Zapewnienie zgodności z regulacjami prawa podatkowego jest jednym z podstawowych wymogów, jakie stawiane są podatnikom, w tym oczywiście także podatnikom zobowiązanym do sporządzania dokumentacji cen transferowych dla transakcji i innych zdarzeń gospodarczych realizowanych z podmiotami powiązanymi.

Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze wynikające z nowych przepisów w zakresie dokumentacji cen transferowych mogą być realizowane przez podatników albo poprzez zlecenie realizacji tych obowiązków podmiotom zewnętrznym świadczącym profesjonalne usługi doradcze i konsultingowe w tym zakresie (tzw. outsourcing usług), albo przy wykorzystaniu własnych zasobów podatnika.

W firmach, które nie zdecydują się na outsourcing zadań i obowiązków związanych z opracowywaniem dokumentacji cen transferowych, powstanie konieczność opracowania i wdrożenia wewnętrznych procedur zapewniających zgodność opracowywanych dokumentacji cen transferowych z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i wymogami wynikającymi z tych regulacji. Mając na uwadze to, że nowe przepisy w zakresie dokumentacji cen transferowych już obowiązują (weszły w życie w większości 1 stycznia 2017 r.) konieczne jest możliwie jak najszybsze opracowanie i wdrożenie odpowiednich procedur.

Należy przy tym podkreślić, że zaniechanie opracowania i wdrożenia w firmie odpowiednich procedur zapewnienia zgodności może narazić podatnika na istotne ryzyko podatkowe (patrz podrozdział 2.2.).

Brak dokumentacji cen transferowych dla danej transakcji czy zdarzenia gospodarczego z podmiotem powiązanym może stwarzać po stronie podatnika przede wszystkim ryzyko uznania przez organy podatkowe warunków (w tym cen) ustalonych w danej transakcji za warunki nierynkowe (ceny nierynkowe) i w konsekwencji doszacowania przez organy podatkowe po stronie podatnika dochodu z tytułu takiej transakcji oraz opodatkowania doszacowanego dochodu sankcyjną 50% stawką podatku dochodowego (CIT, PIT).

Ochronę przed 50% sankcyjną stawką podatkową stanowi wyłącznie dokumentacja cen transferowych opracowana zgodnie z przepisami podatkowymi, zawierająca wszystkie elementy wymagane przez ustawę o podatku dochodowym. Przygotowanie dowolnego opisu danej transakcji i jej stron nie będzie niestety wystarczające w tym zakresie – nie będzie dawało podatnikowi żadnej ochrony. Konieczne jest bowiem opracowanie dokumentacji cen transferowych zawierającej wszystkie wymagane prawem elementy (szczegółowo wskazane w podrozdziale 1.3.).

Warto również mieć na uwadze, że na osoby odpowiedzialne w danej firmie za sprawy finansowe mogą zostać nałożone sankcje karne skarbowe z uwagi na brak spełnienia przez firmę obowiązków w zakresie opracowania dokumentacji cen transferowych oraz raportowania transakcji i zdarzeń z podmiotami powiązanymi (patrz podrozdział 2.2.5.).

W celu minimalizacji wskazanych powyżej ryzyk podatkowych, niezbędne jest zatem opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury zapewnienia zgodności z przepisami w zakresie cen transferowych.

Opracowana procedura zgodności powinna przede wszystkim uwzględniać konieczność:

  1. stałego monitorowania transakcji i zdarzeń gospodarczych realizowanych przez podatnika z powiązanymi z nim podmiotami oraz warunków ustalanych w ramach tych transakcji i zdarzeń, w szczególności

– poziomu stosowanych cen;

  1. opracowywania i aktualizacji analiz porównawczych, analiz porównujących warunki w dokumentowanej transakcji z warunkami w podobnych transakcjach realizowanych przez podmioty niepowiązane (ang. benchmarking study);
  2. aktualizacji i archiwizacji dokumentacji cen transferowych sporządzonych dla poszczególnych lat podatkowych;
  3. stałego monitorowania  zmian  w  przepisach  podatkowych  odnoszących  się  do  obowiązków  w  zakresie  cen transferowych.

Wskazane powyżej kluczowe elementy procedur zgodności zostały opisane w dalszej części niniejszego podrozdziału (podrozdziały 3.4.1. – 3.4.4.).

Proces opracowania i implementacji tego typu wewnętrznych procedur zapewnienia zgodności z regulacjami w zakresie cen transferowych będzie wymagał od podatnika dużego nakładu czasu pracy, a w wielu przypadkach także poniesienia istotnych kosztów. Opracowanie wewnętrznej procedury zapewnienia zgodności wiąże się bowiem przede wszystkim z koniecznością odpowiedniego przeszkolenia pracowników w zakresie nowych regulacji i obowiązków dotyczących cen transferowych (wystąpią zatem koszty szkoleń). Implementacja i realizacja opracowanej procedury zgodności będą wymagały natomiast:

  • stałej aktualizacji wiedzy i umiejętności pracowników w zakresie obowiązków związanych z dokumentowaniem i raportowaniem transakcji i zdarzeń z podmiotami powiązanymi,
  • zakupu dostępu do specjalistycznych baz danych, umożliwiających opracowanie analiz porównawczych dla poszczególnych transakcji lub nabycia od podmiotów zewnętrznych danych źródłowych niezbędnych do przeprowadzenia takich analiz lub alternatywnie zlecenia przygotowania takich opracowań podmiotom zewnętrznym,
  • stałego monitorowania przepisów podatkowych w zakresie dotyczącym cen transferowych,
  • bieżącej analizy transakcji realizowanych przez podatnika z podmiotami powiązanymi oraz warunków ustalanych w ramach tych transakcji,
  • aktualizacji i archiwizacji opracowanych dokumentacji cen transferowych oraz analiz porównawczych.

 

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl