Lokalna dokumentacja cen transferowych za 2019 rok – przypomnienie najistotniejszych kwestii – część II


Termin na wypełnienie obowiązków związanych z cenami transferowymi za rok 2019 upływa dla większości podatników z końcem roku 2020, w związku z przesunięciem terminów. W ostatniej publikacji przedstawione zostały kluczowe kwestie związane z przygotowaniem lokalnej dokumentacji cen transferowych, takie jak: przedmiot lokalnej dokumentacji, podmioty zobligowane do jej przygotowania, transakcje zwolnione z obowiązku dokumentacyjnego oraz termin na sporządzenie lokalnej dokumentacji. Poniżej znajduje się wskazanie obowiązkowych elementów lokalnej dokumentacji cen transferowych, zgodnej z przepisami podatkowymi obowiązującymi w roku 2019.

Wymagane elementy lokalnej dokumentacji cen transferowych:

Obowiązkowe elementy lokalnej dokumentacji

Do obowiązkowych elementów lokalnej dokumentacji cen transferowych (zgodnie z art. 11q ust. 1 Ustawy o CIT oraz §2 Rozporządzenia MF w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych; oraz odpowiednio: z art. 23zc ust. 1 Ustawy o PIT oraz §2 Rozporządzenia MF w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych) należą:

 • opis podmiotu powiązanego, w tym:
  • opis struktury zarządczej i schemat organizacyjny podmiotu powiązanego,
  • opis podstawowej działalności podmiotu powiązanego, w tym:
   • wskazanie przedmiotu prowadzonej działalności,
   • wskazanie rynków geograficznych, na których podmiot powiązany prowadzi działalność,
   • opis branży i otoczenia rynkowego, w ramach których podmiot powiązany prowadzi działalność, ze wskazaniem wpływu warunków ekonomicznych i regulacyjnych oraz wskazaniem kluczowych konkurentów,
   • opis strategii gospodarczej,
   • informacja o istotnych ekonomicznie funkcjach, aktywach lub ryzykach, mających wpływ na podmiot powiązany, które zostały przeniesione w roku obrotowym i w roku poprzedzającym rok obrotowy, jeżeli takie przeniesienie nastąpiło;
 • opis transakcji, w tym:
  • przedmiot i rodzaj transakcji kontrolowanej,
  • informacja o podmiotach powiązanych uczestniczących w dokonaniu transakcji kontrolowanej zawierająca:
   • nazwę i siedzibę lub miejsce zarządu,
   • numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku jego braku – inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju,
   • wskazanie przedmiotu podstawowej działalności,
   • rodzaj powiązań występujących pomiędzy tymi podmiotami,
 • analiza funkcjonalna podmiotów powiązanych uczestniczących w dokonaniu transakcji kontrolowanej, z uwzględnieniem istotnych zmian w porównaniu do poprzedniego roku obrotowego, zawierająca opis:
  • wykonywanych funkcji
  • ponoszonych ryzyk, w tym zdolności do ich ponoszenia,
  • angażowanie aktywów,
 • sposób kalkulacji ceny transferowej, wraz z przyjętymi założeniami,
 • wartość transakcji kontrolowanej, z podziałem na kontrahentów,
 • otrzymane lub przekazane płatności związane z transakcją kontrolowaną, w tym dokonane potrącenia wzajemnych wierzytelności,
 • umowy, porozumienia wewnątrzgrupowe lub inne dokumenty dotyczące transakcji kontrolowanej,
 • porozumienia lub interpretacje podatkowe dotyczące transakcji kontrolowanej, w tym porozumienia dotyczące cen transferowych, zawarte z administracjami podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska lub wydane przez te administracje;
 • analiza cen transferowych, w tym:
  • wskazanie metody zastosowanej do weryfikacji ceny transferowej, wraz ze zwięzłym uzasadnieniem wyboru,
  • wskazanie strony lub transakcji podlegającej badaniu w ramach analizy cen transferowych, wraz z uzasadnieniem wyboru,
 • opis analizy porównawczej, zawierający:
  • opis procesu wyszukiwania i doboru danych oraz wskazanie źródeł tych danych, wraz z uzasadnieniem doboru kryteriów wyszukiwania oraz istotnych założeń przyjętych na potrzeby dokonania tej analizy,
  • dane porównawcze przedstawione w postaci elektronicznej umożliwiającej ich edycję, grupowanie, sortowanie i przeprowadzanie weryfikacji wykonanych obliczeń, w tym wskaźniki finansowe, przyjęte oraz odrzucone w ramach tej analizy, wraz z ich opisem, odnoszące się do transakcji zawieranych przez podmiot powiązany z podmiotem niepowiązanym (dane wewnętrzne) albo zawieranych pomiędzy podmiotami niepowiązanymi (dane zewnętrzne), jeżeli są dostępne,
  • uzasadnienie powodów przyjęcia do tej analizy danych z wielu lat lub z jednego roku,
  • uzasadnienie wyboru wskaźnika finansowego przyjętego do tej analizy, jeżeli został zastosowany,
  • opis korekty porównywalności wraz z uzasadnieniem, jeżeli została zastosowana,
  • wskazanie wyznaczonego w wyniku tej analizy punktu lub przedziału wraz z opisem miar statystycznych, jeżeli zostały zastosowane,
 • opis analizy zgodności, jeżeli nie jest sporządzany opis analizy porównawczej, przy czym w przypadku wskazania metody stanowiącej technikę wyceny opis tej analizy zawiera:
  • uzasadnienie wyboru zastosowanej techniki wyceny,
  • opis źródeł danych wykorzystanych do wyceny,
  • opis oraz uzasadnienie założeń przyjętych do wyceny, w szczególności założeń do wskaźników stosowanych w wycenie oraz opis sposobu kalkulacji tych wskaźników,
  • opis oraz uzasadnienie założeń przyjętych do prognoz, opis źródła wykorzystanych danych oraz wskazanie celu prognozy – w przypadku gdy zastosowanie techniki wyceny wymaga zastosowania prognozy,
  • analizę wrażliwości wskazującą wpływ zmian poszczególnych założeń na wynik wyceny,
  • uzasadnienie przyjętego punktu z przedziału wartości przedmiotu transakcji kontrolowanej,
 • odniesienie ceny transferowej do wyniku analiz, wraz z uzasadnieniem odchyleń, jeżeli wystąpiły;
 • informacje finansowe:
  • zatwierdzone sprawozdanie finansowe dotyczące roku obrotowego sporządzone na podstawie przepisów o rachunkowości,
  • opis umożliwiający przyporządkowanie danych finansowych dotyczących transakcji kontrolowanej do pozycji sprawozdania finansowego, lub do innych informacji w nim zawartych.

Biorąc pod uwagę jak wiele formalnych elementów i informacji musi zawierać lokalna dokumentacja cen transferowych, rekomendowane jest rozpoczęcie prac nad jej przygotowaniem zdecydowanie wcześniej przed upływem ustawowych terminów. Pozwoli to na wypełnienie wszelkich obowiązków w terminie. Należy również pamiętać, że przygotowanie lokalnej dokumentacji jest kluczowe w kontekście wypełnienia informacji o cenach transferowych, oraz podpisania oświadczenia potwierdzającego rynkowy charakter transakcji z podmiotami powiązanymi.

Podstawa prawna

Szczegóły dotyczące lokalnej dokumentacji cen transferowych można znaleźć w następujących dokumentach:

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz.U.2019.865 t.j. z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U.2018.2479);
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U.2019.1387 t.j. z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U.2018.2509).

Autor: Joanna Kubińśka


Obszar roboczy icon pdf
Pobierz PDFDodaj komentarz