Firmy powiązane muszą trzymać się zasad rynkowych

TPAPoland Zabrakdokumentacjisąsankcje

Jeśli podmioty powiązane nie prowadzą dokumentacji cen transferowych – mimo takiego obowiązku – narażają się na sankcje, również te finansowe.

Nieprzygotowanie dokumentacji przeprowadzanych między podmiotami powiązanymi może wynikać chociażby z niewiedzy przedsiębiorców lub np. nieprawidłowego obliczenia progu transakcji. Niestety te okoliczności nie zwolnią podatnika z braku odpowiedzialności.

Jeśli podatnik nie przedstawi w organie podatkowym dokumentacji cen transferowych, urzędnicy będą mieli prawo do zastosowania sankcyjnej stawki podatku. Ponadto istnieje możliwość zastosowania przez skarbówkę kar wynikających z kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z jego regulacjami, podatnicy zobligowani do sporządzania dokumentacji cen transferowych mają obowiązek jej przedłożenia na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej w terminie 7 dni od dnia doręczenia takiego żądania. Dotyczy to sytuacji, gdy podatnicy są zobligowani do sporządzania takiej dokumentacji z uwagi na przekroczenie limitów wskazanych w przepisach.

To nie koniec uprawnień urzędników. Mogą oni bowiem zażądać od przedsiębiorcy sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń, których wartość nie przekracza limitów określonych w przepisach, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. Wówczas na przygotowanie i przedłożenie stosownych dokumentów podatnika ma 30 dni od otrzymania pisma z żądaniem. Gdy podatnik nie przedstawi w urzędzie dokumentacji cen transferowych, a ustalą one, że dochód podatnika powinien być wyższy lub strata podatkowa niższa od wykazanej, to różnicę między dochodem (stratą) zadeklarowanym przez podatnika i określonym przez te organy opodatkowuje się według karnej stawki podatku dochodowego wynoszącej 50%.

Przedsiębiorcy nie mogą też zapominać, że pod pojęciem deklaracji podatkowych rozumie się zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej zeznania, wykazy, zestawienia oraz informacje, do których składania zobowiązani są, na podstawie przepisów podatnicy, płatnicy i inkasenci. Zgodnie z Ordynacja podatkową osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do sporządzania i przekazywania informacji w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach, a także przedstawiania bez wezwania przez organ podatkowy informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu prawa dewizowego.. Nie można więc wykluczyć, że dokumentacja cen transferowych może być uznana za informację na podstawie Ordynacji podatkowej. W konsekwencji, w sytuacji, w której przedsiębiorca nie przedstawi dokumentacji cen transferowych można stosować sankcje karne skarbowe związane z niezłożeniem deklaracji.

Uwaga: Podatnik może zostać ukarany również wówczas gdy dokumentacja cen transferowych jest niekompletna lub wadliwa.

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl