Rewolucja w dokumentacji cen transferowych 2017

TPAPoland Rewolucjawdokumentacjicentransferowych

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe regulacje w zakresie cen transferowych i sporządzania dokumentacji między podmiotami powiązanymi. Do nowych zmian dotyczących przygotowania dokumentacji przedsiębiorcy powinni przygotować się już dziś.

Nowe regulacje wprowadziły istotne zmiany a zasadniczo zaostrzyły zasady dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi, wprowadzając nowy trójstopniowy podział tej dokumentacji na:

  • lokalną (local file) przygotowywaną na poziomie poszczególnych podmiotów
  • grupową (master file) przygotowywaną na poziomie grupy oraz
  • krajową (country-by-country reporting) dotyczącą raportowania aktywności między poszczególnymi krajowymi jurysdykcjami podatkowymi.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji dotyczy podatników, których przychody lub koszty wynikające z ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość w polskich złotych 2 mln euro. Dotyczy to jednak jedynie podstawowego zakresu tej dokumentacji – dokumentacji lokalnej (local file), oraz oświadczenia o sporządzeniu tej dokumentacji składanym razem z zeznaniem podatkowym.

Z kolei obowiązek sporządzania analizy porównawczej (analiz rynkowych i analiz wyników finansowych podmiotów konkurencyjnych) oraz uproszczonego sprawozdania (formularze CIT-TP/PIT-TP) dotyczy tych podatników, u których takie przychody (koszty) przekroczą równowartość 10 mln euro.

Obowiązek sporządzania dokumentacji grupowej (master file) obejmuje podatników uzyskujących przychody (koszty) w wysokości przekraczającej 20 mln euro. Natomiast obowiązek sporządzania dokumentacji związanej z raportowaniem według krajów (country–by-country reporting) dotyczy tych grup kapitałowych, w których przychody (koszty) przekroczyły równowartość co najmniej 750 mln euro (Uwaga: CIT-CBC obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.).

Nowe przepisy nakładają na podatników również dodatkowe obowiązki sprawozdawcze. Dla podmiotów osiągających przychody lub koszty powyżej 10 mln EUR wprowadzono obowiązek dołączenia do zeznania podatkowego sprawozdania w sprawie transakcji i innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi oraz podmiotami z rajów podatkowych (nowy formularz CIT-TP). Dokument ten niewątpliwie pozwoli władzom skarbowym na zebranie bardzo dokładnych informacji o podatniku oraz o rodzajach transakcji przez niego zawieranych, ich wartości i istotności. Będzie on więc istotnym narzędziem władz skarbowych do wyszukiwania i typowania podmiotów do kontroli podatkowej oraz typowania transakcji, które mają być przedmiotem szczególnego zainteresowania.

Ponadto, wprowadzono obowiązek składania pisemnego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej. Oświadczenie takie będzie musiało zostać załączone do rocznego zeznania podatkowego. Nałożono na podatników również dodatkowy obowiązek corocznego przeglądu i aktualizacji sporządzonej dokumentacji.


Uwaga: Zmiany w zakresie dokumentacji stosowanej między podmiotami powiązanymi są efektem 15-punktowego planu działania opracowanego przez 34 państwa zrzeszone w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD (z których 20 to członkowie UE) oraz przez grupę G20, skupiającą kraje posiadające największe światowe gospodarki. Plan ten określony został jako tzw. plan działań BEPS (ang. Base Erosion and Profit Shifting Action Plan).


Pierwszy, poważny – choć nie tak obszerny jak ten z 2017 roku – blok nowości został bowiem wprowadzony w 2016 roku. Jedną z ważnych nowości, która obowiązuje od 1 stycznia 2016 r., są sprawozdania CIT-CBC. Są one wymagane od roku podatkowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2016 r., a obowiązek ich sporządzania obejmuje spółki działające we wszystkich branżach, jak również fundusze inwestycyjne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Zwolnione z obowiązku sporządzania tego dokumentu są jedynie grupy kapitałowe osiągające przychody niższe niż 750 mln euro. Pierwsze sprawozdanie CIT-CBC będzie składane za 2016 rok – do 31 grudnia 2017 r.

Dotychczasowe regulacje – obowiązujące do 31 grudnia 2016 r.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji obejmował transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekraczała równowartość:

  • 100 tys. euro – jeżeli wartość transakcji nie przekraczała 20% kapitału zakładowego, albo
  • 30 tys. euro – w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo
  • 50 tys. euro – w pozostałych przypadkach.

W przypadku umowy spółki niebędącej osobą prawną obowiązek sporządzania dokumentacji obejmował umowy, w których łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekraczała równowartość 50 tys. euro. Do umów wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze limit ten odnosił się do wartości wspólnego przedsięwzięcia określonego w tej umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości – do przewidywanej na dzień zawarcia umowy wartości wspólnie realizowanego przedsięwzięcia. Obowiązek taki obejmował również transakcję, w związku z którą zapłata należności wynikająca z takiej transakcji dokonywana była bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekraczała równowartość 20 tys. euro.

W przypadku umowy spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli jedną ze stron umowy był podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych obejmował umowy, w których łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekraczała równowartość 20 tys. euro. W przypadku umowy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze limit ten odnosił się do wartości wspólnego przedsięwzięcia określonego w tej umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości – do przewidywanej na dzień zawarcia umowy wartości wspólnie realizowanego przedsięwzięcia.

Zobacz kolejny rozdział

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl