Grupowa dokumentacja cen transferowych (master file). O czym należy pamiętać przy wypełnianiu obowiązków za 2019 r. i kolejne lata ?

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. ustawodawca wprowadził nowe zasady sporządzania grupowej dokumentacji cen transferowych. Zmiany te dotyczą m.in. określenia podmiotów zobowiązanych do sporządzenia grupowej dokumentacji (master file).

Grupowa dokumentacja cen transferowych i jej elementy
Dokumentacja grupowa to zbiór informacji prezentujący podmioty powiązane działające w grupie kapitałowej (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości). Celem jej sporządzenia jest m.in. ujawnienie informacji o polityce cen transferowych grupy.

Zgodnie z art. 11q ust. 2 ustawy o CIT grupowa dokumentacja cen transferowych powinna zawierać następujące elementy dotyczące grupy kapitałowej:

  • opis grupy
  • opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych grupy
  • opis istotnych transakcji finansowych grupy
  • informacje finansowe i podatkowe grupy.

Szczegółowe informacje dotyczące elementów grupowej dokumentacji cen transferowych zostały przedstawione w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (odpowiednio również w zakresie PIT).

Podmioty zobowiązane do sporządzenia master file
Zgodnie z aktualnymi regulacjami obowiązkiem sporządzenia grupowej dokumentacji cen transferowych objęte są podmioty spełniające łącznie następujące warunki:

  • są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz
  • należą do grupy podmiotów powiązanych, dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe (sporządzane metodą pełną lub proporcjonalną) oraz jej skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200mln PLN lub jej równowartość.

Przychody wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w ostatnim dniu roboczym sprawozdawczego roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, którego dotyczy grupowa dokumentacja cen transferowych.

Pojęcie konsolidacji metodą pełną i konsolidacji metodą proporcjonalną należy rozumieć zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości (odpowiednio art. 3 ust. 1 pkt 45, art. 60 i 61).

Na co zwrócić szczególną uwagę
Należy pamiętać, że sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych przez inny podmiot z grupy podmiotów powiązanych nie zwalnia polskiego podatnika z odpowiedzialności za zgodność tej dokumentacji z wyżej powołanymi polskimi wymogami określonymi w art. 11q ustawy o CIT tj. z zachowania kompletności grupowej dokumentacji cen transferowych.

W przypadku otrzymania dokumentacji master file od spółki z grupy kapitałowej, polski podatnik nie tylko powinien pamiętać o dołączeniu jej do lokalnej dokumentacji (w przypadku posiadania obowiązku), ale również powinien:

  • zweryfikować grupową dokumentację podatkową pod kątem spełniania przez nią warunków (elementów) nałożonych przez polskiego ustawodawcę oraz

przeanalizować jej treść pod kątem danych i informacji prezentowanych w lokalnej dokumentacji cen transferowych, w celu wyeliminowania ewentualnych rozbieżności, które na etapie kontroli mogą wzbudzić zainteresowanie organów podatkowych.

Termin na sporządzenie master file
Podatnicy dołączają master file do lokalnej dokumentacji cen transferowych w terminie do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego.

Na mocy Tarczy 4.0  termin ten został wydłużony dla podatników do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął (przedłużony) termin do złożenia o świadczenia o przygotowaniu dokumentacji cen transferowych.

W praktyce dla większości podatników, których rok podatkowy zakończył się 31 grudnia 209 roku i dla których termin na przygotowanie grupowej dokumentacji upływa 31 grudnia 2020 roku, oznacza to wydłużenie terminu do końca marca 2021 roku.

Dłuższy termin na dołączenie master file ułatwia podatnikom wypełnienie obowiązku w terminie, w szczególności gdy dokumentacja ta jest przygotowywana przez inny podmiot z grupy.


Ikona pdf

Pobierz
PDF

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Kubinska Joanna contactJoanna Kubińska
Szefowa zespołu cen transferowych TPA Poland

t: +48 647 97 73
e: joanna.kubinska@tpa-group.plDodaj komentarz