Potrzebna jest analiza porównawcza transakcji

TPAPoland Potrzebnajestanalizaporównawczatransakcji

Podatnicy, którzy osiągają przychody lub koszty powyżej 10 mln euro w roku poprzednim muszą od 1 stycznia 2017 r. sporządzać wraz z dokumentacją lokalną analizę porównawczą przeprowadzonych transakcji.

Analiza porównawcza powinna m.in.:

 • wskazywać, która ze stron transakcji poddana jest analizie, cechy charakterystyczne porównywanych dóbr i usług, wielkość dostawy, formę i rodzaj transakcji, a w odniesieniu do wartości niematerialnych – opis przewidywanych korzyści z ich wykorzystywania
 • odnosić się do sytuacji gospodarczej w branży, w której działa spółka
 • przedstawiać uzasadnienia dla stosowania wieloletnich danych porównawczych (jeśli podatnik w celu kalkulacji ceny posłuży się danymi na temat operacji gospodarczych zawieranych z podmiotem niezależnym, to takie dane powinny znaleźć się w analizie)
 • zawierać wskaźniki finansowe, które wykorzystano w metodzie kalkulacji dochodu (straty) w transakcji z podmiotem powiązanym oraz z podmiotami niezależnymi
 • wskazywać na korekty eliminujące ewentualne różnice pomiędzy badanymi transakcjami i doprowadzające analizowane transakcje do porównywalności.

Jak zatem przygotować taką analizę? Powinna się ona składać z następujących etapów:

 • ogólnej analizy informacji dotyczących podatnika i jego otoczenia gospodarczego
 • analizy warunków ustalonych lub narzuconych pomiędzy podmiotami powiązanymi, w szczególności na podstawie wykonywanych przez nie funkcji, angażowanych aktywów i ponoszonych ryzyk, w wyniku której należy zidentyfikować czynniki ekonomicznie istotne w badanych okolicznościach sprawy
 • sprawdzenia, czy istnieje możliwość porównania warunków ustalonych lub narzuconych pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami stosowanymi przez dany podmiot z podmiotami niezależnymi
 • identyfikacji i weryfikacji porównywalnych warunków ustalanych przez podmioty niezależne
 • wyboru metody najbardziej właściwej w danych okolicznościach sprawy, a następnie określenia konieczności stosowania wskaźnika zyskowności i wybór jego rodzaju odpowiedniego dla wybranej metody
 • identyfikacji danych porównawczych dla wybranej metody na podstawie czynników ekonomicznie istotnych oraz określenia konieczności dokonania poprawek
 • analizy uzyskanych danych porównawczych.

Ustawodawca dał przedsiębiorcom czas na przygotowanie analizy porównawczej do dnia upływu terminu do złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Musi być też nie rzadziej niż raz na trzy lata aktualizowana.

Uwaga: Obowiązek przygotowywania analizy porównawczej dotyczy też przychodów lub kosztów osiąganych przez podatników z udziału w spółce niebędącej osobą prawną powyżej 10 mln euro w roku poprzednim.

Warto pamiętać, że przy przeprowadzaniu analizy porównawczej przedmiotów transakcji należy uwzględnić różnice cech charakterystycznych dóbr, usług lub innych świadczeń, które są przedmiotem porównywanych transakcji, w zakresie, w jakim te cechy mogą mieć wpływ na wartość rynkową przedmiotów transakcji oraz stosowaną metodę.

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl