Dokumentacja cen transferowych dla pożyczek jednak z obowiązkiem aktualizacji

Ministerstwo Finansów nie podtrzymało korzystnej dla podatników linii przyjętej przez organy podatkowe w kontekście dokumentacji podatkowej dla transakcji pożyczek. Zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 r. (nr DCT.8201.6.2018), obowiązek przeglądu i aktualizacji dokumentacji podatkowej, wynikający z przepisów ustawy CIT i PIT, dotyczy całego okresu realizacji np. umowy pożyczki, umowy kredytu, umowy poręczenia lub innej umowy.

Stanowisko Ministra Finansów może o tyle zaskakiwać, że w świetle wydawanych ostatnio interpretacji indywidualnych kształtował się pogląd, zgodnie z którym dokumentacja cen transferowych dla transakcji pożyczki powinna być sporządzona tylko za rok jej zawarcia, bez obowiązku dokumentowania jej w kolejnych latach, gdy następuje kalkulacja i wypłata odsetek. Tak wypowiedział się przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 3 listopada 2017 r. (0111-KDIB1-3.4010.205.2017.1.JKT).

Tymczasem, zdaniem Ministra Finansów, zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów (art. 25a ust. 2g ustawy PIT oraz art. 9a ust. 2g ustawy CIT), w przypadku istotnych zdarzeń w trakcie realizacji transakcji jak np. przedłużenia terminu spłaty kapitału lub odsetek, udzielenia kolejnej transzy pożyczki lub kredytu, zmiany wysokości oprocentowania, zmiany jakichkolwiek innych istotnych parametrów transakcji lub informacji, podatnik jest obowiązany do uwzględnienia informacji o tych zmianach w zaktualizowanej dokumentacji podatkowej. Powyższe odnosi się zarówno do transakcji (np. pożyczek), jak i do innych zdarzeń.

Co kluczowe, w kontekście wspomnianych przepisów, Minister zaznacza, że „w przypadku transakcji lub innych zdarzeń kontynuowanych w kolejnym roku podatkowym, nawet gdyby w wyniku przeglądu dokumentacji podatkowej stwierdzono, że nie nastąpiła żadna istotna zmiana, o której mowa powyżej, podatnik nadal jest obowiązany do dokonania aktualizacji dokumentacji podatkowej nie rzadziej niż raz na rok podatkowy”. Dopiero takie podejście, zdaniem Ministra Finansów, wypełnia sens i celowość przepisów ustaw CIT i PIT w zakresie dokumentacji cen transferowych. Efektem takiego podejścia ma być dokumentacja podatkowa sporządzona za dany rok, obrazująca aktualne dane finansowe dotyczące nie tylko samej transakcji (np. pożyczki) lub innych zdarzeń, ale i samego podatnika.

Konsekwentnie, co zauważa Minister Finansów, podatnicy są obowiązani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych zgodnie z przepisami obowiązującymi od stycznia 2017 r. dla zdarzeń rozpoczętych przed tą datą, a kontynuowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2016 r.

Masz pytanie? Skontaktuj się z autorem