Korekta cen transferowych

Warunki stosowania – podatnik może dokonać korekty poprzez zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów, po spełnieniu ŁĄCZNIE szeregu warunków tj. gdy:

  • warunki w transakcjach kontrolowanych realizowanych w roku podatkowym są zgodne z zasadą ceny rynkowej,
  • zaistniała zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na warunki transakcji lub znane są faktycznie ponoszone koszty lub uzyskane przychody będące podstawą obliczenia ceny transferowej, a korekta konieczna jest, aby zapewnić zgodność warunków z zasadą ceny rynkowej,
  • w momencie dokonania korekty podatnik posiada oświadczenie podmiotu powiązanego, że podmiot ten dokonał korekty w tej samej wysokości co podatnik,
  • podmiot powiązany, który dokona korekty, o którym mowa w ust. 3, ma miejsce zamieszkania/siedzibę/zarząd na terenie Polski lub innym państwie, z którym Polska posiada umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z tych państwem,
  • podatnik potwierdzi fakt dokonania korekty w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, którego dotyczy ta korekta;
    • przyjęte rozwiązania w zakresie warunków dokonywania korekt zmniejszających przychody/zwiększających koszty nie ograniczają możliwości weryfikacji zasadności dokonania takiej korekty przez organy podatkowe po zakończeniu roku, na podstawie przepisów o cenach transferowych.

Masz pytanie? Skontaktuj się z autorem