Brak obowiązku dokumentowania transakcji krajowych spełniających określone warunki

Przepisy podatkowe obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku wprowadziły wiele zmian w zakresie cen transferowych. Do najbardziej istotnych zmian można z pewnością zaliczyć wprowadzenie nowego formularza TPR (zobowiązującego podatników do wykazania rzeczywistych wyników osiągniętych w poszczególnych transakcjach z podmiotami powiązanymi) oraz doprecyzowanie kwestii związanych z dokumentacją cen transferowych (m.in. wskazanie nowych sposobów określania progów dokumentacyjnych lub wartości transakcji).
Wprowadzone przepisy przewidują też, że przy spełnieniu określonych warunków podatnicy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji zawieranych z krajowymi podmiotami powiązanymi.
Dodatkowo przepisy określają szczególne przypadki, w których nie występuje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Przypadki te dotyczą m.in. transakcji zawieranych przez podmioty powiązane wyłącznie przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, podmioty powiązane działające w ramach Podatkowej Grupy Kapitałowej, transakcji objętych APA, czy transakcji, w których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego.
Istotne aspekty związane ze zwolnieniem z obowiązku dokumentacyjnego transakcji zawieranych pomiędzy krajowymi podmiotami powiązanymi:

Warunki zwolnienia wynikające z art. 11n ust. 1
Zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego, które może znaleźć zastosowanie w przypadku dużej grupy podmiotów zawierających transakcje z podmiotami powiązanymi wynika z art. 11n ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Ustawa o CIT). W przepisie wymienione są następujące warunki, które muszą zostać spełnione łącznie, aby transakcje krajowe mogły korzystać ze zwolnienia:

  • przede wszystkim obie strony transakcji kontrolowanej muszą mieć miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski

ponadto w roku podatkowym, w którym zawierana jest transakcja:

  • żadna ze stron transakcji kontrolowanej nie korzysta ze zwolnień podmiotowych z art. 6 Ustawy o CIT ani ze zwolnień wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a Ustawy o CIT (tj. dotyczących odpowiednio opodatkowania dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i zwolnienia z dochodów, uzyskanych z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji)
  • żadna ze stron transakcji kontrolowanej nie poniosła straty podatkowej.

Interpretacje dot. straty podatkowej
Zagadnieniem, które budzi największe wątpliwości interpretacyjne w związku z możliwością zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego transakcji krajowych, jest pojęcie „straty podatkowej”, które dotychczas nie zostało w ustawie wprost sprecyzowane. Należy zastanowić się, czy ustawodawcy chodziło o łączny wynik na działalności podatnika w danym roku podatkowym, czy też o wynik na jednym z tzw. „koszyków przychodów”. Obecnie bowiem rozróżnia się w podatku dochodowym dwa źródła przychodów: przychody z zysków kapitałowych (określone szczegółowo w art. 7b ust. 1 Ustawy o CIT) oraz przychody z innych źródeł (działalność operacyjna).
Z pomocą przychodzą wyroki sądów i interpretacje podatkowe. W wyroku WSA we Wrocławiu (I SA/WR 861/19) z dnia 9 stycznia 2020 roku czytamy: „Zatem pod pojęciem “straty podatkowej” należy rozumieć stratę ze źródła przychodów, o której mowa w art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p. oznacza to w konsekwencji, że warunek zwolnienia ze sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych będzie spełniony, gdy żaden z podmiotów powiązanych będących stroną transakcji kontrolowanej nie poniósł straty ze źródła przychodów, do którego zalicza się tę transakcję (przy założeniu, że pozostałe warunki konieczne do zastosowania zwolnienia krajowego wymienione w art. 11n pkt 1 u.p.d.o.p. są spełnione)”. Podobne stanowisko organów widoczne jest w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 czerwca 2020 roku (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.140.2020.1.BK), w której możemy przeczytać: „W ocenie Wnioskodawcy, jak i organu podatkowego, warunek dotyczący zwolnienia z przygotowania dokumentacji cen transferowych dla Wnioskodawcy należy uznać za spełniony, gdy żaden z podmiotów powiązanych będący stroną transakcji kontrolowanej nie poniósł straty ze źródła przychodów, do którego zalicza się tę transakcję.
Tożsame stanowisko prezentowane było również w interpretacjach z 3 stycznia 2020 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.481.2019.1.IZ) oraz z 7 października 2019 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.341.2019.1.APO). Oznacza to, że interpretacje organów podatkowych zaczynają zmierzać w jednolitym kierunku, chociaż początkowo organy zajmowały odmienne stanowisko (por. interpretacja z 22 sierpnia 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.260.2019.1.MS).

Zwolnienie z art. 11n ust. 1 a formularz TPR
Należy również pamiętać, że każdy podmiot, korzystający ze zwolnienia z obowiązku dokumentacji cen transferowych dla transakcji krajowych na podstawie art. 11n ust. 1 Ustawy o CIT, jest zobowiązany do ujawnienia tychże transakcji w informacji o cenach transferowych (formularzu TPR). Formularz TPR w stosunku do transakcji zwolnionych jest nieco mniej obszerny i wymaga mniej szczegółowych informacji niż w stosunku do transakcji dokumentowanych, jednak nadal należy pamiętać o tych transakcjach przy jego wypełnieniu. Obowiązek złożenia formularza TPR dla krajowych transakcji zwolnionych z obowiązku dokumentacyjnego określony jest w art. 11t ust. 1 pkt.2 Ustawy o CIT.

Autor: Joanna Kubińska


Pobierz PDFDodaj komentarz