Formularz ORD-U – zbliża się termin

Jednym z obowiązków w zakresie raportowania podatkowego, dotyczących podmiotów należących do grup kapitałowych jest złożenie formularza ORD-U. Formularz ten dotyczy wskazania informacji o umowach zawartych z nierezydentami. Termin na jego złożenie upływa w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku podatkowego, za który składana jest informacja.

Poniżej znajdują się najistotniejsze kwestie związane z formularzem ORD-U.

Obowiązek raportowania

Obowiązek składania formularza ORD-U w odniesieniu do umów zawieranych z nierezydentami dotyczy sytuacji, gdy:

  • jedna ze stron tej umowy, bezpośrednio lub pośrednio, bierze udział w zarządzaniu lub kontroli drugiej strony umowy albo posiada co najmniej 5% udziałów w jej kapitale, lub
  • inny podmiot, niebędący stroną umowy, równocześnie bierze udział, bezpośrednio lub pośrednio, w zarządzaniu lub kontroli podmiotów będących stronami umowy albo posiada co najmniej 5% udziałów w kapitałach tych podmiotów, lub
  • nierezydent, będący stroną umowy, posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo.

Formularz powinien uwzględniać umowy zawarte w danym roku podatkowym, jak również transakcje realizowane w danym roku na podstawie umów zawartych we wcześniejszych latach, które przekraczają następujące progi istotności:

  • suma należności lub zobowiązań wynikająca z umów zawartych z tym samym nierezydentem wynosi 300 000 euro – w dwóch pierwszych przypadkach wskazanych powyżej, lub
  • jednorazowa wartości należności lub zobowiązań wynosi 5 000 euro – w trzecim przypadku wskazanym powyżej.

Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano wzór informacji o umowach zawartych z nierezydentami.

Termin

Termin na złożenie informacji o umowach zawartych z nierezydentami wynosi trzy miesiące od zakończenia roku podatkowego, za który informacja ta jest składana. W praktyce, oznacza to, że dla większości podatników termin na raportowanie formularza ORD-U za rok 2020 mija z dniem 31 marca 2021 roku. W poprzednim roku, podatnicy mogli liczyć na przesunięcie terminu do pięciu miesięcy po zakończeniu roku podatkowego, za który składana była informacja (ze względu na pandemię COVID-19), natomiast ustawodawca nie przewidział takiego rozwiązania w odniesieniu do raportowania za rok 2020.

Brak zwolnienia

Jeszcze niedawno podatnicy mogli korzystać ze zwolnienia ze składania formularza ORD-U, w przypadku, gdy zobowiązani byli do raportowania informacji o transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi na formularzu CIT-TP lub PIT-TP. Zwolnienie dotyczyło podatników, którzy nie zawierali transakcji z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium raju podatkowego. Niemniej, od 1 stycznia 2019 roku, kiedy to formularze CIT-TP i PIT-TP zostały zastąpione przez TPR-C i TPR-P, możliwość skorzystania ze zwolnienia w raportowaniu ORD-U została zlikwidowana. Tym samym, podatnicy obowiązani byli do złożenia formularza ORD-U za rok 2019 (w terminie pięciu miesięcy od zakończenia roku podatkowego) oraz zobowiązani są do złożenia formularza ORD-U w odniesieniu do 2020 roku (w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku podatkowego), bez względu na obowiązek składania formularza TPR-C (lub TPR-P).

Formularz ORD-U – Podstawa prawna

Obowiązki dotyczące raportowania informacji o umowach zawartych z nierezydentami (formularza ORD-U) są określone w następujących aktach prawnych:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (Dz.U.2019.1553), oraz
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 roku w sprawie informacji podatkowych (Dz.U.2017.68.tj).

Ikona pdf


Pobierz 
PDF

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Kubinska Joanna contactJoanna Kubińska
Szefowa zespołu cen transferowych TPA Poland

t: +48 647 97 73
e: joanna.kubinska@tpa-group.pl