3.4.4. Aktualizacja i archiwizacja rocznych plików dokumentacyjnych

Przy opracowywaniu dokumentacji cen transferowych dla danych transakcji i zdarzeń gospodarczych realizowanych z podmiotami powiązanymi należy mieć na uwadze zarówno ustawowy termin ich opracowania (nie później niż do dnia złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy), jak i obowiązek corocznej aktualizacji dokumentacji dla transakcji i zdarzeń kontynuowanych w kolejnych latach podatkowych. Przy opracowaniu procedury zgodności należy mieć zatem na uwadze konieczność poddawania posiadanych dokumentacji cen transferowych okresowemu przeglądowi i aktualizacji nie rzadziej niż raz na rok podatkowy (przed dniem upływu terminu określonego dla złożenia zeznania podatkowego za kolejne lata).

Nie mniej istotnym, ale także uciążliwym zadaniem w procedurze zgodności może się również okazać konieczność przechowywania (archiwizacji) dokumentacji cen transferowych do czasu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego za dany rok podatkowy. Zobowiązania podatkowe ulegają przedawnieniu, co do zasady, po upływie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku za dany rok podatkowy (zobowiązanie w podatku dochodowym za rok podatkowy 2017 ulegnie przedawnieniu z końcem 2023 r.).

Zasadniczo, okres obowiązkowej archiwizacji dokumentacji cen transferowych sporządzonych za dany rok podatkowy wyniesie zatem 6 lat. Okres ten może jednak znacznie się wydłużyć (nawet do 11 lat) dla dokumentacji cen transferowych sporządzonych za te lata podatkowe, w których podatnik poniósł stratę, o którą następnie obniża swoje zobowiązania podatkowe w kolejnych latach.

W tym zakresie procedura zapewnienia zgodności będzie polegała na stworzeniu systemu nadzoru nad realizacją procesu aktualizacji i archiwizacji pakietów dokumentacji cen transferowych za poszczególne lata podatkowe. Konieczne będzie zatem wyznaczenie w firmie osoby (zespołu) odpowiedzialnej za coroczny przegląd, aktualizację i archiwizację dokumentacji cen transferowych lub rozważenie zlecenia realizacji obowiązków w tym zakresie profesjonalnemu podmiotowi zewnętrznemu, co znacznie odciąży pracowników firmy.

 

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl