Dokumentacja lokalna obejmuje największą grupę przedsiębiorców

TPAPoland Dokumentacjalokalnaobejmujenajwiększągrupęprzedsiębiorców

Obowiązek przygotowywania dokumentacji lokalnej cen transakcyjnych ma najszersza grupa firm. Local file jest podstawową formą dokumentacji. 

W dokumentacji lokalnej przedsiębiorcy muszą podać takie informacje, jak np. rodzaj i przedmiot transakcji i zdarzeń będących przedmiotem dokumentacji, opis przebiegu tych transakcji/zdarzeń, a także opis metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty).

Regulacje prawne, które obowiązywały do końca ubiegłego roku określały, że dokumentacja cen transferowych powinna obejmować:

 • funkcje podmiotów uczestniczących w transakcji
 • wszystkie przewidywane koszty transakcji
 • formy i terminy zapłaty
 • metody i sposób kalkulacji zysków
 • ceny przedmiotu transakcji
 • strategię gospodarczą, w przypadku gdy miała wpływ na wartość transakcji
 • inne czynniki wpływające na wartość przedmiotu transakcji, uwzględnione przez strony
  oczekiwane korzyści – w przypadku usług i świadczeń niematerialnych.

 

Z początkiem 2017 roku zakres dokumentacji lokalnej zmienił się. Teraz musi ona obejmować trzy grupy elementów:

 • opis podatnika zobowiązanego do sporządzenia dokumentacji
 • opis transakcji (istotnych zdarzeń), których warunki ustalono lub narzucono w ramach istniejących powiązań
 • opis danych finansowych podatnika uzupełniony informacjami ze sprawozdania finansowego.

Przepisy precyzują także terminy na przygotowanie dokumentów. Dla przygotowania dokumentacji lokalnej jest czas nie później niż do dnia złożenia rocznego zeznania podatkowego (przy czym obowiązek jej przedłożenia na żądanie organów pozostaje niezmieniony – 7 dni od dnia doręczenia żądania). Oznacza to, że pierwsza taka dokumentacja dla podatników CIT, dla których rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, będzie musiała zostać sporządzona najpóźniej do końca marca 2018 roku i będzie dotyczyć 2017 roku. Dla podatników PIT termin ten upłynie co do zasady z ostatnim dniem kwietnia 2018 r.


Uwaga: Organy podatkowe będą mogły zażądać dokumentacji także do transakcji lub innych zdarzeń, których wartość nie będzie przekraczała ustawowych limitów. Podatnik będzie musiał przedłożyć ją w ciągu 30 dni od daty doręczenia żądania.


Do tego samego dnia przedsiębiorcy będą musieli też przygotować oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji lokalnej. Ponadto podatnicy osiągający przychody powyżej 10 mln euro będą musieli dołączyć do zeznania (deklaracji) sprawozdanie wskazujące transakcje zrealizowane z podmiotami powiązanymi. Co więcej, członek zarządu będzie musiał złożyć wraz z deklaracją pisemne oświadczenie, że została przygotowana kompletna dokumentacja podatkowa cen transferowych.

Nowym obowiązkiem dokumentacyjnym jest także konieczność wypełnienia druków CIT-TP/PIT-TP (odpowiednio dla podatników CIT i PIT), które będą także składane razem z zeznaniem. W formularzach tych wykazuje transakcje z podmiotami powiązanymi zawarte w danym roku oraz przeprowadzone procesy restrukturyzacyjne.


Uwaga: Wśród nowych elementów dokumentacji lokalnej, które trzeba uwzględniać od początku 2017 roku są:

 • uzasadnienie wyboru metody sposobu kalkulacji ceny w danej transakcji wraz z algorytmem jej kalkulacji
 • szczegółowy opis podatnika obejmujący m.in. opis struktury organizacyjnej i zarządczej, otoczenia konkurencyjnego oraz przeprowadzonej restrukturyzacji
 • dokumenty dotyczące transakcji.

Zobacz poprzedni rozdział                    Zobacz następny rozdział

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl