Przy dokumentowaniu transakcji ważna jest ich wartość

TPAPoland Przydokumentowaniutransakcjiważnajestichwartość

Nie tylko powiązania kapitałowe lub osobowe między przedsiębiorstwami determinują obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych. Równie ważna jest wartość przeprowadzanych transakcji.

Powiązania i wielkość transakcji to warunki, które muszą być spełnione łącznie, aby zaistniał obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych. Zakres informacji do przedstawienia w dokumentacji każdego typu oraz dodatkowych obowiązków sprawozdawczych uzależniony będzie od wysokości przychodów i kosztów wygenerowanych przez podatnika. W przypadku wygenerowania przez podatnika w roku poprzedzającym rok podatkowy przychodów/kosztów:

  • poniżej 2 mln EUR– obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych nie znajdzie zastosowania (wyjątkiem są jedynie transakcje z podmiotami z tzw. rajów podatkowych)
  • powyżej 2 mln EUR – konieczne będzie sporządzenie dokumentacji na poziomie lokalnym (tzw. local file)
  • powyżej 10 mln EUR – dodatkowo konieczne będzie sporządzenie analizy danych porównawczych (tzw. benchmarking study)
  • powyżej 20 mln EUR – dodatkowo konieczne będzie przygotowanie dokumentacji zawierającej informacje o całej grupie podmiotów powiązanych i ich polityce cen transferowych (tzw. master file)
  • skonsolidowanych powyżej 750 mln EUR – dodatkowo konieczne będzie przedstawienie sprawozdania o wysokości dochodów i zapłaconego podatku jednostek zależnych oraz miejscach prowadzenia działalności gospodarczej oraz zakładów zagranicznych (tzw. country-by-country reporting).

Progi dokumentacyjne będą istotne dla przedsiębiorcy, jeśli jego działalność osiąga odpowiednią skalę. Powstaną bowiem u niego obowiązki dokumentacyjne, jeśli jego przychody lub koszty (ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych) przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 mln euro. Przekroczenie tego progu zobowiązuje do przygotowywania dokumentacji cen transferowych także w kolejnym roku podatkowym, nawet jeśli w kolejnym roku progu tego nie przekroczono.

W niektórych przypadkach jednak, obowiązki dokumentacyjne powstaną przy znacznie niższych przychodach. Będzie tak po pierwsze u podatników dokonujących transakcji z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w krajach uznawanych za raje podatkowe. Jeśli wielkość transakcji przekroczy w ich przypadku 20 tys. euro wystąpi obowiązek dokumentacyjny, niezależnie od wielkości przychodów/kosztów generowanych przez takiego podatnika.

Również przy umowach spółki niebędącej osobą prawną oraz umowy wspólnego przedsięwzięcia zawieranych z podmiotami z rajów podatkowych limit transakcji zobowiązujący do przygotowania dokumentacji wynosi 20 tys. euro.

Specjalne zasady obejmują ponadto podatników rozpoczynających prowadzenie działalności. Przepisy precyzują, że podatnicy rozpoczynający prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej (lub działów specjalnych produkcji rolnej), ujmujący w roku podatkowym zdarzenia gospodarcze w księgach rachunkowych i przeprowadzający w roku podatkowym transakcje lub ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia dotyczące podmiotów powiązanych, są zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej w roku rozpoczęcia prowadzenia tej działalności lub działów specjalnych produkcji rolnej, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły równowartość 2 mln euro. Za podatnika rozpoczynającego prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się przy tym podatnika, który nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej.

Obowiązek sporządzenia analizy porównawczej (benchmarkingowej) oraz uproszczonego sprawozdania(formularze CIT-TP/PIT-TP) będzie dotyczył tych podatników, u których przychody (koszty) przekroczą równowartość 10 mln euro. Natomiast dokumentację grupową (Master file) przygotują podatnicy uzyskujących przychody (koszty) w wysokości przekraczającej 20 mln euro. Jeśli chodzi o dokumentację związaną z raportowaniem według krajów (country–by-country reporting), ta dotyczy tych grup kapitałowych, w których przychody (koszty) przekroczyły równowartość co najmniej 750 mln euro.

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl