Formularz TPR – obszerne źródło informacji do analizy ryzyka cen transferowych – część III

Zgodnie z informacjami zawartymi w poprzednich publikacjach, formularz TPR (TPR-C w przypadku osób prawnych oraz TPR-P w przypadku osób fizycznych) jest zdecydowanie bardziej szczegółowy niż formularze CIT-TP oraz PIT-TP obowiązujące wcześniej. Dlatego też rekomendowanym podejściem jest przygotowanie analiz pod kątem wypełnienia formularza możliwie jak najszybciej, aby ograniczyć potencjalne ryzyka związane z jego wypełnieniem oraz zapewnić spójność z lokalną dokumentacją cen transferowych przygotowaną przez podmiot w danym roku podatkowym. Uzupełnienie informacji o cenach transferowych może też okazać się czasochłonne w niektórych przypadkach.
Biorąc pod uwagę cel formularza TPR, jakim jest dostarczenie organom podatkowym informacji pozwalających na sprawne typowanie właściwych podmiotów do kontroli podatkowej w obszarze cen transferowych, kluczowe jest poprawne wypełnienie sekcji E formularza. Dlatego też, poniżej zaprezentowane zostały najważniejsze kwestie, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas wypełnienia tej sekcji.
Istotne zagadnienia związane z wypełnieniem sekcji E formularza TPR:

Kategorie i wartości transakcji kontrolowanych
W pierwszym kroku należy określić kategorię i wartość transakcji kontrolowanej. W tym celu niezbędny jest wybór odpowiedniej kategorii transakcji na bazie listy dostępnej w formularzu. W zależności od wyboru grupy transakcji, różnić się będą dalsze kategorie możliwe do wybrania.
Przypominamy, iż w formularzu należy ująć wszystkie transakcje przedstawiane w ramach dokumentacji lokalnej oraz te zwolnione na podstawie art. 11n pkt 1 Ustawy o CIT (lub art. 23z pkt 1 Ustawy o PIT).
Transakcje jednego rodzaju zawierane z różnymi kontrahentami należy wykazać w ramach tej samej transakcji. W przypadku trudności z kwalifikacją transakcji do jednej kategorii, transakcję należy wykazać w tej kategorii, która w najwyższym stopniu odpowiada jej istocie i w sposób najbardziej precyzyjny wyjaśnia naturę transakcji, uwzględniając pełnione funkcje, angażowane aktywa i ryzyka ponoszone w ramach tej transakcji. W informacji TPR dostępne są też kategorie otwarte „Inna transakcja kontrolowana niewymieniona wcześniej, wiążąca się z uzyskaniem przychodu” oraz „Inna transakcja kontrolowana niewymieniona wcześniej, wiążąca się z poniesieniem kosztu”, w których można wykazać te transakcje, których przyporządkowanie do innej kategorii nie jest możliwe lub prawidłowe.
Omawiany fragment formularza wymaga również uzupełnienia o wartość transakcji (określonej na podstawie art. 11l Ustawy o CIT). Zwracamy uwagę, że w polu dotyczącym wartości transakcji należy podać kwotę netto w milionach złotych.

Metoda i wskaźnik rentowności wybrany w celu weryfikacji ceny transferowej
W kolejnym etapie należy określić metodę weryfikacji ceny transferowej. Do wyboru możliwe są następujące metody:

 • porównywalnej ceny niekontrolowanej
 • marży odprzedaży
 • koszt plus
 • metoda podziału zysku
 • marży transakcyjnej netto
 • inna metoda – wycena niezależnego specjalisty
 • inna metoda – pozostałe.

W przypadku gdy do weryfikacji zastosowano więcej niż jedną metodę, należy wskazać metodę najbardziej podstawową (podobnie w przypadku wskaźnika rentowności zastosowanego w analizie cen transferowych).
W zależności od wyboru metody, różnić się będą dalsze pola w formularzu, co wynika z różnic w naturze poszczególnych metod weryfikacji cen transferowych.
Przykładowo, w przypadku metody porównywalnej cen niekontrolowanej należy podać m.in.: rodzaj jednostki miary, cenę minimalną, cenę maksymalną, czy sposób weryfikacji; natomiast w przypadku metody marży transakcyjnej netto należy określić m.in.: podmiot badany, weryfikowany wskaźnik rentowności, przedstawić wyniki analizy porównawczej oraz zaprezentować rzeczywisty wynik osiągnięty przez podmiot badany w opisywanej transakcji.
Dlatego też, w zależności od wybranej metody, mogą występować różne wątpliwości w zakresie wypełnienia formularza.

Wątpliwości w zakresie poszczególnych rodzajów transakcji
Jak wspomniano wcześniej, w zależności od wyboru kategorii transakcji oraz stosowanej metody weryfikacji ceny transferowej, formularz TPR wymaga uzupełnienia o inne dane. Niemniej jednak, poniżej przedstawione zostały wybrane wyjaśnienia w odniesieniu do typowych rodzajów transakcji.

Transakcje towarowe:

 • transakcje te należy klasyfikować zgodnie z lokalną dokumentacją cen transferowych
 • w przypadku metody PCN przedział minimum-maximum powinien dotyczyć całej grupy asortymentu wykorzystanej do porównania.

Transakcje usługowe:

 • grupowanie transakcji powinno być analogiczne jak w lokalnej dokumentacji cen transferowych
 • transakcje usługowe, które nie korzystają z uproszczenia safe harbour powinny być ujmowane w ramach grupy kategorii A przy dodawanych transakcjach.

Transakcje finansowe:

 • wartość transakcji należy utożsamiać zgodnie z art. 11l ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT, tj. w przypadku pożyczek to wartość kapitału, w przypadku emisji obligacji wartość nominalna itd.
 • w przypadku linii pożyczkowej z ustalonym limitem należy wskazać zarówno limit pożyczki (w polu „Kwota kapitału”), jak również wykorzystanie pożyczki (w polu „Wartość zadłużenia”). Wykorzystanie pożyczki wskazuje się jako rzeczywistą kwotę zadłużenia, stanowiącą średnią arytmetyczną z początku oraz końca okresu, za jaki sporządzono informację TPR
 • w polu „Kwota odsetek” należy wskazać odsetki zapłacone/otrzymane w roku obrotowym, za który sporządzana jest informacja TPR, uwzględniając ewentualne dodatkowe (towarzyszące) prowizje lub opłaty, związane z udzieleniem lub uzyskaniem finansowania
 • w przypadku oprocentowania stałego, którego wartość uległa zmianie w trakcie roku należy podać wartość na ostatni dzień raportowanego okresu wraz z odpowiednią informacją w sekcji F formularza (pole do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień)

transakcje typu cash-pooling należy wykazywać odrębnie dla pozycji dodatnich i pozycji ujemnych.

Istotne dokumenty
Dokumenty, które mogą okazać się pomocne przy wypełnianiu formularza TPR:

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2487)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2515)
 • Wyjaśnienia MF („Pytania i odpowiedzi dotyczące informacji TPR-C i TPR-P za 2019 r.”)

Forum Cen Transferowych (rekomendacje).

Autor: Joanna Kubińska


Obszar roboczy icon pdf 
Pobierz PDFDodaj komentarz