Sumowanie transakcji dla celów dokumentacji cen transferowych

Minister Rozwoju i Finansów w odpowiedzi na oświadczenie senatora (pismo z dnia 1 września 2017 r., znak: DD5.054.14.2017) wyjaśnia, iż sposób określenia wartości transakcji na potrzeby ustalania obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych polega na grupowaniu transakcji jednego rodzaju.

Zgodnie z przepisami ustawy o CIT – w brzmieniu, które obowiązuje od początku 2017 r. – podatnicy są zobowiązani sporządzać dokumentację podatkową transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju, mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty). Wszelkie transakcje lub zdarzenia, których wartość przekracza progi wskazane w art. 9a ust. 1d Ustawy o CIT, tworzą obowiązek dokumentacyjny.

Wątpliwości senatora w odniesieniu do powyższych przepisów budziły kwestie związane z sumowaniem wartości transakcji oraz innych zdarzeń pomiędzy podmiotami powiązanymi na potrzeby weryfikacji, czy przekroczone zostały progi implikujące powstanie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Minister w swojej odpowiedzi zwraca uwagę na fakt, iż podatnik powinien grupować transakcje jednego rodzaju i następnie łączną wartość takich transakcji odnosić do progów ustalonych w ustawie. Takie rozwiązanie ma wyeliminować konieczność sporządzania dokumentacji cen transferowych dla pojedynczych transakcji danego rodzaju, których wartość nie przekracza ustawowych progów. Jednocześnie, działanie to eliminuje ryzyko takiego ustalania przez podatników wartości transakcji, aby ich ceny nie przekraczały progów dla obowiązku dokumentacyjnego.

Jednocześnie wyjaśniono, iż przy ustalaniu wartości transakcji nie należy sumować wszystkich transakcji zrealizowanych z tym samym podmiotem. Podobnie nie należy sumować „transakcji” z „innymi zdarzeniami”, o których mowa w przepisie – zdaniem Ministra są to odrębne kategorie, które mogą podlegać obowiązkowi dokumentacyjnemu.

Minister stwierdził także, że to podatnik decyduje, czy sporządzi jedną dokumentację dla wszystkich transakcji, czy odrębne dokumentacje dla każdego rodzaju transakcji, bowiem Ustawa o CIT nie reguluje tej kwestii. Uznał, że jest to jedynie sposób formalnej prezentacji danych i nie ma on wpływu na merytoryczną treść samej dokumentacji oraz wypełnienie obowiązku dokumentacyjnego. Jednocześnie podkreślone zostało, iż traktowanie obowiązku dokumentacyjnego jedynie w kontekście dodatkowego obciążenia jest błędne. Analiza ta ma na celu ułatwienie podatnikowi oceny prawidłowości ustalania cen transakcyjnych oraz rzetelnego wypełnienia obowiązku podatkowego.

Pomimo wyjaśnień Ministra Rozwoju i Finansów zmiany dotyczące dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi mogą wciąż budzić wątpliwości interpretacyjne. Minister ostatecznie nie określił, co należy rozumieć pod pojęciem transakcji lub zdarzeń „jednego rodzaju” oraz nie wskazał przesłanek niezbędnych do dokonania przez podatnika grupowania transakcji według rodzaju. Kwestia ta może wymagać dodatkowego objaśnienia lub być przedmiotem wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

***

Współautor: Daria Witkowska, konsultant w warszawskim Dziale Podatkowym TPA Poland

Przed rozpoczęciem pracy w TPA zatrudniona w Tax Advisory CSWP, gdzie zajmowała się bieżącym doradztwem w zakresie VAT i CIT, VAT Compliance, przygotowaniem opinii podatkowych, przeprowadzaniem procesów podatkowych due diligence oraz przeglądami podatkowymi, a także postępowaniami podatkowymi.
W ramach dotychczasowej praktyki w TPA brała udział w przeglądach podatkowych, badaniach due dilligence oraz realizowała projekty z zakresu doradztwa transakcyjnego dla branży nieruchomościowej.

Masz pytanie? Skontaktuj się z autorem

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl