Przynajmniej 25% udziałów determinuje podmioty powiązane

TPAPoland Przynajmniej%udziałówdeterminujepodmiotypowiązane

Z podmiotami powiązanymi – a tym samym koniecznością sporządzania dokumentacji cen transferowych – będziemy mieli do czynienia wówczas, gdy udziały jednego podmiotu w drugim stanowią co najmniej 25%. To znaczny wzrost w porównaniu z regulacjami obowiązującymi do końca 2016 roku.

Do 31 grudnia ubiegłego roku obowiązywała zasada, zgodnie z którą podmioty powiązane występowały wtedy, gdy udziały jednego przedsiębiorstwa w drugim wynosiły 5%. Od początku 2017 roku ten próg wzrósł o 20%. To dobra informacja dla przedsiębiorców.

Przytaczając przepisy podatkowe (definicja zawarta jest zarówno w ustawie o PIT, jak i ustawie o CIT), z podmiotem powiązanym kapitałowo mamy do czynienia, gdy jeden podmiot posiada w kapitale innego podmiotu bezpośrednio lub pośrednio udział w wysokości co najmniej 25%.

Analizując kwestię powiązań kapitałowych ustawodawca ma tu na myśli posiadane przez podmioty udziały bądź akcje – w przynajmniej 25%. Regulacje prawne wskazują na powiązania pośrednie lub bezpośrednie (przykładem będzie spółka matka i spółka córka), aby zaistniał obowiązek przygotowywania dokumentacji cen transferowych.

Z kolei określając wielkość udziału pośredniego, jaki podmiot posiada w kapitale innego podmiotu, przyjmuje się zasadę, że jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej wysokości. Gdy wartości te są rożne, za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się wartość niższą.

Powiązania kapitałowe to niejedyny warunek, który determinuje obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Przepisy wskazują bowiem również na powiązania osobowe. Regulacje dotyczące cen transferowych stosuje się także do powiązań o charakterze rodzinnym lub wynikających ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.

Uwaga: Powiązania osobowe, istotne dla przygotowywania dokumentacji cen transferowych, mają znaczenie tylko przy podmiotach krajowych.

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl