Rynkowy charakter cen to podstawa

TPAPoland Rynkowycharaktercentopodstawa

Dla organów podatkowych przyglądających się transakcjom między podmiotami powiązanymi kluczowe znaczenie ma rynkowy charakter stosowanych cen. Warto go na bieżąco analizować, aby nie narazić się na zarzuty ze strony urzędników.

Do kontroli rynkowego poziomu stosowanych cen w transakcjach z przedsiębiorcami powiązanymi służy analiza porównawcza (benchmarkingowa). Przeprowadzenie tej analizy ma doprowadzić nas do wniosków czy transakcja, którą przeprowadziły podmioty powiązane miałaby miejsce między podmiotami niezależnymi i czy zastosowałyby one taki sam poziom cenowy.

Wytyczne, jak do takiej analizy podejść, zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych. Rozporządzenie dość precyzyjnie określa zakres analizy zwracając uwagę na to, jakie elementy powinny się w niej znaleźć i w jaki sposób ją przeprowadzić.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia podatnik przeprowadzający analizę może zdecydować się na korzystanie z danych wewnętrznych albo zewnętrznych. Oznacza to, iż porównania można dokonać na podstawie cen, jakie stosuje rozpatrywany podmiot w transakcjach z podmiotami niezależnymi (wewnętrzne porównanie cen) lub na podstawie cen, jakie stosują w porównywalnych transakcjach inne niezależne podmioty (zewnętrzne porównanie cen).

Trzeba pamiętać, że analiza porównawcza może być przeprowadzona na poziomie konkretnej transakcji lub na poziomie działalności podmiotu. Analiza na poziomie transakcji jest bardziej przejrzysta i pozostawia znacznie mniej wątpliwości co do poprawności jej dokonania, gdyż odnosi się bezpośrednio do przedmiotu transakcji. Jeśli transakcje są trudne, nietypowe lub przede wszystkim gdy na rynku brakuje porównywalnych danych, wtedy zachodzi potrzeba przeprowadzenia analizy na poziomie działalności podmiotu, tj. porównując wynik rozpatrywanej transakcji i zrealizowany w jej ramach zysk z wynikami finansowymi podmiotów wykonujących porównywalną działalność. Zgodnie z przepisami kluczowe dla prowadzanych analiz są:

  • cechy przedmiotu transakcji
  • cechy podmiotów transakcji
  • warunki transakcji
  • warunki ekonomiczne występujące w czasie i miejscu, gdzie dokonano transakcji
  • strategia gospodarcza.

Uwaga: Pozyskanie we własnym zakresie danych finansowych podmiotów realizujących transakcje podobne może być trudne, a nawet niemożliwe. Pomocne mogą tu być specjalne bazy danych, takie jak np.: Orbis (baza ogólnoświatowa), Amadeus (baza ogólnoeuropejska) lub Quick Transfer Pricing Analitics (narzędzie bazodanowe bazujące na danych polskich podmiotów).

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl