Formularz TPR – obszerne źródło informacji dla organów podatkowych do analizy ryzyka cen transferowych – część I

Przepisy podatkowe obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku wprowadziły wiele nowych rozwiązań w zakresie cen transferowych. Do najbardziej istotnych zmian można z pewnością zaliczyć wprowadzenie nowego formularza TPR, doprecyzowanie kwestii związanych z dokumentacją cen transferowych (m.in. wskazanie nowych sposobów określania progów dokumentacyjnych lub wartości transakcji) oraz wprowadzenie możliwości zwolnienia transakcji krajowych (przy spełnieniu określonych warunków) ze sporządzenia dokumentacji cen transferowych.
Informacja o cenach transferowych (tzw. formularz TPR) jest nowym narzędziem, zastępującym obowiązujące od 2017 roku formularze CIT-TP oraz PIT-TP. Formularz TPR (TPR-C w przypadku osób prawnych oraz TPR-P w przypadku osób fizycznych) jest zdecydowanie bardziej obszerny niż te, obowiązujące dotychczas, gdyż służy do raportowania szczegółowych danych dotyczących zawieranych w danym roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi. Podmioty składające formularz zobowiązane są m.in. do wykazania rzeczywistych wyników osiągniętych w poszczególnych transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz zestawienia ich z przeprowadzonymi analizami porównawczymi (tzw. benchmarking studies).
Podstawowym celem formularza jest dostarczenie organom podatkowym informacji pozwalających im na sprawne typowanie właściwych podmiotów do kontroli podatkowej w obszarze cen transferowych. Taki cel wynika wprost z przepisów: Informacja o cenach transferowych jest wykorzystywana w celu analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych oraz do innych analiz ekonomicznych lub statystycznych (art. 11t ust. 6 Ustawy o CIT). Dlatego też, tak ważnym jest, aby przeprowadzić odpowiednie analizy cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz rozpocząć prace nad dokumentacją cen transferowych i formularzem możliwie jak najwcześniej, w celu zidentyfikowania i wyeliminowania ewentualnych ryzyk, o czym wspominaliśmy już w poprzednich publikacjach.
Istotne aspekty związane ze sporządzeniem formularza TPR:

Podmioty zobowiązane do złożenia formularza TPR
Zgodnie z art. 11t ust. 1 Ustawy o CIT (oraz art. 23zf ust. 1 Ustawy o PIT), następujące podmioty powiązane mają obowiązek przygotowania i złożenia formularza TPR-C (lub TPR-P):

 • podmioty obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych – w zakresie transakcji kontrolowanych objętych tym obowiązkiem (pamiętając o transakcjach zawieranych również z kontrahentami mającymi siedzibę w raju podatkowym – bez względu na kwestię powiązań z danym podmiotem), lub
 • podmioty realizujące transakcje kontrolowane określone w art. 11n pkt 1 Ustawy o CIT (oraz art. 23z pkt 1 Ustawy o PIT) – czyli zawierane wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:
 • nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 oraz art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a Ustawy o CIT (art. 21 ust. 1 pkt 63a i 63b Ustawy o PIT),
 • nie poniósł straty podatkowej.

W praktyce oznacza to, że wszystkie podmioty realizujące w danym roku podatkowym transakcje z podmiotami powiązanymi przekraczające progi dokumentacyjne (tj. 10 mln PLN w przypadku transakcji towarowych oraz finansowych; 2 mln PLN w przypadku transakcji usługowych i pozostałych, lub 100 tys. PLN w przypadku transakcji z podmiotem mającym siedzibę w raju podatkowym), lub transakcje korzystające z tzw. zwolnienia „krajowego” muszą złożyć informację o cenach transferowych.

Sposób złożenia formularza TPR
Informacja o cenach transferowych powinna zostać przekazana Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Informacja o cenach transferowych za dany rok podatkowy może być sporządzona na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej lub na wzorze dokumentu opracowanym przez podmiot zobligowany do przekazania tej informacji (zgodnie z wytycznymi organów). Opublikowane wzory formularzy TPR dostępne są na stronie Portalu Podatkowego: https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/zmiany-w-prawie/publikacja-formularzy-interaktywnych-tpr/

Terminy złożenia formularza TPR
Informację o cenach transferowych należy wypełnić i złożyć w ciągu dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku podatkowego podmiotu raportującego. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że z powodu pandemii COVID-19, wprowadzone zostały rządowe programy antykryzysowe (tzw. Tarcza 4.0), które wydłużyły terminy związane z wypełnieniem obowiązków w obszarze cen transferowych. Terminy na złożenie formularzy TPR-C i TPR-P zostały przesunięte następująco:

 •  do 31 grudnia 2020 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 31 marca 2020 roku do 30 września 2020 roku;
 • o 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku.

Zatem, dla podatników, którzy byliby zobowiązani do złożenia formularza w terminie do końca września 2020 roku (w najbardziej powszechnym przypadku, gdy rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym), termin został wydłużony do 31 grudnia 2020 roku.
Nie oznacza to jednak, że przygotowanie informacji o cenach transferowych można odłożyć w czasie, ponieważ w niektórych przypadkach może okazać się, iż wypełnienie formularza będzie czasochłonne i problematyczne.

Obowiązkowe elementy formularza TPR
Według art. 11t ust. 2 Ustawy o CIT (oraz art. 23zf ust. 2 Ustawy i PIT) informacja o cenach transferowych zawiera następujące elementy:

 • cel złożenia informacji i okres, za jaki jest składana
 • dane identyfikacyjne podmiotu składającego informację oraz podmiotu, dla którego jest składana informacja
 • ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja
 • informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych
 • informacje dotyczące metod i cen transferowych
 • dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące danych lub informacji, o których mowa w powyższych punktach.

Koniecznym jest również podkreślenie, iż formularz TPR w stosunku do transakcji zwolnionych jest nieco mniej obszerny i wymaga mniej szczegółowych informacji niż w stosunku do transakcji dokumentowanych, jednak nadal należy pamiętać o tych transakcjach przy jego wypełnieniu.
Zatem, jak wynika z powyższych punktów, należy pamiętać, że wprowadzony formularz TPR, ma prezentować ceny lub rentowność podmiotu w podziale na zawierane transakcje z podmiotami powiązanymi wraz z odniesieniem do wyników przeprowadzonych analiz porównawczych. Prawidłowe wypełnienie formularza wymaga zatem dogłębnej analizy zawieranych transakcji oraz przygotowania odpowiednich studiów porównawczych.

W kolejnej publikacji przedstawione zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące szczegółów wypełniania formularza TPR oraz możliwych trudności przy jego sporządzaniu.

Podstawa prawna
Kwestie związane z formularzem TPR regulowane są następującymi przepisami podatkowymi:

 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865)
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2019 r. poz.1387)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2487)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2515).

Autor: Joanna Kubińska


Obszar roboczy icon pdf 
Pobierz PDFDodaj komentarz