Analizy porównawcze i analizy zgodności w lokalnej dokumentacji podatkowej za 2019 r.

Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. znowelizowane przepisy regulujące problematykę cen transferowych przyniosły ze sobą istotne zmiany dotyczące obowiązków podatników w zakresie sporządzania analiz uzasadniających rynkowy charakter cen transferowych (analiz porównawczych oraz analiz zgodności).
Dokonując nowelizacji przepisów ustawodawca zrezygnował z uzależnienia zakresu obowiązków dokumentacyjnych od skali działalności podatnika i wprowadził obowiązek sporządzania wspomnianych analiz dla wszystkich transakcji, dla których podatnik jest zobligowany przygotować lokalną dokumentację cen transferowych. Jedynymi wyjątkami mogą być transakcje dotyczące usług o niskiej wartości dodanej i transakcje pożyczek, w których podatnik zastosuje tzw. uproszczone zasady rozliczeń (ang. safe harbours), jeśli spełnione zostaną określone przez ustawodawcę warunki.
Oprócz zmiany w zakresie obowiązku sporządzania analiz porównawczych i analiz zgodności, ustawodawca wprowadził także kilka nowości dotyczących procedury przeprowadzania tychże analiz, metodologii oraz sposobu przedstawiania wyników tego typu badań.
Poniżej przedstawione zostały najważniejsze informacje dotyczące analiz porównawczych i analiz zgodności:

Obowiązek sporządzania analiz dla każdej dokumentowanej transakcji
Analizy porównawcze lub analizy zgodności są integralnymi i obowiązkowymi elementami lokalnej dokumentacji podatkowej i muszą być przygotowane dla wszystkich transakcji objętych dokumentacją.

Otwarty katalog metod weryfikacji rynkowego charakteru cen transferowych
Dotychczasowy zamknięty katalog pięciu możliwych do wykorzystania metod weryfikacji rynkowego charakteru cen transferowych został rozszerzony o opcję zastosowania innej metody, w tym techniki wyceny, najbardziej odpowiedniej w danych okolicznościach.
Należy jednak pamiętać, że inna metoda może zostać wykorzystana jedynie w przypadku, gdy nie jest możliwe zastosowanie pięciu podstawowych metod wymienionych w art. 11d ust. 1 CIT. W sytuacji wyboru innej metody podatnik jest zobowiązany do uzasadnienia, że żadna z pięciu metod nie może zostać zastosowana.

Wymagane elementy analizy porównawczej
Lokalna dokumentacja cen transferowych dla każdej dokumentowanej transakcji musi przedstawiać szczegółowy opis przeprowadzonej analizy porównawczej, zawierający:

 • opis procesu wyszukiwania i doboru danych
 • wskazanie źródeł danych
 • uzasadnienie doboru kryteriów wyszukiwania
 • opis istotnych założeń przyjętych na potrzeby analizy
 • dane porównawcze przedstawione w formie elektronicznej
 • uzasadnienie przyjęcia do analizy danych z wielu lat lub z jednego roku
 • uzasadnienie wyboru wskaźnika finansowego przyjętego do analizy, jeśli był zastosowany
 • opis korekt porównywalności wraz z uzasadnieniem, jeśli były zastosowane
 • wskazanie wyznaczonego w wyniku analizy punktu lub przedziału rynkowego.

Wymagane elementy analizy zgodności
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w przypadku gdy sporządzenie analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle wybranej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej staranności, należy sporządzić dla danej transakcji kontrolowanej analizę wykazującą zgodność warunków zastosowanych w tej transakcji z warunkami jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane (tzw. „analiza zgodności”).
W przypadku zastosowania metody weryfikacji cen stanowiącej technikę wyceny, wymaganymi elementami analizy zgodności są:

 • uzasadnienie wyboru zastosowanej techniki wyceny
 • opis źródeł danych wykorzystanych do wyceny
 • opis oraz uzasadnienie założeń przyjętych do wyceny, w szczególności założeń w odniesieniu do wskaźników stosowanych w wycenie oraz opis sposobu kalkulacji tych wskaźników
 • opis oraz uzasadnienie założeń przyjętych do prognoz, opis źródła wykorzystanych danych oraz wskazanie celu prognozy – w przypadku gdy zastosowanie techniki wyceny wymaga zastosowania prognozy
 • analizę wrażliwości wskazującą wpływ zmian poszczególnych założeń na wynik wyceny
 • uzasadnienie przyjętego punktu z uzyskanego przedziału wartości przedmiotu transakcji kontrolowanej.

Analizy a TPR
Należy pamiętać, że na podatnikach obowiązanych do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych spoczywa także obowiązek przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych (tzw. TPR).
Dane zawarte w TPR mają stosunkowo szczegółowy charakter. Wśród nich muszą się znaleźć m.in. informacje dotyczące metod weryfikacji cen transferowych, wyników przeprowadzonych analiz porównawczych lub analiz zgodności i ich odniesienie do wyników poszczególnych transakcji przedstawianych w TPR.
Oznacza to, że organy podatkowe będą miały łatwy dostęp do wyników tychże analiz, i wyników zrealizowanych przez podmioty powiązane w zawieranych przez nie transakcjach kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych, co ma im ułatwiać typowanie właściwych podmiotów do kontroli.

Obowiązek aktualizacji analiz
Analiza porównawcza oraz analiza zgodności podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 3 lata, chyba że zmiana otoczenia ekonomicznego w stopniu znacznie wpływającym na sporządzoną analizę uzasadnia dokonanie aktualizacji w roku zaistnienia tej zmiany.
Zatem w przypadku, gdy podatnik w lokalnej dokumentacji cen transferowych dla danego roku chce wykorzystać analizy sporządzone w latach poprzednich, powinien zweryfikować czy analizy te nadal zachowują swoją aktualność w świetle warunków danej transakcji realizowanej w tym roku oraz w świetle zmian w otoczeniu ekonomicznym w stosunku do okresu, w którym analiza została przygotowana.

Autor: Joanna Kubińska


Obszar roboczy icon pdf
Pobierz PDFDodaj komentarz