Grupa przygotuje Master file

TPAPoland GrupaprzygotujeMasterfile

Od początku 2017 r. w zakresie transakcji między podmiotami powiązanymi obowiązuje dokumentacja grupowa (Master file). Obowiązek jej przygotowania spoczywa na przedsiębiorcach, których przychody lub koszty przekroczą równowartość 20 mln euro.

Ten rodzaj dokumentacji jest dość szczegółowy. Do tej pory fiskus nie potrzebował tylu informacji o prowadzonych przez spółki transakcjach.

Przepisy przewidują, że dokumentacja grupowa powinna zawierać takie dane jak:

  • wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządził informację o grupie podmiotów powiązanych wraz z podaniem daty składania przez niego zeznania podatkowego
  • strukturę organizacyjną (prawna, właścicielska, zarządcza oraz geograficzna) grupy podmiotów powiązanych
  • opis zasad wyznaczania cen transakcyjnych stosowanych przez grupę (tzw. polityka cen transferowych), w szczególności w odniesieniu do następujących typów transakcji: transakcje usługowe, prace badawczo-rozwojowe, korzystanie, przeniesienie własności lub udostępnianie wartości niematerialnych, sposób finansowania działalności podmiotów w grupie
  • opis przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez grupę (m.in. wskazanie istotnych czynników wpływających na osiągane zyski, informacje na temat największych dostawców i odbiorców, lista istotnych transakcji usługowych, wskazanie głównych rynków geograficznych)
  • opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w działalności przez grupę istotnych wartości niematerialnych (m.in. uwzględniający ogólny zarys strategii grupy w zakresie opracowania, posiadania oraz wykorzystania wartości niematerialnych, listę wartości niematerialnych należących do grupy podmiotów powiązanych, listę istotnych umów dotyczących wartości niematerialnych i prawnych)
  • opis sytuacji finansowej podmiotów tworzących grupę wraz ze sprawozdaniem skonsolidowanym podmiotów powiązanych tworzących grupę (m.in. opis sposobu finansowania poszczególnych podmiotów z grupy wraz z listą istotnych kredytów i pożyczek oraz opisem ich warunków)
  • opis porozumień zawartych przez podmioty tworzące grupę z administracjami podatkowymi innych państw, w tym jednostronnych uprzednich porozumień cenowych.

W ramach Master file przedsiębiorcy będą musieli poinformować urzędników skarbówki m.in. o:

  • polityce cen transakcyjnych prowadzonej przez grupę
  • wykorzystywanych przez grupę wartości niematerialnych
  • sytuacji finansowej grupy, w tym przedstawić sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej.

Termin na przygotowanie dokumentacji z poziomu grupy to nie później niż do dnia złożenia zeznania przez podmiot sporządzający dokumentację na poziomie grupy. Obowiązek sporządzania takiej dokumentacji istnieje nie tylko w roku, w którym istniały powiązania powodujące objęcie grupy przepisami o cenach transferowych, ale także w roku, który nastąpił po tym, w którym powiązania te ustały.

Zobacz poprzedni rozdział

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl