Korekta cen transferowych między podmiotami powiązanymi

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. ustawodawca wprowadził do krajowych przepisów zasady stosowania korekt cen transferowych (true-up, true-down, TP adjustment), którego to mechanizmu brakowało do tej pory w polskich regulacjach podatkowych dotyczących cen transferowych.
W świetle wielu wcześniejszych wątpliwości i różnych interpretacji wydawanych przez organy podatkowe, dotyczących możliwości dokonywania i sposobu rozliczania korekt cen transferowych, wprowadzenie obecnego mechanizmu to niewątpliwie korzystne rozwiązanie dla podatników. Należy jednak pamiętać, że jego zastosowanie wymaga nie tylko spełnienia szeregu wymagań, ale również stałej i zorganizowanej współpracy podmiotów powiązanych w grupie.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że możliwość uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym korekt skutkujących zmniejszeniem dochodu do opodatkowania uwarunkowana jest spełnieniem szerszych wymogów, niż w przypadku korekt zwiększających dochód podatkowy.
Poniżej przedstawione zagadnienia wymagają podkreślenia:

Zasada ceny rynkowej a korekta cen transferowych
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi muszą być zawierane z zachowaniem zasady ceny rynkowej. Zatem, aby korekta cen transferowych była dopuszczalna, warunki transakcji kontrolowanej powinny być rynkowe na etapie jej planowania i opracowywania dotyczących jej założeń finansowych.
Pomimo tak ustalonych warunków pomiędzy podmiotami powiązanymi, w praktyce mogą jednak wystąpić istotne zmiany okoliczności mające wpływ na ustalone w trakcie roku podatkowego warunki rynkowe (przykładowo zmiany cen surowców wykorzystywanych w procesie produkcyjnym przez powiązanego dostawcę), co w konsekwencji oznacza konieczność dokonania korekty cen transferowych, aby doprowadzić je do poziomu rynkowego.

Sposoby korekty cen transferowych
Zgodnie z wprowadzonym art. 11e ustawy o CIT podatnik może dokonać korekty cen transferowych na dwa sposoby, tj. poprzez:

  • zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub
  • zmianę wysokości poniesionych kosztów uzyskania przychodów.

Warunki stosowania korekt cen transferowych
Ustawodawca daje możliwość przeprowadzenia korekt cen transferowych wskazanych w art. 11e ustawy o CIT wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

  • w transakcjach kontrolowanych realizowanych przez podatnika w trakcie roku podatkowego ustalone zostały warunki, które ustaliłyby podmioty niepowiązane
  • nastąpiła zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na ustalone w trakcie roku podatkowego warunki lub znane są faktycznie poniesione
  • koszty lub uzyskane przychody będące podstawą obliczenia ceny transferowej, a zapewnienie ich zgodności z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, wymaga dokonania korekty cen transferowych
  • w momencie dokonania korekty podatnik posiada oświadczenie podmiotu powiązanego, że podmiot ten dokonał korekty cen transferowych w tej samej wysokości, co podatnik (Przepisy nie przewidują formy tego oświadczenia, można je uzyskać w formie papierowej lub elektronicznej. Ważne jest, aby podatnik posiadał je w momencie korekty, gdyż potwierdza ono dowód porozumienia stron w zakresie korekty)
  • podmiot powiązany ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie lub na terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z tym państwem
  • podatnik potwierdzi dokonanie korekty cen transferowych w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, którego dotyczy ta korekta.

Należy zwrócić uwagę, że na podstawie art. 12 ust. 3 aa oraz art. 15 ust. 1ab ustawy o CIT przy ustalaniu wysokości przychodów i kosztów uzyskania przychodów uwzględnia się odpowiednio:

  • korektę cen transferowych zmniejszającą przychody lub zwiększającą koszty w przypadku łącznego spełnienia warunków, o których mowa w art. 11e pkt 1) – 5) powyżej, zaś
  • korektę cen transferowych zwiększającą przychody lub zmniejszającą koszty w przypadku spełnienia wyłącznie warunków, o których mowa w art. 11e pkt 1) i 2) powyżej.

Korekta cen transferowych a kontrole organów podatkowych
Zastosowanie korekty przez podatnika zgodnie z powyższymi warunkami nie ogranicza możliwości weryfikacji zasadności korekty przez organy podatkowe na podstawie art. 11c ust. 1 i 2 ustawy o CIT.

Korekta cen transferowych a zeznanie CIT-8

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami korekta cen transferowych wymaga zgłoszenia w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, którego dotyczy ta korekta (obecnie rubryka nr 26 zeznania CIT-8).

Korekta cen transferowych a informacja o cenach transferowych (TP-R)
Korektę cen transferowych należy zadeklarować przy sporządzaniu TP-R dla transakcji kontrolowanej, której ta korekta dotyczy (przy pozycji „Korekta cen transferowych” deklarując odpowiednio „TAK” oraz wskazując wartość korekty w tys. zł, jak również wynik na transakcji po dokonaniu korekty).
W przypadku gdy korekta cen transferowych została dokonana po sporządzeniu i złożeniu informacji o cenach transferowych (TP-R) należy przygotować i złożyć odpowiednią korektę deklaracji TP-R.

Korekta cen transferowych a inne obowiązki podatkowe
Dokonanie korekty cen transferowych może spowodować inne problemy w zakresie podatków, w szczególności w podatku VAT. W związku z tym przeprowadzenie korekt wymaga nie tylko szczegółowej analizy i spełnienia powołanych warunków pod kątem cen transferowych, ale również weryfikacji pod kątem innych regulacji podatkowych. W razie wątpliwości warto rozważyć wystąpienie z wnioskiem o interpretację podatkową.

Autor: Joanna Kubińska


Pobierz PDFDodaj komentarz