Wśród dostępnych na rynku opcji outsourcingu obowiązków w zakresie opracowywania analiz porównawczych dla transakcji z podmiotami powiązanymi należy wskazać:

  1. outsourcing niepełny  polegający  na  wykupieniu  dostępu  do  określonych  danych  źródłowych  (określonych i ewentualnie wstępnie opracowanych zasobów z danej bazy danych) oraz
  2. outsourcing pełny polegający na zakupie kompleksowej usługi opracowania analizy porównawczej.

Przy outsourcingu niepełnym podatnik wykupuje od zewnętrznego podmiotu administrującego daną bazą danych określone i wstępnie opracowane dane źródłowe, tj. dane dotyczące podmiotów niepowiązanych realizujących transakcje porównywalne do analizowanej. Dane te mogą zostać wzbogacone określonymi wskaźnikami finansowymi obliczonymi na podstawie tych danych. Ten typ outsourcingu nie różni się wiele od realizacji benchmarkingu całkowicie we własnym zakresie, gdyż zarówno wstępne określenie kryteriów, które mają podlegać weryfikacji w danej transakcji, ocena i odpowiednie 

przedstawienie uzyskanych wyników (wskaźników finansowych), jak i opracowanie raportu z przeprowadzonej analizy porównawczej leży zasadniczo po stronie podatnika. Występują tutaj zatem podobne ryzyka i ewentualne koszty dodatkowe jak w przypadku benchmarkingu realizowanego we własnym zakresie (patrz podrozdział 3.3.1.).

Przy pełnym outsourcingu podatnik otrzymuje kompletną i opracowaną zgodnie z wymogami prawa  podatkowego analizę  porównawczą.  Przy  tym  rozwiązaniu  podatnik  przekazuje  jedynie  wybranej  firmie  doradczej  dokumenty i informacje dotyczące danej transakcji z podmiotem powiązanym. Wszelkie etapy opracowania analizy porównawczej są realizowane  przez  wykwalifikowanych specjalistów posiadających wiedzę i doświadczenie w tym zakresie oraz dysponujących odpowiednimi narzędziami do opracowywania analiz porównawczych. Podatnik uzyskuje zatem gotowy produkt bez konieczności angażowania własnych zasobów, określania kryteriów analizy czy opracowywania, weryfikacji i odpowiedniego przedstawiania danych źródłowych i wyników uzyskanych na ich podstawie.

Pełny outsourcing opracowania analiz porównawczych dla transakcji i innych zdarzeń gospodarczych z podmiotami powiązanymi jest zatem niewątpliwie rozwiązaniem korzystniejszym, pozwalającym na ograniczenie potencjalnych ryzyk i ewentualnych dodatkowych kosztów.

 

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl