Poznanie definicji ułatwi realizację obowiązków dokumentacyjnych

TPAPoland Poznaniedefinicjiułatwirealizacjęobowiązkówdokumentacyjnych

Tylko zaistnienie transakcji lub zdarzeń, mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) między podmiotami powiązanymi będzie skutkowało koniecznością przygotowania dokumentacji cen transferowych. Warto wiedzieć, kiedy takie sytuacje będą miały miejsce.

Wiemy już, że aby przedsiębiorcy mieli obowiązek dokumentowania cen transakcyjnych muszą istnieć miedzy nimi powiązania (kapitałowe lub osobowe) oraz ważna jest wielkość przeprowadzanych transakcji.
Kluczowe znaczenie będą tu miały dwie definicje: ceny i transakcji. Ustawodawca określił, że dokumentowaniu podlegają przeprowadzone przez podatnika w danym roku podatkowym:

  • transakcje z podmiotami powiązanymi
  • inne zdarzenia ujęte w danym roku podatkowym w księgach rachunkowych, mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, przy czym za takie transakcje lub inne zdarzenia są uznawane transakcje lub zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekroczy w roku podatkowym równowartość 50 tys. euro.

Prawidłowe rozumienie pojęcia transakcji w praktyce może być utrudnione. W ustawach podatkowych nie zostało ono bowiem sprecyzowane. Zgodnie z wykładnią gramatyczną transakcja to czynność zachodząca między sprzedającym i kupującym, która ma na celu wymianę towaru lub usługi. W konsekwencji transakcja może być rozumiana jako: operacja handlowa, transfer dóbr, umowa lub umowy.

Kolejne ważne pojęcie dla dokumentacji cen transferowych to transakcje lub zdarzenia, mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty). Tu ustawodawca wskazuje, aby brać pod uwagę wartość transakcji lub zdarzeń na podstawie wysokości przychodów osiągniętych przez podatnika w poprzednim roku podatkowym. Za inne zdarzenia uznaje się zdarzenia jednego rodzaju przekraczające 50 tys. euro, przy czym w zależności od osiągniętego przez podatnika przychodu próg ten może być dużo wyższy. Obowiązkiem podatnika jest w takiej sytuacji ustalenie przychodów i określenie na tej podstawie progu kwotowego, od którego istnieje dla niego obowiązek dokumentacyjny w zakresie danej transakcji czy zdarzenia.

Od początku 2017 roku obowiązkiem przedsiębiorców jest także dokumentowanie „innych zdarzeń” ujętych w księgach rachunkowych, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami z nimi powiązanymi. Obowiązek sporządzania dokumentacji spoczywa na podatnikach, którzy prowadzą księgi rachunkowe oraz przekroczyli ustawowo określone progi wartości przychodów lub kosztów zgodnie z przepisami o rachunkowości.
Przez „inne zdarzenia” należy rozumieć wszelkie czynności realizowane pomiędzy podmiotami powiązanymi, ujmowane w księgach rachunkowych i mające wpływ na dochód podatnika.
Warto też pamiętać, że za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika uznaje się także zawartą w roku podatkowym:

  • umowę spółki niebędącej osobą prawną, w której łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50 tys. euro lub
  • umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w której wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza równowartość 50 tys. euro.

Uwaga: Przepisy określają algorytm ustalania limitów, powodujących konieczność sporządzenia dokumentacji cen transferowych, przy czym obowiązek stosowania tego rozwiązania dotyczy podatników osiągających przychody lub ponoszących koszty na poziomie co najmniej 2 mln euro, realizujący transakcje mające istotny wpływ na poziom osiąganych dochodów.

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl