejęcia bądź zbycia częściowego (np. w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa).

W części tej należy wskazać czy zaszły istotne zmiany w pełnionych przez podatnika funkcjach, ponoszonych ryzykach oraz posiadanych aktywach. W szczególności czy nastąpiło ich przeniesienie do podmiotów powiązanych lub otrzymanie ich od takich podmiotów.

Podatnik musi też wskazać, czy wypłacił lub otrzymał rekompensatę z tytułu zmian w pełnionych funkcjach, ponoszonych ryzykach lub posiadanych aktywach. Dotyczy to rekompensaty w jakiejkolwiek formie (pieniężnej, niepieniężnej, etc.).

Część F. Raje podatkowe

W tej części formularza podatnik umieszcza informacje na temat transakcji lub innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi lub z podmiotami mającymi siedzibę w tzw. rajach podatkowych. Lista terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (raje podatkowe) znajduje się w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu ministra finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego.

Należy zaznaczać tylko te pozycje, które dotyczą podatnika. W części tej należy również wskazać wartość transakcji w polskich złotych, wybierając jeden z przedziałów:

 • od pół miliona do 10 milionów złotych
 • powyżej 10 do 50 milionów złotych oraz
 • powyżej 50 milionów złotych.

Wpisując informacje na temat poszczególnych transakcji/zdarzeń, podatnik określa proporcję, w jakiej dana transakcja/ zdarzenie z podmiotem powiązanym pozostaje w stosunku do wszystkich transakcji/zdarzeń w danej kategorii.

Pozycję tę należy wypełnić w przypadku transakcji/zdarzeń mających miejsce z podmiotami z tzw. rajów podatkowych, również w przypadku kiedy nie są to podmioty powiązane.

W sekcji tej podatnik udziela też informacji na temat państw, w których mają siedzibę strony transakcji/ zdarzeń, wpisując odpowiedni kod wg klasyfikacji ISO 3166 alpha 2 Country Code. Jeżeli dana pozycja dotyczy więcej niż jednego kontrahenta, to należy podać kody państw siedziby tych kontrahentów.

W poszczególnych sekcjach, poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji, podatnik wskazuje:

 • transakcje dotyczące towarów i usług, w szczególności usługi produkcyjne, dystrybucyjne, badawczo-rozwojowe, najmu i leasingu oraz usługi wewnątrzgrupowe (w tym: opłaty za zarządzanie, usługi centrów wspólnych – księgowe, prawne, IT, HR)
 • transakcje finansowe, w szczególności wypłacane/otrzymywane odsetki, włącznie z odsetkami z tytułu umów typu cashpool, przychody/koszty z tytułu gwarancji, poręczeń, ubezpieczeń
 • wszelkie transakcje/zdarzenia dotyczące przenoszenia aktywów, w szczególności aktywów trwałych, aktywów niematerialnych, finansowych aktywów trwałych oraz wszelkich udziałów/akcji, w tym niestanowiących finansowych aktywów trwałych
 • informacje na temat udziału w umowach o podziale kosztów (cost contribution arrangements), w szczególności wartość takiej umowy, wysokość wkładu podatnika, przychody z tytułu uczestnictwa w CCA
 • inne transakcje/zdarzenia, w tym otrzymane/wypłacone wynagrodzenie z tytułów innych niż wskazane w poprzednich częściach oraz informację na temat usług i towarów otrzymywanych/przekazywanych bez wynagrodzenia.

Na koniec rozdziału dotyczącego deklaracji związanych z cenami transferowymi trzeba wspomnieć o jeszcze jednym obowiązku, a mianowicie sporządzaniu sprawozdania CIT-CBC. Dotyczy on największych podmiotów, czyli takich, których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości na terytorium Polski oraz poza jej terytorium przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartość 750 mln euro. Regulacje prawne opisujące ten typ sprawozdania obowiązują od 1 stycznia 2016 r.

Wynika z nich, że podatnicy:

 • których skonsolidowane przychody przekraczają 750 mln euro
 • którzy spełniają kryteria jednostki dominującej i nie są jednostką zależną w rozumieniu przepisów o rachunkowości
 • będący jednostkami konsolidującymi sprawozdanie finansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości

– posiadający poza terytorium Polski zagraniczny zakład lub jedną lub więcej jednostek zależnych są zobowiązani złożyć do urzędu skarbowego sprawozdanie CIT-CBC w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia roku W przypadku podatników, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, pierwsze takie sprawozdanie za 2016 r. powinno zostać złożone do skarbówki w terminie do 31 grudnia 2017 r.

Szczegółowy opis danych, które trzeba będzie zawrzeć w sprawozdaniu CIT-CBC, zawarty jest w projekcie rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 24 października 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów. Z przepisów tych wynika, że w sprawozdaniu tym przedsiębiorcy będą musieli podać m.in.:

 • cel złożenia informacji o grupie podmiotów (złożenie, uaktualnienie, korekta);
 • dane identyfikacyjne jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów;
 • nazwę grupy podmiotów;
 • wskazanie sprawozdawczego roku obrotowego;
 • określenie waluty, w której wyrażone są kwoty ujęte w informacji o grupie podmiotów,
 • dane dotyczące jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów, w tym:
 1. wartość osiągniętych przychodów, z podziałem na przychody osiągnięte od podmiotów niezależnych oraz przychody osiągnięte od podmiotów powiązanych,
 2. zrealizowany zysk (strata) przed opodatkowaniem,
 3. zapłacony podatek dochodowy,
 4. należny podatek dochodowy,
 5. kapitał podstawowy,
 6. niepodzielony zysk z lat ubiegłych,
 7. liczba pracowników,
 8. aktywa rzeczowe (trwałe i obrotowe), inne niż środki pieniężne i ich odpowiedniki

– z podziałem na państwa lub terytoria;

 • wskazanie przedmiotu działalności gospodarczej jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów

– z podziałem na państwa lub terytoria;

 • dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące w szczególności źródeł danych wykorzystanych do wypełnienia informacji o grupie podmiotów.

Jak widać dane, które będzie musiała otrzymać skarbówka, są bardzo szczegółowe. Aby prawidłowo sporządzać sprawozdanie (ma ono mieć postać tabelaryczną) w ustawowym terminie, warto, aby spółka matka sporządzała odpowiednią dokumentację na bieżąco. Ułatwi to rozliczenia.


Na następnych stronach przedstawiamy wzór CIT-CBC – na podstawie projektu rozporządzenia ministra finansów z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania sporządzanego w celu analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transferowych oraz w celu wymiany informacji z właściwymi władzami państw obcych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

 

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl