Firmy powiązane muszą trzymać się zasad rynkowych

TPAPoland Firmypowiązanemuszątrzymaćsięzasadrynkowych

Przedsiębiorstwa powiązane, które przeprowadzają między sobą transakcje, muszą pamiętać o stosowaniu rynkowego poziomu cen. Rynkowy oznacza taki, który stosują podmioty niezależne. Tylko takie podejście pozwoli uniknąć kłopotów z fiskusem.

W praktyce gospodarczej zasady ustalania cen nie są w żaden sposób ograniczane. Zależą od przyjętej strategii danego przedsiębiorstwa. Nieco inaczej jest w przypadku podmiotów powiązanych. Te powinny pamiętać o zachowaniu poziomu cen w takiej wysokości, jakby te same podmioty zawierały transakcje z podmiotami niezależnymi. Jeśli ceny będą odbiegać od rynkowych, przedsiębiorstwo będzie musiało zebrać solidne argumenty na potwierdzenie takiego stanu rzeczy.

Zasady ustania cen rynkowych można znaleźć w rozporządzeniu ministra finansów z 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (analogiczne rozporządzenie obowiązuje w odniesieniu do podatników PIT).

Zgodnie z tymi regulacjami prawnymi istnieje 5 metod ustalania ceny transakcyjnej. Metody te dzielą się dodatkowo na metody tradycyjne oraz metody zysku transakcyjnego.

Wśród metod tradycyjnych są:

  • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,
  • metoda rozsądnej marży „koszt plus”,
  • metoda ceny odprzedaży.

Z kolei wśród metod zysku transakcyjnego znajdują się:

  • metoda marży transakcyjnej netto,
  • metoda podziału zysku, którą określa się za pomocą analizy udziału.

Trzeba w tym miejscu podkreślić, że cytowane akty prawne nie zobowiązują przedsiębiorców do stosowania jakiejkolwiek z metod w pierwszej kolejności (przed zmianami w rozporządzeniu z 17 czerwca 2013 r. przepisy nakazywały w pierwszej kolejności – przed innymi metodami – stosowanie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej). Przedsiębiorca powinien zatem wybrać taką metodę ustalania cen, aby dała ona wynik najbardziej zbliżony do poziomu rynkowego.

Warto tu dodać, że bez zmian pozostała natomiast zasada stosowania w pierwszej kolejności tradycyjnych metod transakcyjnych przed metodami zysku transakcyjnego.

Podatnicy, którzy przygotowują dokumentację cen transferowych, mogą również stosować niepodatkowe metody wyznaczania cen transakcyjnych na poziomie rynkowym, np. metoda marży na pokrycie, metoda oparta na marży netto, metoda kosztowa, metoda popytowa, metoda oparta na marży brutto, czy też metoda koszt plus zysk od kapitału.

W praktyce jednak wskazane jest korzystanie z metod wymienionych w rozporządzeniu. Wszystko dlatego, że zasady stosowania tych właśnie metod dotyczą nie tylko przedsiębiorców. Muszą je także stosować organy podatkowe. Jeśli dojdzie do sytuacji doszacowania dochodu organy podatkowe i tak posłużą się metodami z rozporządzenia ministra finansów.

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl