Można testować formularz CBC-P

Ministerstwo Finansów udostępniło wersję roboczą formularza CBC-P. Jest to druk, którym będą posługiwać się jednostki wchodzące w skład grupy podmiotów, a które muszą informować o podmiocie sporządzającym w ramach dokumentacji cen transferowych raport o dochodach i podatkach płaconych w poszczególnych krajach.

Obowiązek informacyjny dla przedsiębiorców wchodzących w skład grupy wynika z art. 86 ust. 1 ustawy z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648).

Szef KAS musi wiedzieć…

Zgodnie z tym przepisem, jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów, która posiada siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo posiada siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność przez zagraniczny zakład, powiadamia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, że:

  1. jest jednostką dominującą, wyznaczoną jednostką albo inną jednostką, składającą informację o grupie podmiotów albo
  2. wskazuje jednostkę raportującą oraz państwo lub terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów.

Powiadomienie CBC-P trzeba będzie składać najpóźniej w ostatnim dniu sprawozdawczego roku obrotowego. Informacja taka dotyczy sprawozdawczego roku obrotowego. Dla roku sprawozdawczego 2016 powinno to nastąpić najpóźniej w terminie 10 miesięcy od ostatniego dnia tego sprawozdawczego roku obrotowego. Warto dodać, że za rok 2016 powiadomienia nie składają jednostki wchodzące w skład grupy podmiotów, gdy grupa kapitałowa nie będzie miała obowiązku złożenia informacji o grupie podmiotów (raportu CbCR) w żadnym państwie lub terytorium.

… kto i jaki miał przychód …

Informacja o grupie podmiotów – zgodnie z przepisami – powinna zawierać:

1) dane identyfikacyjne jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów

2) informacje dotyczące wielkości osiągniętych przychodów, zrealizowanego zysku (straty) przed opodatkowaniem, zapłaconego podatku dochodowego, należnego podatku dochodowego, kapitału podstawowego, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, liczby pracowników, aktywów rzeczowych (trwałych i obrotowych), innych niż środki pieniężne i ich ekwiwalenty, rodzaju działalności jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów – z podziałem na państwa lub terytoria

3) dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące danych lub informacji, o których mowa w pkt 1 i 2.

… aby przekazać je dalej

Co dzieje się z tak opracowanymi dla Szefa KAS danymi? Otóż przekazuje je on w drodze automatycznej wymiany właściwym organom:

1) państw członkowskich

2) państw lub terytoriów, które są stroną kwalifikującej umowy między właściwymi organami – w których państwach lub na których terytoriach, zgodnie z otrzymanymi informacjami, co najmniej jedna jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów posiada siedzibę lub zarząd lub prowadzi działalność przez zagraniczny zakład.

Informacje te są przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 15 miesięcy od ostatniego dnia sprawozdawczego roku obrotowego grupy podmiotów, której dotyczy informacja.

UWAGA: Jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów, która nie dopełnia obowiązku:

  1. przekazania informacji o grupie podmiotów
  2. powiadomienia CBC-P

– podlega karze pieniężnej. Karę taką  nakłada Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w drodze decyzji, w wysokości nie większej niż 1 000 000 zł.

Nowe przepisy o cenach transferowych

Od 2016 r. przepisy podatkowe przewidują, że do sporządzania raportu CBC zobowiązane są podmioty krajowe, które:

  • są jednostką dominującą w grupie
  • są jednostką konsolidującą sprawozdanie finansowe
  • posiadają poza terytorium Polski zagraniczny zakład lub jednostki zależne.

Ponadto istotne jest to, aby skonsolidowane przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, na terytorium RP oraz poza jej terytorium, przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartość 750 mln euro.

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad przepisami, które mają poszerzyć krąg podmiotów zobowiązanych do składania raportu. To o tym kto będzie przygotowywał raport CbCR podatnicy będą informowali w powiadomieniu CBC-P.

Masz pytanie? Skontaktuj się z autorem

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl