Każdy przedsiębiorca, angażując się w działalność gospodarczą, dąży do jej jak największego rozwoju, zarówno na skalę krajową, jak i międzynarodową.

Wraz z rozwojem firmy pojawiają się dodatkowe spółki (często zagraniczne), powstaje grupa kapitałowa. Taki rozwój wiąże się z realizowaniem transakcji pomiędzy podmiotami, które w świetle przepisów podatkowych są podmiotami powiązanymi.

Konsekwencją prowadzenia tego typu transakcji jest konieczność dokumentowania cen transferowych.

Obowiązki w zakresie przygotowywania dokumentacji cen transferowych funkcjonują w polskiej rzeczywistości prawnej od dłużnego czasu. Jednak z początkiem 2017 roku doszło do swoistej rewolucji w tym zakresie, która została zapoczątkowana pierwszymi zmianami w prawie, które weszły w życie już w 2016 roku. Nowe przepisy w zakresie dokumentacji cen transferowych zostały wprowadzone ustawą z 9 października 2015 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1932). Dotyczą one zarówno podatników CIT, jak i PIT prowadzących księgi rachunkowe.

Wśród najważniejszych nowości należy wymienić wprowadzenie trzystopniowej dokumentacji cen transferowych, obowiązkowej analizy benchmarkingowej, zmianę definicji podmiotów powiązanych kapitałowo, a także dodatkowe obowiązki informacyjne wobec organów podatkowych. Przedsiębiorcy muszą do urzędu skarbowego składać dodatkowo:

  • oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz
  • formularze  CIT-TP  (odpowiednio  PIT-TP),  zawierające  szczegółowe  dane  na  temat  transakcji  zawieranych z podmiotami powiązanymi,
  • sprawozdanie CIT-CBC (raport na poziomie międzynarodowym country-bycountry).

Aby dokładnie przeanalizować wprowadzone nowości, na początku trzeba zastrzec, że zaostrzenie zasad dokumentacyjnych nie jest tylko i wyłącznie wymysłem polskim. Nowe przepisy wynikają z wdrożenia do polskiego systemu prawnego wytycznych wydanych przez OECD oraz państwa G20 w ramach tzw. planu BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).

Czemu to wszystko ma służyć? Przede wszystkim uszczelnieniu systemów podatkowych poszczególnych państw. Niespójne przepisy lokalne w zakresie m.in. dokumentacji cen transferowych powodowały, że przedsiębiorcy wykorzystywali transakcje wewnątrzgrupowe do zaniżania bądź unikania opodatkowania. To z kolei przekładało się na wpływy budżetowe poszczególnych państw. Stąd wdrożenie planu BEPS przez poszczególne kraje ma się przyczynić do przeciwdziałania nieuzasadnionemu transferowi zysków z poszczególnych państw oraz uszczelnieniu systemów podatkowych poprzez modyfikację obowiązujących przepisów.

Podstawowym celem rozwiązań wypracowanych przez OECD jest zapewnienie poszczególnym krajom narzędzi, które zagwarantują opodatkowanie zysków w miejscu, gdzie faktycznie są one generowane. Zmiany w tym obszarze mają także wyeliminować niejasne przepisy międzynarodowe prawa podatkowego. Ma to ułatwić przedsiębiorcom stosowanie i interpretację przepisów, a tym samym przyczynić się do uniknięcia sporów z organami podatkowymi.

Niniejsza publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat najnowszych regulacji związanych z dokumentacją transakcji z podmiotami powiązanymi. W każdym rozdziale wyróżniono kluczowe zmiany, a także opisano ich skutki w praktyce, aby Czytelnik łatwo przyswoił sobie opisaną wiedzę oraz mógł odpowiednio przygotować się do zmian.

Ramy opracowania uniemożliwiają wyczerpujące przedstawienie wszystkich kwestii związanych z dokumentacją cen transferowych, gdyż praktyka gospodarcza bywa tak bogata, że nie sposób opisać wszystkich sytuacji, które mogą się wydarzyć. Jeśli po lekturze opracowania pozostaną Państwo z nurtującymi Was pytaniami, prosimy o kontakt.

 

Życzymy udanej lektury!

Małgorzata Dankowska       

Doradca Podatkowy, Partner TPA Poland

Damian Kubiś

Doradca Podatkowy, Partner TPA Poland

Zapisz się na newsletter

Otrzymasz informacje o nowych artykułach, usługach oraz alertach.

FreshMail.pl