Przedsiębiorcy mogą poznać zawartość uproszczonego sprawozdania CIT

Podatnicy, którzy realizują transakcje z podmiotami powiązanymi, muszą do skarbówki składać m.in. formularz CIT-TP (lub analogicznie dla podatników PIT będzie to druk PIT-TP). Jest już wzór dokumentu dla podatników CIT.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 22 czerwca 2017 r. pod pozycją 1190. Rozporządzenie to wprowadza wzór formularza CIT-TP, tj. uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi oraz transakcji, w związku z którymi płatność dokonywana jest do tak zwanych rajów podatkowych. Dostarczenie tego druku do skarbówki przez przedsiębiorców ma dać urzędnikom informacje, które pozwolą im identyfikować i oceniać ryzyko zaniżenia dochodów w transakcjach lub zdarzeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Obowiązki podmiotów powiązanych

Jedynym z nowych dokumentów, które wprowadziły te przepisy jest m.in. sprawozdanie, dla którego określono wzór, wprowadzając nowy formularz. Podatnikami zobowiązanymi do składania formularza CIT-TP są podatnicy, którzy są zobligowani do sporządzania dokumentacji podatkowej związanej z cenami transferowymi, a zatem w przypadku współpracy pomiędzy podmiotami powiązanym, jak i w przypadku dokonywania płatności należności bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu z tzw. raju podatkowego. Dodatkowym warunkiem jest przekroczenie limitu 10 mln euro przychodów. Przy czym nie wolno zapominać, że w przypadku kapitałowych grup podatkowych, grupa nie wykazuje transakcji (zdarzeń) zawieranych między podmiotami wchodzącymi w jej skład, tylko transakcje (zdarzenia) dokonywane pomiędzy grupą a zewnętrznymi podmiotami powiązanymi (tj. takimi, które nie wchodzą w skład tej grupy).

Sprawozdanie proste, ale…

Sama konstrukcja sprawozdania jest stosunkowo prosta, co nie oznacza jednak, że będzie łatwo je przygotować. Stosunkowo prosta jest tylko pierwsza część formularza, która służy określeniu charakteru powiązań podatnika z innymi podmiotami. Trzeba w niej odpowiedzieć na kilka prostych pytań dotyczących powiązań, a same pytanie przeniesiono wprost z definicji tych powiązań zawartej w ustawie o CIT. Podobnie rzecz się ma z kolejnym elementem sprawozdania. Służy on do przedstawienia informacji o podmiotach powiązanych oraz głównym przedmiocie działalności i profilu funkcjonalnym podatnika. W pierwszej części wystarczy podanie informacji o liczbie podmiotów powiązanych z podziałem na znajdujące się w Polsce i poza jej granicami. W drugiej, poza podaniem kodu PKD podstawowej działalności, trzeba określić czy chodzi o działalność: produkcyjną, dystrybucyjną, badania i rozwój, finanse czy usługi. W każdej z tych podkategorii trzeba też określić model funkcjonalny, który dla działalności produkcyjnej określono, np. jako: rozbudowane funkcje i ryzyka, ograniczone ryzyka, prosta (usługa produkcyjna).

Ta część jest jeszcze stosunkowo prosta. Inaczej rzecz się ma z kolejną częścią sprawozdania, czyli modelem funkcjonalnym. Wskazanie takiego profilu będzie wymagało zarówno wiele uwagi, jaki szerokiej wiedzy z zakresu nowych przepisów. Wskazanie profilu jest ważne z tego powodu, że wpływa na wybór metody kalkulacji cen transferowych i wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu cen transferowych.

W następnym etapie należy wskazać, czy podatnik przeprowadzał procesy restrukturyzacyjne, czyli czy doszło do zmiany formy prawnej, połączenia, podziału czy też przejęcia. Jeżeli taki proces miał miejsce to należy wskazać, na jakich zasadach ten proces się odbył – władze podatkowe będą na tej podstawie chciały sprawdzić, czy w trakcie takiej restrukturyzacji doszło do przeniesienia funkcji, aktywów, ryzyk lub praw oraz czy w ślad za tym nastąpiły stosowne rozliczenia.

W dalszej kolejności podatnik powinien oświadczyć, czy przeprowadzał transakcje, w związku z którymi doszło do zapłaty na rzecz podmiotu z tzw. raju podatkowego. Koniczne będzie także przedstawienie informacji na temat poszczególnych transakcji lub innych zdarzeń, w tym m.in. oznaczenie przedziału wartości transakcji, to czy transakcje zachodziły tylko z podmiotami powiązanymi czy też z innymi również, procentowy ich udział w przychodach oraz kody państw siedziby stron transakcji. Podobne informacje należy podać dla transakcji finansowych, transakcji i innych zdarzeń dotyczących aktywów, umów o podziale kosztów prowadzących do wytworzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych transakcji i zdarzeń.

Nie ma co zwlekać

Teoretycznie na złożenie pierwszego takiego sprawozdania jest jeszcze sporo czasu. Powinno to nastąpić w terminie składania zeznania podatkowego, a zatem do końca trzeciego miesiąca roku następnego. W praktyce termin złożenia zaznania zależy od tego jaki rok podatkowy przyjął podatnik. Z uwagi na to, że najczęściej jest to rok kalendarzowy w większości przypadków sprawozdanie będzie pierwszy raz składane w 2018 roku (wraz z zeznaniem za 2017 rok). Z uwagi jednak na konsekwencje, jakie będzie miało wskazanie w tym sprawozdaniu modelu funkcjonalnego do jego przygotowania lepiej przystąpić z dużym wyprzedzeniem.

Masz pytanie? Skontaktuj się z autorem

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl