Ważnym zadaniem w ramach rozliczania transakcji z podmiotami powiązanymi jest również właściwa aktualizacja analiz porównawczych. Aktualizacja taka powinna być robiona nie rzadziej niż co 3 lata. Jeżeli jednak wcześniej zaistniały istotne zmiany warunków ekonomicznych mające wpływ na daną analizę, to jej aktualizacja powinna być przeprowadzona w tym roku, w którym nastąpiła zmiana warunków.

Dla ustalenia obowiązku oraz terminu aktualizacji analizy porównawczej opracowanej dla danej transakcji konieczne jest zatem prowadzenie ewidencji posiadanych (tj. sporządzonych przez samego podatnika lub nabytych od podmiotów zewnętrznych) analiz porównawczych, ze wskazaniem daty ich sporządzenia oraz wynikających z poszczególnych analiz warunków rynkowych dla danej transakcji (w tym przede wszystkim poziomu ceny rynkowej). Dane te mogą być ewidencjonowane odrębnie bądź – co wydaje się rozwiązaniem znacznie bardziej efektywnym – w ramach kompleksowej listy (bazy), o której mowa powyżej.

Również w tym przypadku konieczne będzie wyznaczenie pracowników (zespołu) oddelegowanych do realizacji corocznego badania warunków ekonomicznych w danej transakcji, mogących mieć wpływ na analizę porównawczą, w tym w szczególności pod kątem ewentualnego wcześniejszego obowiązku aktualizacji tej analizy. Przeprowadzenie takiego badania będzie wymagało określenia i weryfikacji najistotniejszych warunków ekonomicznych występujących w danej transakcji realizowanej przez podatnika z podmiotem powiązanym oraz warunków ekonomicznych występujących w porównywalnych transakcjach rynkowych.

 

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl