3.3.1. Benchmarking realizowany we własnym zakresie a benchmarking realizowany w ramach outsourcingu – porównanie wad i zalet obu rozwiązań

Za podstawową zaletę realizacji analiz porównawczych we własnym zakresie można teoretycznie uznać uniknięcie kosztu usługi, za którą trzeba zapłacić zewnętrznemu podmiotowi. Niestety, tego typu postrzeganie sprawy sprawdza się jedynie w przypadku, gdy jesteśmy pewni, że cała operacja zostanie wykonana poprawnie, a sama transakcja nie jest w jakikolwiek sposób problematyczna, czyli przykładowo gdy podatnik realizuje takie same lub bardzo podobne transakcje (w zakresie pełnionych funkcji, angażowanych aktywów, ponoszonych kosztów i ryzyk) zarówno z podmiotami powiązanymi, jak i z podmiotami niezależnymi. Jeśli jednak nie ma gwarancji, że wskazane powyżej warunki będą spełnione, to koszt „zaoszczędzony” przez wykonanie analizy we własnym zakresie może okazać się zupełnie nieadekwatny do kosztów, które trzeba będzie ponieść, gdy przygotowana we własnym zakresie analiza okaże się nieprawidłowa.

Przeprowadzenie analizy porównawczej w sposób błędny lub niekompletny może bowiem pociągnąć za sobą różnego rodzaju konsekwencje finansowe, w wielu przypadkach znacznie przewyższające koszt zamówienia analizy u profesjonalnego podmiotu zewnętrznego. Błędnie przeprowadzona analiza porównawcza nie odzwierciedli rzeczywistych warunków i cen stosowanych w porównywalnych transakcjach rynkowych. Oparcie na niej rozliczeń z podmiotem powiązanym może się zatem wiązać z istotnym ryzykiem doszacowania podatnikowi dochodu w związku z uznaniem przez organy podatkowe, że dana transakcja z podmiotem powiązanym została przeprowadzona na warunkach nierynkowych.

Rozpatrując wady i zalety benchmarkingu przeprowadzanego we własnym zakresie, należy mieć również na uwadze to, że opracowanie kompletnych i prawidłowych analiz porównawczych wymaga w przeważającej większości przypadków odpowiedniego poziomu wiedzy i doświadczenia, a także dostępu do specjalistycznych baz danych. Tym samym, przygotowanie analizy porównawczej we własnym zakresie będzie się wiązało nie tylko z istotną konsumpcją czasu pracowników firmy (szczególnie w przypadku złożonych i nietypowych transakcji), ale również z dodatkowymi kosztami szkoleń pracowników oraz kosztami wyposażenia pracowników w odpowiednie narzędzia do sporządzania takich analiz, tj. zapewnienia dostępu do specjalistycznych baz danych.

Przygotowanie analizy porównawczej bez posiadania dostępu do wyspecjalizowanych baz danych w poszczególnych przypadkach może być oczywiście wykonalne, ale również znacznie trudniejsze i bardziej czasochłonne. Jednorazowy dostęp do odpowiedniej bazy danych może być bowiem równie kosztowny, jak zamówienie całej analizy (oczywiście z raportem podsumowującym wnioski z takiej analizy) w profesjonalnej firmie doradczej. Natomiast wykupienie długoterminowego dostępu do specjalistycznej bazy danych to już wydatek wielokrotnie przewyższający koszty zakupu kompleksowej usługi przeprowadzenia analizy porównawczej (a nawet opracowania kompletnej dokumentacji cen transferowych wraz z taką analizą).

Odpowiednie stosowanie wybranych baz danych przy sporządzaniu analiz porównawczych ma również tę zaletę, że z tych samych lub podobnych zasobów korzystają urzędnicy przy ocenie rynkowości danej transakcji.

Porównując benchmarking realizowany we własnym zakresie z benchmarkingiem realizowanym w ramach outsourcingu, warto zwrócić uwagę na jeszcze na jeden aspekt. Mianowicie, celem analizy porównawczej jest wykazanie, że poziom cen w badanej transakcji można uznać za zgodny z warunkami rynkowymi. Jednak żadna tego typu analiza nie daje pełnej gwarancji, że organy podatkowe, przeprowadzając własną analizę nie dojdą do odmiennych wyników i tym samym uznają ceny stosowane w transakcji za nierynkowe.

W takim przypadku zastosowanie w praktyce wniosków płynących z analizy porównawczej przygotowanej przez podmiot niezależny może skutecznie ograniczyć ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej w stosunku do osób odpowiedzialnych u podatnika za zobowiązania podatkowe (zazwyczaj: zarząd, dyrektor finansowy lub główny księgowy), które zostałyby oskarżone o zaniżenie dochodu do opodatkowania. Podstawową przesłanką takiej odpowiedzialności jest bowiem wina umyślna, podczas gdy oparcie się na analizie porównawczej przygotowanej przez niezależny podmiot zewnętrzny wskazuje na racjonalną próbę uniknięcia czynu zabronionego.

Dla porównania obu metod realizacji benchmarkingu w tabeli poniżej przedstawiamy zestawienie kosztów i ryzyk występujących przy benchamarkingu  realizowanym  we  własnym  zakresie  oraz  przy  benchmarkingu  realizowanym w ramach pełnego outsourcingu, tj. w przypadku zleceniu opracowania kompletnej analizy porównawczej profesjonalnej firmie doradczej.

S

* Nie ma niestety możliwości całkowitego wyeliminowania takiego ryzyka, ale jest ono ograniczone do minimalnego poziomu.

Analizując powyższe zestawienie, nie sposób nie zauważyć, że zlecenie opracowania analizy porównawczej profesjonalnej firmie doradczej minimalizuje ryzyko podatkowe związane z możliwością kwestionowania przez organy podatkowe warunków realizacji transakcji z podmiotami powiązanymi i uznania ich za nierynkowe, uwalnia podatnika od konieczności dodatkowego angażowania zasobów jego firmy (szczególnie czasu jego pracowników), a w dominującej większości przypadków pozwala na znaczne ograniczenie kosztów związanych z realizacją benchmarkingu.

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl