Skarbówka ma na oku podmioty powiązane

TPAPoland Skarbówkamanaokupodmiotypowiązane

Od prawie 3 lat transakcje z podmiotami powiązanymi, a więc i przygotowywana przez nie dokumentacja cen transferowych to jeden z priorytetów kontroli skarbowej. W najbliższym czasie, nie zanosi się na zmiany w tym zakresie, w szczególności, że kompetencje i możliwości pracowników fiskusa nieustannie rosną nie tylko dzięki specjalizacji i dostępie do odpowiednich narzędzi (baz danych) ale również dzięki najnowszym zmianom prawnym.

Resort finansów powołał Zespół Zadaniowy do spraw Kontroli Podmiotów Powiązanych odpowiedzialny za opracowanie strategii kontroli cen transferowych przez urzędy skarbowe, jak również wyspecjalizowane zespoły kompetencyjne w największych urzędach kontroli skarbowej, które wyposażono w narzędzia niezbędne do sporządzania analiz rynkowych (tzw. analiz benchmarkingowych).

Urzędnicy skarbowi badają transakcje z podmiotami powiązanymi w sposób coraz bardziej szczegółowy. Przekłada się to na wysokość podatku, który po kontrolach podatnicy muszą dopłacać. Warto też wiedzieć, że urzędników oddelegowanych do kontroli podmiotów powiązanych jest coraz więcej co oczywiście ma bezpośrednie przełożenie na wzrost liczby kontroli.

Do kontroli najczęściej typowane są duże przedsiębiorstwa, mające charakter międzynarodowy. Ma to oczywiście zapobiegać przenoszeniu zysków poza granice Polski, a tym samym ucieczce z opodatkowaniem. Pod lupą będą w szczególności następujące transakcje/zdarzenia:

  • wysokość opłaty licencyjnej, jaką na podstawie umowy licencjobiorca (podmiot kontrolowany) zobowiązał się uiszczać na rzecz licencjodawcy, tj. zagranicznego udziałowca
  • klucz podziału kosztów/alokacji zysków w podmiocie krajowym – na skutek nieprawidłowego przyporządkowania funkcji i ponoszonych ryzyk przez centralę i polski oddział
  • pożyczki lub gwarancje pomiędzy podmiotami powiązanymi udzielne na warunkach korzystniejszych niż obowiązujące na rynku, tj. bez należnego wynagrodzenia pożyczkodawcy czy z okresem spłaty kilkudziesięciu lat
  • sprzedaż udziałów w spółce z.o.o w łańcuchu podmiotów powiązanych w celu sztucznego podwyższenia wartości tych udziałów do wysokości ceny sprzedaży.

Oczywiście powyższy katalog to tylko nieliczne przykłady, które jednak dobrze obrazują, że problematyka cen transferowych jest analizowana dogłębnie podczas kontroli. Dla urzędników skarbowych – zgodnie z wytycznymi MF – kluczowe jest, aby każda transakcja odpowiadała naturalnym warunkom rynkowym – np. jej cena powinna być zbliżona do ceny rynkowej. Podatnik powinien o tym pamiętać strukturyzując swoją działalność.

Od 1 marca 2017 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, które nie tylko reorganizują urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej i urzędy celne, ale także zmieniają niektóre reguły dotyczące kontroli. Kontrolę w zakresie przestrzegania prawa podatkowego będzie sprawował urząd skarbowo-celny (naczelnik urzędu). Resort finansów będzie mógł zmienić właściwość miejscową naczelnika urzędu celno-skarbowego w stosunku do podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym, a każdy naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie uprawniony do prowadzenia kontroli w całej Polsce, niezależnie od siedziby kontrolowanego. W konsekwencji kontrola podmiotów powiązanych może być jeszcze bardziej intensywna.

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl