Uprzednie porozumienia cenowe nie będą jawne

Minister finansów nie planuje upubliczniania treści uprzednich porozumień cenowych (APA) na zasadzie zbliżonej do publikacji interpretacji podatkowych. Wszystko dlatego, że w APA jest zbyt wiele informacji wrażliwych, których ujawnienie mogłoby powodować negatywne skutki, zarówno dla przedsiębiorców, jak i Skarbu Państwa.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za nieujawnianiem porozumień jest fakt, że w żadnym innym państwie, nie są znane przypadki takich publikacji – wynika z odpowiedzi resortu rozwoju i finansów na interpelację poselską (nr SP6.054.1.2017).

Główne pytanie zawarte w interpelacji posła (nr 9819) sprowadzało się do prośby o wyjaśnienie czy w uprzednich porozumieniach cenowych przeważa element informacji publicznej i interesu publicznego, czy też informacji niejawnej i interesu prywatnego. Zdaniem ministra finansów, w przypadku uprzednich porozumień cenowych realizowany jest przede wszystkim cel ochrony interesu publicznego (prawidłowe ustalenie cen transakcyjnych zgodnie z zasadą ceny rynkowej), przy jednoczesnym uwzględnieniu interesu prywatnego (ochrona informacji wrażliwych i tajemnicy przedsiębiorstwa).

Ceny transferowe, czyli co

Ministerstwo Rozwoju i Finansów w odpowiedzi na pytanie poselskie przypomniało również, że pojęcie cen transferowych stosowane jest potocznie w obszarze podatków, choć nie zostało zdefiniowane w prawie podatkowym. Jedną z powszechnie stosowanych definicji jest ta określona przez OECD, zgodnie z którą cena transferowa oznacza cenę nakładaną przez przedsiębiorstwo na dobra, usługi i własności niematerialne i prawne dla spółki zależnej lub innego powiązanego podmiotu (w tym z tzw. spółkami offshore). Niewłaściwe wykorzystanie cen transferowych występuje, gdy dochód i wydatki są nieprawidłowo alokowane w celu obniżenia podstawy opodatkowania.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, cena transakcyjna oznacza cenę przedmiotu transakcji zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów prawa podatkowego dotyczących PIT, CIT oraz VAT.

Co bardzo istotne, resort podkreślił także, że ceny transferowe nie powinny być utożsamiane z oszustwami podatkowymi. Jednocześnie zastrzegając, że – jak każda instytucja prawna – w określonych warunkach mogą być one nienależycie wykorzystywane i prowadzić do uchylania się od opodatkowania, czy nieuzasadnionego ekonomicznie przenoszenia dochodów.

By temu przeciwdziałać do systemów podatkowych wprowadza się zasadę ceny rynkowej (arm’s length principle). Zasada ta przewiduje, że prawidłowe ustalenie cen między podmiotami powiązanymi powinno następować przez porównanie warunków ustalonych przez podmioty powiązane do warunków, które ustalają lub ustaliłyby podmioty niezależne.

Ponadto, polskie przepisy podatkowe przewidują szczególny obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczącej transakcji z podmiotami powiązanymi. Dokumentacja ta jest przedkładana na żądanie organów podatkowych.

Kontrola transakcji powiązanych

Minister rozwoju i finansów zwrócił również uwagę na kontrole stosowanych cen transferowych między podmiotami powiązanymi. Działania w tym zakresie stanowiły dla urzędników priorytet, zarówno w 2016, jak i 2017 roku.

Podatnicy mają również możliwość zawarcia uprzedniego porozumienia cenowego (Advance Pricing Agreement – APA). By takie porozumienie zawrzeć podatnik zobowiązany jest do przedstawienia wyczerpujących. Ponadto, organ właściwy w sprawie porozumienia (od 1 marca 2017 r. jest to szef Krajowej Administracji Skarbowej) ma możliwość zwrócenia się o dodatkowe wyjaśnienia oraz przedłożenie dokumentów uzupełniających. Wszystkie transakcje objęte porozumieniem badane są przez pryzmat zasady ceny rynkowej.

Trzeba jednak podkreślić, że porozumienie nie zostanie zawarte, jeżeli warunki ustalone pomiędzy podmiotami powiązanymi nie odpowiadają warunkom, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niezależne lub skutkiem jego zawarcia mogłoby być uchylenie się od opodatkowania czy przenoszenie dochodów.

Dlatego też – jak podkreśla resort finansów – ryzyko zawarcia w porozumieniu jakichś zwolnień dla podatnika/grupy międzynarodowej jest ograniczona. Ponadto, większość z procedowanych obecnie porozumień stanowią porozumienia dwustronne, w których ustalenie ceny rynkowej następuje pomiędzy dwiema administracjami, a nie tylko pomiędzy podatnikiem a administracją. Stanowi to dodatkowy czynnik sprzyjający przeciwdziałaniu uchylaniu się od opodatkowania na szczeblu ponadnarodowym.

Ważne: Instytucja APA pozwala podatnikowi zminimalizować zarówno ryzyko nieprawidłowego ustalania cen, jak również ryzyko związane z kontrolą podatkową dotyczącą cen transferowych na okres maksymalnie 5 lat (z możliwością odnowienia na kolejne okresy).

APA daje ochronę

Jak czytamy w odpowiedzi na interpelację, informacje uzyskiwane w toku postępowania mają charakter poufny i szczególnie wrażliwy z punktu widzenia podmiotu wnioskującego o zawarcie porozumienia. Wśród przekazywanych wraz z wnioskiem dokumentów znajdują się m.in. prognozy finansowe, opis strategii gospodarczej czy teksty umów, porozumień i innych dokumentów wskazujących na zamiary podmiotów powiązanych. Ponadto, w toku postępowania, na żądanie organu przedkładane są również inne szczegółowe informacje i dokumenty uzupełniające, np. dane finansowe, o zatrudnieniu, o wykorzystywanych wartościach niematerialnych i prawnych, procesach produkcyjnych, IT, czy elementach wewnętrznego ładu korporacyjnego.

Informacje te mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa i jako dane wrażliwe podlegają szczególnemu reżimowi ochronnemu. Stąd brak pomysłów, aby tego typu porozumienia były publikowane.

Źródło: http://www.finanse.mf.gov.pl

Masz pytanie? Skontaktuj się z autorem

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl