Transakcje kontrolowane

Transakcje kontrolowane nieobjęte obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych
Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych:
 • zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:
  1. nie korzysta ze zwolnień podmiotowych (por. art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych),
  2. nie korzysta ze zwolnień przedmiotowych dotyczących dochodów:
   1. uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (por. art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych),
   2. uzyskanych z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (por. art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)
   3. nie poniósł straty podatkowej;
 • objętych uprzednim porozumieniem cenowym w okresie, którego dotyczy to porozumienie;
 • których wartość w całości trwale nie stanowi przychodu albo kosztu uzyskania przychodu, z wyłączeniem transakcji finansowych, transakcji kapitałowych oraz transakcji dotyczących inwestycji, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
 • między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową;
 • w przypadku gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami;
 • w których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;
 • realizowanych między grupą producentów rolnych a jej członkami (szczegóły: art. 11n pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych);
 • realizowanych między wstępnie uznaną grupą producentów owoców i warzyw lub uznaną organizacją producentów owoców i warzyw a jej członkami (szczegóły: art. 11n pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych);
 • polegających na przypisaniu dochodu do zagranicznego zakładu położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, jeżeli przepisy właściwych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, przewidują, że dochody te mogą być opodatkowane tylko w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska.
opracowanie własne na podstawie art. 11n ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2019.865 t.j.)