Zgodnie z przepisami w zakresie cen transferowych obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych powstaje dla transakcji i zdarzeń gospodarczych realizowanych z podmiotem powiązanym, których wartość przekracza ustawowe limity. Podatnik musi zatem posiadać narzędzie lub odpowiednią procedurę umożliwiające mu bieżące monitorowanie wartości takich transakcji (zdarzeń) z poszczególnymi podmiotami powiązanymi.

Dla stworzenia takiego narzędzia lub procedury niezbędne będzie opracowanie listy czy też bazy podmiotów powiązanych z podatnikiem oraz transakcji i zdarzeń gospodarczych realizowanych między tym podatnikiem a danym podmiotem powiązanym, wraz z określeniem wartości poszczególnych transakcji i zdarzeń. Tak opracowana lista (baza) powinna być stale, na bieżąco aktualizowana. To zaś oznacza konieczność oddelegowania (zatrudnienia) pracowników (zespołu) do realizacji takiego zadania.

Stworzona lista  (baza)  umożliwi  podatnikowi  podstawowy  monitoring  transakcji  (i  innych  zdarzeń)  realizowanych z podmiotami powiązanymi i – na podstawie wartości tych transakcji i zdarzeń – określenie, które z nich podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu.

Dobrym rozwiązaniem będzie tutaj poszerzenie takiej podstawowej listy (bazy), stanowiącej absolutne minimum dla wdrożenia procedury zgodności działań podatnika z przepisami w zakresie cen transferowych, o dodatkowe informacje obejmujące m.in.:

  • oznaczenie opracowanej dla danej transakcji dokumentacji cen transferowych za poszczególne lata podatkowe oraz wskazanie miejsca jej przechowywania (archiwizacji)
  • datę opracowania analizy porównawczej dla danej transakcji
  • podstawowe wartości  rynkowe  w  porównywalnych  transakcjach  realizowanych  przez  podmioty  niepowiązane (wynikające z opracowanej analizy porównawczej)
  • wskazanie dokumentów odnoszących się do danej transakcji (jak umowa, aneksy do umowy, faktury, raporty, zestawienia, a także inne dostępne dokumenty).

Warto tutaj także przeanalizować ewentualną możliwość zintegrowania takiej listy (bazy) z systemem operacyjnym (systemem finansowym) wykorzystywanym w firmie podatnika, tak aby w możliwie jak największym stopniu usprawnić i zautomatyzować gromadzenie niezbędnych danych oraz ich monitorowanie i aktualizację. Rozwiązanie to może się jednak wiązać z pewnymi dodatkowymi kosztami wynikającymi np. z konieczności zakupu dodatkowych usług informatycznych polegających na odpowiednim dostosowaniu danego systemu czy też stworzeniu dla niego odpowiedniej „nakładki”.

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl