Informacja o cenach transferowych (TP-R) a czynny żal

W nawiązaniu do informacji zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów przypominamy o konieczności przygotowania i złożenia tzw. czynnego żalu w przypadku nieprzekazania w terminie informacji o cenach transferowych (TP-R).

Dokonanie powołanej czynności wymaga dochowania szczególnych warunków określonych w ustawie – Kodeks karny skarbowy, które przedstawiamy poniżej:

 

Warunki skorzystania z instytucji tzw. czynnego żalu

W przypadku nieprzekazania w terminie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o cenach transferowych zobowiązany podatnik może złożyć zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (tzw. czynny żal).

Na podstawie art. 16 Kodeksu karnego skarbowego skuteczność takiego zawiadomienia uzależniona jest od dochowania określonych ustawowo warunków.

Co do zasady czynny żal powinien zawierać:

  • zawiadomienie o popełnieniu danego czynu zabronionego (tj. w tym przypadku niezłożenia w terminie informacji o cenach transferowych)
  • ujawniać istotne okoliczności czynu zabronionego, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu
  • informację o uszczupleniu należności publicznoprawnej na skutek popełnionego czynu zabronionego oraz informację o uiszczeniu w całości wymaganej należności (warunek ten istnieje jeżeli popełniony czyn zabroniony polegał na uszczupleniu tej należności).

Jednocześnie wraz z czynnym żalem podatnik powinien dopełnić obowiązku sprawozdawczego tj. przekazać właściwą informację o cenach transferowych (TPR) do Szefa KAS.

Organ właściwy

Czynny żal należy złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, który obsługuje podatnika.
Zawiadomienie wnosi się na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej albo ustnie do protokołu.

Narzędzia dedykowane do złożenia czynnego żalu

Czynny żal można złożyć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym skrzynki e-PUAP właściwego urzędu skarbowego za pośrednictwem funkcji „pisma ogólnego”.

Jednocześnie w celu ułatwienia złożenia czynnego żalu Ministerstwo Finansów udostępniło w ostatnim czasie usługę w serwisie e-Urząd Skarbowy na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/. Do skorzystania z usługi nie trzeba posiadać podpisu elektronicznego, wystarczy logowanie przez login.gov.pl (tj. profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczna).

Pozostałe obowiązki sprawozdawcze w zakresie cen transferowych a czynny żal

Należy podkreślić, że powołane regulacje mają analogiczne zastosowanie do niezłożenia w terminie:

  • oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych
  • powiadomienia w zakresie obowiązku przekazywania informacji o grupie podmiotów (CBC-P)
  • informacji o grupie podmiotów (CBC-R).

Bezskuteczność czynnego żalu

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 16 § 5 Kodeksu karnego skarbowego złożenie zawiadomienia w zakresie czynnego żalu jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone:

  • w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego
  • po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Ikona pdf
Pobierz 
PDF

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Kubinska Joanna contactJoanna Kubińska
Szefowa zespołu cen transferowych TPA Poland

t: +48 647 97 73
e: joanna.kubinska@tpa-group.pl